Bài tập môn cơ sở dữ liệu

Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 25      433      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2mtntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
Thể loại
Ngày đăng
7/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
433
Lần tải
25
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Các dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập môn cơ sở dữ liệu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập môn cơ sở dữ liệu slide 1

Tài liệu Bài tập môn cơ sở dữ liệu slide 2

Tài liệu Bài tập môn cơ sở dữ liệu slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BAØI TAÄP -MOÂN CSDL 1
BAØI TAÄP 2
Cho sô ñoà löôïc ñoà CSDL sau:
NHANVIEN
HONV
TENLOT
TENNV
MANV
NGSINH
DCHI
PHAI
LUONG
MA_NQL PHG
PHONGBAN
TENPHG
MAPHG
TRPHG
NG_NHANCHUC
DIADIEM_PHG
MAPHG
DIADIEM
DEAN
TENDA
MADA
DDIEM_DA
PHONG
PHANCONG
MA_NVIEN
SODA
THOIGIAN
THANNHAN
MA_NVIEN
TENTN
PHAI
NGSINH
QUANHE
BAØI TAÄP -MOÂN CSDL 2
Döôùi ñaây laø moät theå hieän CSDL öùng vôùi löôïc ñoà CSDL treân:
NHANVIEN
HONV
TENLOT
TENNV
MANV
NGSINH
DCHI
PHAI
LUONG
MA_NQL
PHG
Dinh
Ba
Tien
123456789
09/01/1955 731 Tran Hung Dao, Q1,TPHCM
Nam
30000
333445555
5
Nguyen
Thanh
Tung
333445555
08/12/1945 638 Nguyen Van Cu, Q5,TPHCM
Nam
40000
888665555
5
Bui
Thuy
Vu
999887777
19/07/1958 332 Nguyen Thai Hoc, Q1,TPHCM
Nam
25000
987654321
4
Le
Thi
Nhan
987654321
20/06/1931 291 Ho Van Hue, QPN, TPHCM
Nu
43000
888665555
4
Nguyen
Manh
Hung
666884444
15/09/1952 975 Ba Ria, Vung Tau
Nam
38000
333445555
5
Tran
Thanh
Tam
453453453
31/07/1962 543 Mai Thi Luu, Q1,TPHCM
Nam
25000
333445555
5
Tran
Hong
Quang
987987987
29/03/1959 980 Le Hong Phong, Q10, TPHCM
Nam
25000
987654321
4
Vuong
Ngoc
Quyen
888665555
10/10/1927 450 Trung Vuong, Ha Noi
Nu
55000
1
PHONGBAN
TENPHG
MAPHG
TRPHG
NG_NHANCHUC
DIADIEM_PHG MAPHG
DIADIEM
Nghien cuu
5
333445555
22/05/1978
1 TP HCM
Dieu hanh
4
987987987
01/01/1985
4 HA NOI
Quan ly
1
888665555
19/06/1971
5 VUNG TAU
5 NHA TRANG
5 TP HCM
THANNHAN
DEAN
MA_NVIEN
TENTN
PHAI
NGSINH
QUANHE
TENDA
MADA
DDIEM_DA
PHONG
333445555 Quang
Nu
05/04/1976 Con gai
San pham X
1 VUNG TAU
5
333445555 Khang
Nam
25/10/1973 Con trai
San pham Y
2 NHA TRANG
5
333445555 Duong
Nu
03/05/1948 Vo chong
San pham Z
3 TP HCM
5
987654321 Dang
Nam
29/02/1932 Vo chong
Tin hoc hoa
10 HA NOI
4
123456789 Duy
Nam
01/011978 Con trai
Cap quang
20 TP HCM
1
123456789 Chau
Nu
31/12/1978 Con gai
Dao tao
30 HA NOI
4
123456789 Phuong
Nu
05/05/1957 Vo chong
PHANCONG
MA_NVIEN
SODA
THOIGIAN
MANV
SODA
THOIGIAN
MA_NVIEN
SODA
THOIGIAN
123456789
1
32.5
333445555
3
10.0
987987987
10
35.0
123456789
2
7.5
333445555
10
10.0
987987987
30
5.0
666884444
3
40.0

333445555
20
10.0

987654321
30
20.0
453453453
1
20.0
999887777
30
30.0
987654321
20
15.0
453453453
2
20.0
999887777
10
10.0
888665555
20
BAØI TAÄP -MOÂN CSDL 3
A. Caøi ñaët CSDL treân vôùi moät heä QTCSDL cuï theå (MS. SQL SERVER, MS ACCESS, …), löu yù khai baùo caùc Raøng buoäc toaøn veïn (khoaù chính, khoaù ngoaïi, mieàn
giaù trò,…)
B. Xaây döïng caùc truy vaán sau baèng ngoân ngöõ ø SQL :
1.
Tìm teân vaø ñòa chæ cuûa caùc nhaân vieân cuûa phoøng "Nghien cuu".
2.
Vôùi caùc ñeà aùn ôû "HA NOI", lieät keâ caùc maõ soá ñeà aùn (MADA), maõ soá phoøng ban chuû trì ñeà aùn (PHONG), hoï teân tröôûng phoøng (TENNV, HO_NV) cuõng
nhö ñòa chæ (DCHI) vaø ngaøy sinh (NG_SINH) cuûa ngöôøi aáy.
3.
Tìm teân (TENNV, HONV) cuûa caùc nhaân vieân laøm vieäc cho taát caû caùc ñeà aùn maø phoøng soá 5 chuû trì.
4.
Danh saùch caùc ñeà aùn (MADA) coù:

nhaân coâng vôùi hoï (HONV) laø "Dinh" hoaëc ,

coù ngöôøi tröôûng phoøng chuû trì ñeà aùn vôùi hoï (HONV) laø "Dinh".
5.
Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) coù treân 2 thaân nhaân.
6.
Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) khoâng coù thaân nhaân naøo.
7.
Danh saùch nhöõng tröôûng phoøng coù toái thieåu moät thaân nhaân.
8.
Teân nhöõng nhaân vieân phoøng soá 5 coù tham gia vaøo ñeà aùn San pham X vôùi thôøi gian laøm vieäc treân 10 giôø/tuaàn.
9.
Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) coù cuøng teân vôùi ngöôøi thaân.
10. Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) ñöôïc "Nguyen Thanh Tung" phuï traùch tröïc tieáp.
11. Vôùi moãi ñeà aùn, lieät keâ teân ñeà aùn (TENDA) vaø toång soá giôø laøm vieäc cuûa taát caû caùc nhaân vieân tham döï ñeà aùn ñoù.
12. Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) laøm vieäc cho taát caû caùc ñeà aùn.
13. Danh saùch nhöõng nhaân vieân ( HONV, TENNV) khoâng laøm vieäc cho moät ñeà aùn naøo.
14. Vôùi moãi phoøng ban, lieät keâ teân phoøng ban (TENPHG) vaø löông trung bình cuûa nhöõng nhaân vieân laøm vieäc cho phoøng ban ñoù.
15. Löông trung bình cuûa taát caû caùc nöõ nhaân vieân
16. Tìm hoï teân ( HONV,TENLOT, TENNV) vaø ñòa chæ (DCHI) cuûa nhöõng nhaân vieân laøm vieäc cho moät ñeà aùn ôû TPHCM nhöng phoøng ban maø hoï tröïc thuoäc
taát caû khoâng toaï laïc ôû TPHCM .
17. Tìm hoï (HONV) cuûa nhöõng tröôûng phoøng chöa coù gia ñình.
18. Toång quaùt caâu 16, tìm hoï teân vaø ñòa chæ cuûa caùc nhaân vieân laøm vieäc cho moät ñeà aùn ôû moät thaønh phoá nhöng phoøng ban maø hoï tröïc thuoäc taát caû khoâng toaï
laïc ôû thaønh phoá ñoù.
19. Cho bieát hoï teân nhaân vieân (HONV,TENNV) coù möùc löông treân möùc löông trung bình cuûa phoøng "Nghien cuu"
20. Vôùi caùc phoøng ban coù möùc löông trung bình treân 30,000. Lieät keâ teân phoøng ban vaø soá löôïng nhaân vieân cuûa phoøng ban ñoù.
21. Cho bieát hoï teân nhaân vieân (HONV,TENNV) vaø teân caùc ñeà aùn maø nhaân vieân aáy tham gia neáu coù.
22. Cho bieát phoøng ban hoï teân tröôûng phoøng cuûa phoøng ban coù ñoâng nhaân vieân nhaát.
C. Lieân quan tôùi SQL nhuùng
Döïa vaøo caùc ngoân ngöõ laäp trình ñaõ bieát (Visual Basic, MS.Access, HTML, …),
1.
Xaây döïng maøn hình cho pheùp: theâm, xoaù, söûa vaø tìm kieám nhaân vieân.
2.
Xaây döïng maøn hình nhaän vaøo teân ñeà aùn, in ra danh saùch nhaân vieân tham döï ñeà aùn ñoù.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-mon-co-so-du-lieu.pdf[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự