Bài tập Excel cơ bản

Tin học văn phòng,Microsoft Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 147      1681      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
n8sntq
Danh mục
Tin học văn phòng,Microsoft Excel
Thể loại
excel
Ngày đăng
3/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
12
Dung lượng
0.80 M
Lần xem
1681
Lần tải
147
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tổng hợp các dạng bài tập Excel cơ bản

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập Excel cơ bản

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập Excel cơ bản slide 1

Tài liệu Bài tập Excel cơ bản slide 2

Tài liệu Bài tập Excel cơ bản slide 3

Tài liệu Bài tập Excel cơ bản slide 4

Tài liệu Bài tập Excel cơ bản slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BÀI TẬP EXCEL
Baøi 1
Moät
tröôøng
hoïc duøng Excel ñeå laäp baûng
toång keát ñieåm cuoái naêm vaø xeùt leân lôùp cho sinh
vieân treân cô sôû ñieåm caùc moân thi.
Bảng ñiểm caùc moân thi của sinh vieân
hieän
ñang ñöôïc löu
trong baûng tính (sheet BANG DIEM) nhö sau :
Tieâu chuaån phaân loại hoïc löïc :
1
Yeâu cầu
1)
Taïo hai baûng neâu treân (sheet BANG DIEM)
2)
Laäp baûng toång keát naêm hoïc theo maãu neâu döôùi ñaây(sheet TONG KET).
Caùc chi tieát lieân quan :

Ñieåm toång keát = trung bìng coäng cuûa caùc ñieåm thi

Vị thứ: Xếp vị thứ theo điểm tổng kết.

Loaïi hoïc löïc: phuï thuoäc ÑTK (caên cöù vaøo baûng tieâu chuaån) hoaëc duøng haøm IF

Soá moân khoâng ñaït : soá moân coù ñieåm thi döôùi 5 ñieåm

Ghi chuù : keát quaû xeùt leân lôùp (nôï moân, ôû laïi hoaëc ñeå troáng trong tröôøng hôïp sinh
vieân ñöôïc leân lôùp). Sinh vieân ñöôïc leân lôùp neáu soá moân khoâng ñaït baèng 0, ñöôïc nôï
moân neáu coù moân khoâng ñaït, nhöng ñieåm toång keát vaãn ñaït töø 5.0 trôû leân. Trong
tröôøng hôp coøn laïi, sinh vieân phaûi ôû laïi lôùp.
3)
Saép xeáp laïi danh saùch sinh vieân theo thöù töï giaûm daàn cuûa ñieåm toång keát. Caùc sinh
vieân coù cuøng ñieåm toång keát ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ sinh vieân.
4)
Ruùt trích töø baûng treân
danh saùch caùc sinh vieân
leân lôùp
coù ñieåm thi D1 ñaït töø 7 ñieåm
trôû leân vaø ñieåm toång keát ñaït töø 5.5 trôû leân.
Löu keát quaû vaøo moät baûng môùi.
5)
Thoáng keâ soá sinh vieân leân lôùp, ôû laïi, nôï moân.
6)
Taïo bieåu ñoà coät, bieåu ñoà tyû leä cho caùc soá lieäu vöøa thoáng keâ.
7)
Löu baûng tính vaøo taäp tin
‘Tong ket cuoi nam’.
2
Baøi 2
Moät xí nghieäp giao cho caùc coâng nhaân
gia coâng 6 loaïi saûn phaåm (A, B, C, D, E, F) vôùi ñôn
giaù ñöôïc neâu trong ñôn giaù gia coâng döôùi ñaây.
Moãi coâng nhaân chæ
ñöôïc giao moät loaïi saûn
phaåm
nhaát ñịnh, caùc
saûn phaåm giao noäp ñöôïc xí nghieäp nghieäm thu vaø chia thaønh hai loaïi
ñaït vaø khoâng ñaït yeâu caàu. Tyû leä saûn phaåm khoâng ñaït cho pheùp laø 2% (treân soá saûn phaåm thöïc
hieän). Neáu vöôït tyû leä naøy, coâng nhaân seõ bò phaït soá tieàn baèng 3 laàn ñôn giaù gia coâng cho moãi
saûn phaåm khoâng ñaït.
Yeâu caàu
1)
Duøng Excel ñeå laäp baûng löông thaùng 4/2005 cho caùc coâng nhaân (maãu döôùi )
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-Excel-co-ban.pdf[0.80 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự