Bài giảng thiết kế cầu thép F2

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 60      876      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w7xntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
Thể loại
Bài giảng thiết kế cầu thép F2
Ngày đăng
10/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
52
Dung lượng
0.45 M
Lần xem
876
Lần tải
60
  DOWNLOAD

Tham khảo:Bài giảng thiết kế cầu thép F2 do PGS.TS. Trần Đức Nhiệm biên soạn sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo cho chuyên ngành xây dựng. Bài giảng gồm 3 chương: chương 1 khái quát những vấn đề chung, chương 2: cấu tạo kết cấu nhịp dàn thép, chương 3: tính toán kết cấu nhịp dàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng thiết kế cầu thép F2

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng thiết kế cầu thép F2 slide 1

Tài liệu Bài giảng thiết kế cầu thép F2 slide 2

Tài liệu Bài giảng thiết kế cầu thép F2 slide 3

Tài liệu Bài giảng thiết kế cầu thép F2 slide 4

Tài liệu Bài giảng thiết kế cầu thép F2 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Bμi gi¶ng ThiÕt kÕ cÇu thÐp F2.
PGS.TS.TrÇn ®øc nhiÖm
Ch−¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.1. kh¸i qu¸t
1.1.1. Kh¸i niÖm
kÕt cÊu dμn
Dμn lμ mét hÖ kÕt cÊu, trong ®ã, mçi phÇn tö chÝnh lμ mét thanh, ®−îc cÊu t¹o
sao cho chÞu lùc däc lμ chñ yÕu
KÕt cÊu dμn bao giê còng ®−îc g¾n víi mét s¬ ®å hçn hîp nμo ®ã, s¬ ®å th«ng
th−êng nhÊt lμ d¹ng: DÇm – Dμn. Dμn ®−îc øng dông trong c¸c s¬ ®å kÕt cÊu: HÖ
dÇm, HÖ khung, HÖ vßm, HÖ hçn hîp
a)
DÇm
- dμn
)
Khung - Dμn
H×nh 1.1 KÕt cÊu dμn- a)DÇm-dμn; b) Khung-dμn
KÕt cÊu nhÞp dÇm d¹ng dμn b»ng thÐp ®−îc gäi t¾t lμ kÕt cÊu nhÞp dμn thÐp (dμn hoa)
/Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu BTCT, trong mét sè tr−êng hîp cã thÓ ph©n tÝch
kÕt cÊu b»ng ph−¬ng ph¸p “chèng vμ gi»ng” (thanh nÐn vμ kÐo ) hay cßn gäi lμ lý
thuyÕt dμn ¶o/.
1.1.2. LÞch sö ph¸t triÓn
1.1.3. Mèi liªn hÖ gi÷a hai h×nh thøc dÇm vμ dμn.
Ta ®· biÕt, víi kÕt cÊu d¹ng dÇm, th× d¹ng chÞu lùc chñ yÕu lμ chÞu uèn. Qua mét
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dμi, con ng−êi ®· t×m ra ®−îc h×nh d¹ng thÝch hîp nhÊt cho
dÇm chÞu uèn lμ dÇm cã mÆt c¾t ngang d¹ng ch÷ I hoÆc d¹ng h×nh hép.
-
Víi mÆt c¾t dÇm d¹ng ch÷ I, c¸c c¸nh dÇm ®−îc coi lμ chÞu toμn bé m«men.
Tuy nhiªn, b¶n bông khi tÝnh to¸n vÉn ®−îc xÐt chÞu mét phÇn m«men
-
Do ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh chung cña dÇm vμ æn ®Þnh côc bé cña b¶n c¸nh chÞu
nÐn, tû lÖ chiÒu cao vμ chiÒu dÇy b¶n bông ph¶i ®¶m b¶o ë mét gi¸ trÞ cho phÐp,
khi chiÒu dμi nhÞp lín, dÇm ph¶i cã chiÒu cao lín, kÐo theo chiÒu dÇy b¶n bông
t¨ng theo. Khi ®ã, kÕt cÊu dÇm cã nh÷ng nh−îc ®iÓm sau:
+
Kh«ng tËn dông hÕt vËt liÖu cña b¶n bông
+
T¨ng tÜnh t¶i cho kÕt cÊu nhÞp
+
T¨ng chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ vËn chuyÓn
+
T¨ng diÖn tÝch ch¾n giã (chÞu t¸c ®éng cña lùc giã lín h¬n)
3
Bμi gi¶ng ThiÕt kÕ cÇu thÐp F2.
PGS.TS.TrÇn ®øc nhiÖm
+ T¨ng thêi gian thi c«ng kÕt cÊu nhÞp. DÉn ®Õn t¨ng gi¸ thμnh c«ng tr×nh
Víi ph−¬ng ch©m tèi −u ho¸ kÕt cÊu, ng−êi ta t×m c¸ch gi¶m bít mét c¸ch hîp
lý vËt liÖu cña b¶n bông dÇm, tõ ®ã ta ®−îc kÕt cÊu d¹ng dμn.
KÕt luËn:
Dμn lμ mét d¹ng kÕt cÊu dÇm, ®−îc thiÕt kÕ tÝnh to¸n nh− d¹ng kÕt cÊu dÇm
Ph−¬ng ph¸p kÕt cÊu: Ph©n bè hiÖu øng t¶i, c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kÕt cÊu
1.1.4. §Æc ®iÓm cña kÕt cÊu dμn
-
Dμn lμ mét dÇm chÞu uèn, cã nh÷ng thí chÞu øng suÊt kÐo vμ nh÷ng thí chÞu øng
suÊt nÐn, cã nh÷ng thí kh«ng chÞu øng su©t kÐo còng kh«ng chÞu øng suÊt nÐn.
-
KÕt cÊu dμn cã thÓ dÔ dμng thay ®æi kÝch th−íc chung, ®Æc biÖt lμ chiÒu cao mμ
kh«ng lμm t¨ng ®¸ng kÓ träng l−îng b¶n th©n kÕt cÊu, dÔ t¹o ®é cøng theo
ph−¬ng ngang.
-
DÔ dμng tiªu chuÈn ho¸, m«®un ho¸.
-
V−ît ®−îc khÈu ®é lín h¬n dÇm
1.1.5. −u, nh−îc ®iÓm vμ ph¹m vi ¸p dông cña kÕt cÊu dμn
1.1.5.1. −u ®iÓm
-
Dμn lμ mét hÖ thanh, c¸c thanh chØ chÞu lùc däc trôc. Do ®ã, trong cÇu nhÞp lín,
cÇu dμn tiÕt kiÖm h¬n cÇu dÇm.
4
Bμi gi¶ng ThiÕt kÕ cÇu thÐp F2.
PGS.TS.TrÇn ®øc nhiÖm
-
Kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang cÇu tèt h¬n cÇu dÇm do diÖn tÝch ch¾n giã ngang cÇu
thùc tÕ nhá h¬n vμ kho¶ng c¸ch tim hai dμn chñ lín.
-
CÇu dμn cã h×nh d¸ng ®Ñp, ®¶m b¶o yªu cÇu mü quan.
1.1.5.2. Nh−îc ®iÓm
-
CÇu dμn cã nhiÒu chi tiÕt, ph¶i gia c«ng chÕ t¹o ®¶m b¶o chÝnh x¸c.
-
KÕt cÊu b»ng thÐp nªn dÔ bÞ gØ, an mßn, viÖc duy tu, b¶o d−ìng ph¶i tiÕn hμnh
th−êng xuyªn.
-
VËt liÖu lμm b»ng thÐp nªn gi¸ thμnh ®¾t h¬n cÇu dÇm bªt«ng cèt thÐp.
1.1.5.3. Ph¹m vi ¸p dông
KÕt cÊu dμn th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c cÇu cã chiÒu dμi nhÞp lín h¬n 80 m,
c¸c cÇu cã nhÞp 40 – 50m th−êng lμm dÇm hîp lý h¬n, c¸c cÇu cã chiÒu dμi nhÞp tõ
50m ®Õn 80m ph¶i so s¸nh vÒ kinh tÕ vμ kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh dïng dμn hay dÇm,
phu¬ng ¸n nμo hîp lý h¬n.
G
GdÇm
Gdμn
Go
ThÝch hîp
Lo
ThÝch hîp
L
cho DÇm
cho Dμn
* Kh¶o s¸t thùc tÕ mét sè cÇu dμn thÐp: Long Biªn, Ch−¬ng D−¬ng, Th¨ngLong
VÒ c¸c mÆt: S¬ ®å dμn chñ, KÕt c¸u c¸c thanh, KÕt cÊu hÖ mÆt cÇu, KÕt cÊu mÆt
cÇu.
* Sö dông tμi liÖu trªn internet: Víi côm tõ: “Truss Bridge” trªn trang t×m kiÕm:
Http://www.google.com §Æc biÖt c¸c trang Web cã ®u«i: . edu, .us, 
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-thiet-ke-cau-thep-F2.pdf[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự