Bài tập Kỹ thuật số 2

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 30      715      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
sauntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
bài tập Kỹ thuật số,bài tập hệ tuần tự
Ngày đăng
13/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
17
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
715
Lần tải
30
  DOWNLOAD

Tài liệu dành cho các bạn đang học môn kỹ thuật số 2, tài liệu bao gồm các bài tập thiết kế nâng cao cho hệ tuần tự. Tài liệu do các giảng viên ĐH Bách Khoa biên soạn.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập Kỹ thuật số 2

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập Kỹ thuật số 2 slide 1

Tài liệu Bài tập Kỹ thuật số 2 slide 2

Tài liệu Bài tập Kỹ thuật số 2 slide 3

Tài liệu Bài tập Kỹ thuật số 2 slide 4

Tài liệu Bài tập Kỹ thuật số 2 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Baøi taäp chöông 1
1.1 Veõ 1 sô ñoà khoái maø chæ ra laøm theá naøo noái 1 Rom vaø caùc DF/F ñeå caøi ñaët
aûng E. 1-1. Xaùc
ñònh baûng chaân trò cho Rom duøng pheùp gaùn traïng thaùi nhò phaân tröïc tieáp.
Baûng E. 1-1
Baûng traïng thaùi vôùi nhieàu input & output
Traïng thaùi hieän taïi
Traïng thaùi keá
Giaù trò ra hieän taïi (Z1Z2)
X1X2 =
00
01
10
11
X1X2=
00
01
10
11
S0
S3
S2
S1
S0
00
10
11
01
S1
S0
S1
S2
S3
10
10
11
11
52
S3
S0
S1
S1
00
10
11
11
S3
S2
S2
S1
S0
00
00
01
01
1-2 Baûng traïng thaùi E. 1-2 seõ ñöôïc caøi ñaët duøng PLA vaø caùc D F/F
Baûng E. 1-2
Z
ABC
X =
0
1
0
1
000
S0
S1
S2
0
0
110
S1
S3
S2
0
0
001
S2
S1
S4
0
0
111
S3
S5
S2
0
0
011
S4
S1
S6
0
0
101
S5
S5
S2
1
0
010
S6
S1
S6
0
1
a) Veõ sô ñoà khoái.
) Xaùc ñònh noäi dung cuûa PLA theo daïng baûng duøng gaùn traïng thaùi ôû baûng E. 1-2.
(Caùc phöông trình D cuûa noù laø:
A+ = DA = X’
B+ = DB = X’C’ + A’ C + A’B
C+ = DC = A + XB’
c) Neáu thay PLA baèng Rom thì caàn Rom kích thöôùc bao nhieâu?
1-3.
Caøi ñaët baûng traïng thaùi E 1-2 duøng PAL 16R4. Ñaùnh daáu caùc X treân baûng sao cuûa sô ñoà
16R4 ñeå chæ maãu caàu chì
1-4. Laøm töông töï 1-2 vôùi baûng traïng thaùi sau:
Z
X=
0
1
X=
0
1
A
A
E
0
0
B
C
B
0
1
C
A
F
0
0
BTKTS2. 1-1
D
C
B
0
1
E
F
E
0
0
F
A
F
0
0
Suy ra caùc phöông trình D duøng pheùp gaùn A= 000, B= 111, C= 110, D= 101, E= 100 vaø F= 010.
1-5 . Thieát keá 1 heä tuaàn töï ñeå nhaän 1 soá BCD 8421 cho 3 ñeå cho moät soá nhò phaân 5 bit. Thí duï
neáu input laø 0111 thì output seõ laø 10101. Input vaø output cuûa heä laø noái tieáp vôùi LSB ñi tröôùc. Giaû
söû laø input seõ laø 0 ôû thôøi ñieåm clock thöù 5, vaø reset heä sau bit ra thöù 5.
a) Suy ra baûng thaùi vôùi soá traïng thaùi toái thieåu (3 traïng thaùi)
) Thieát keá heä duøng JK F/F vaø caùc coång NAND & NOR.
c) Thieát keá heä duøng PLA vaø caùc D F/F. Cho baûng PLA.
d) Thieát keá heä duøng PAL. Cho kieåu PAL vaø khuoân maãu caàu chì.
1-6 . Caøi ñaët baûng traïng thaùi sau duøng PAL 16R4
Traïng thaùi
hieän taïi
Traïng thaùi keá
0 1
Output
S0
S1
S3
0
S1
S2
S5
0
S2
S1
S6
1
S3
S1
S4
0
S4
S4
S4
0
S5
S2
S4
0
S6
S1
S4
1
1-7. Vôùi baûng traïng thaùi sau:
a) Thöïc hieän gaùn traïng thaùi nhò phaân vaø suy ra caùc phöông trình traïng thaùi keá cho caùc D F/F vaø caùc
output.
) Coù theå caøi ñaët caùc phöông trình ôû (a) baèng 1 PAL 16R4 ñöôïc khoâng? Neáu khoâng, tìm 1 gaùn traïng thaùi
môùi maø coù caùc phöông trình traïng thaùi keá coù ít soá haïng hôn. Chæ ra caùc phöông trình caàn ñeå caøi ñaët baûng
traïng thaùi baèng PAL 16R4.
XY
00
01
10
11
00
01
10
11
a
a
c
d
0
0
1
0
c
g
e
1
0
0
1
c
f
i
g
h
1
1
0
0
d
d
d
d
a
0
1
0
1
e
g
c
a
1
0
1
1
f
i
f
h
g
1
1
0
1
g
g
c
a
0
0
0
0
h
i
h
i
h
0
0
0
1
i
h
i
a
a
1
0
0
0
BTKTS2. 1-2
1-8. Moät chieác xe hôi coù 3 ñeøn ñuoâi beân traùi vaø 3 ñeøn ñuoâi beân phaûi maø nhaáp nhaùy theo caùc maãu duy
nhaát ñeå chæ queïo traùi vaø queïo phaûi.
Maãu queïo LEFT (Traùi)
Maãu queïo RIGHT (Phaûi)
LC
LB
LA
RA
RB
RC
LC
LB
LA
RA
RB
RC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
oo


o
o

Thieát keá heä tuaàn töï Moore ñeå ñieàu khieån caùc ñeøn naøy. Heä coù 3 input: LEFT, RIGHT vaø HAZ.
LEFT vaø RIGHT coù töø coâng taéc tín hieäu queïo cuûa taøi xeá vaø khoâng theå ñoàng thôøi baèng 1. Nhö ñaõ
chæ ôû treân, khi LEFT = 1 ñeøn nhaáp nhaùy theo maãu LA saùng; LA vaø LB saùng; LA, LB vaø LC saùng;
taát caû ñeàu taét vaø roài quaù trình naøy tuaàn töï laëp laïi. Neáu coâng taéc töø LEFT sang RIGHT (hoaëc
ngöôïc laïi) xaûy ra ôû giöõa chuoãi nhaáp nhaùy, heä töùc thôøi ñi veà traïng thaùi nghæ IDLE (taát caû caùc ñeøn
taét) vaø roài baét ñaàu chuoãi môùi. HAZ coù töø coâng taéc “hazard”, vaø khi HAZ = 1, taát caû 6 ñeøn nhaáp
nhaùy taét vaø môû ñoàng boä. HAZ laáy öu tieân neáu LEFT hoaëc RIGHT cuõng ñang “on”. Giaû söû tín
hieäu clock khaõ duïng baèng toác ñoä nhaáy nhaùy mong muoán.
a) Veõ giaûn ñoà traïng thaùi (8 traïng thaùi)
) Caøi ñaët heä duøng 6 D F/F, vaø thöïc hieän pheùp gaùn traïng thaùi sao cho moãi ngoõ ra F/F
laïi tröïc
tieáp 1 trong 6 ñeøn.
c) Caøi ñaët heä duøng 3 D F/F, duøng caùch ruùt goïn traïng thaùi.
d) Chuù yù ñeán kinh teá giöõa nhieàu F/F hôn vaø nhieàu coång hôn trong (b) vaø (c). Ñeà nghò 1 PLD thích
hôïp cho moãi tröôøng hôïp.
1-9 . Caøi ñaët boä ñeám leân xuoáng BCD 4 bit (0,1,….,9) duøng `XOR PAL’ thích hôïp. Boä ñeám coù caùi
ngoõ vaøo ñieàu khieån U (=1 ñeå ñeám leân), vaø D (=1 ñeå ñeám xuoáng), nhöng khoâng coù caùc ngoõ vaøo
naïp. Suy ra caùc phöông trình PAL vaø chæ khuoân maãu caàu chì PAL.
1-10. Caøi ñaët boä ñeám leân nhò phaân modul 0-11 duøng XOR PAL. Chuoãi ñeám laø 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 0,.v.v.. Vieát caùc phöông trình traïng thaùi keá vôùi daïng thích hôïp ñeå söû duïng vôùi `XOR PAL’.
1-11 . Moät thanh ghi dòch N-bit töông töï vôùi 74178 seõ ñöôïc caøi ñaët baèng 22N10
a) Giaù trò toái ña cuûa N laø bao nhieâu?
(Caùc) caàu chì naøo neân cho chaûy ôû moãi `output macrocell’ ?
) Vieát ra caùc phöông trình cho ngoõ vaøo D vôùi caùc F/F ban ñaàu (thöù nhaát) vaø cuoái cuøng.
1-12. Moät heä tuaàn töï coù 1 ngoõ vaøo vaø 1 ngoõ ra. Ngoõ ra seõ laø 1 neáu ñaõ nhaän ñöôïc toái thieáu 2 soá 0
vaø toái thieåu 2 soá 1 baát chaáp thöù töï xaûy ra. Haõy veõ giaõn ñoà traïng thaùi (kieåu Moore) cuûa heä (coù 9
traïng thaùi laø ñuû). Caøi ñaët heä baèng:
a) ROM
) PLA
BTKTS2. 1-3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

3
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (1)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
6/25/2023 6:28:40 AM
tài liệu đầy đủ

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-Ky-thuat-so-2.pdf[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự