Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu công trình
  Đánh giá    Viết đánh giá
 603      1893      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ijuntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu công trình
Thể loại
bê tông, cốt thép, thiết kế
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
281
Dung lượng
8.71 M
Lần xem
1893
Lần tải
603
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Cầu BTCT xuất hiện đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ XĨ, sau khi Xi măng được phát minh vào khoảng năm 1825, việc đặt thép vào BT xuất hiện lẻ tẻ vào những năm 1835-1850. Từ năm 1855 trở đi BTCT mới chính thức ra đời tại Pháp.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép slide 1

Tài liệu Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép slide 2

Tài liệu Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép slide 3

Tài liệu Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép slide 4

Tài liệu Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Tr−êng ®¹i häc x©y dùng
KHoa cÇu ®−êng - Bé m«n cÇu hÇm
Ph¹m V¨n Th¸i - NguyÔn B×nh Hμ
ThiÕt

cÇu
ª
t«ng
cèt
thÐp
Hμ néi -10/ 2003
Gi¸o tr×nh CÇu BTCT
1
Môc lôc
1.
kh¸i niÖm chung vÒ cÇu bª t«ng cèt thÐp................................................7
1.1.
S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn cÇu BTCT..................................................................7
1.1.1.
ViÖt Nam:...............................................................................................................9
1.2.
Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn ..................................................................................11
1.3.
§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cÇu BTCT.......................................................................12
1.3.1.
VËt liÖu:................................................................................................................12
1.3.2.
¦u ®iÓm:...............................................................................................................12
1.3.3.
Nh−îc ®iÓm ..........................................................................................................12
1.4.
Ph¹m vi ¸p dông................................................................................................12
1.5.
C¸c Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.....................................................................................12
1.6.
HÖ thèng cÇu dÇm:.............................................................................................14
1.6.1.
CÇu dÇm, cÇu b¶n nhÞp gi¶n ®¬n...........................................................................14
1.6.2.
CÇu dÇm mót thõa:................................................................................................14
1.6.3.
CÇu dÇm Liªn tôc:.................................................................................................16
1.7.
HÖ thèng cÇu khung...........................................................................................17
1.8.
HÖ thèng cÇu Vßm:............................................................................................19
1.9.
HÖ Liªn hîp vμ cÇu treo:...................................................................................19
1.10.
HÖ thèng cÇu dμn BTCT:..................................................................................21
2.
VËt liÖu dïng trong cÇu Bª t«ng cèt thÐp ............................................22
2.1.
Bª t«ng................................................................................................................22
2.1.1.
Yªu cÇu chung......................................................................................................22
2.1.2.
Mét sè tÝnh n¨ng c¬ lý cña bª t«ng.......................................................................22
2.1.2.1.
C−êng ®é.............................................................................................................22
2.1.2.2.
BiÕn d¹ng cña BT...............................................................................................23
2.1.2.3.
M« ®uyn ®μn håi (nÐn) vμ m« ®uyn c¾t:..........................................................24
2.2.
Cèt thÐp ..............................................................................................................25
2.2.1.
Yªu cÇu:................................................................................................................25
2.2.2.
Mét sè tÝnh n¨ng c¬ lý chñ yÕu ............................................................................25
2.2.3.
ChÕ t¹o cèt thÐp....................................................................................................26
3.
CÇu b¶n Bª t«ng cèt thÐp.................................................................................27
3.1.
§Æc ®iÓm.............................................................................................................27
3.2.
C¸c s¬ ®å cÇu b¶n..............................................................................................27
3.3.
CÊu t¹o cÇu b¶n ®óc t¹i chç..............................................................................28
3.4.
CÊu t¹o cÇu b¶n l¾p ghÐp vμ b¸n l¾p ghÐp......................................................32
3.4.1.
CÇu b¶n l¾p ghÐp...................................................................................................32
3.4.2.
CÇu b¶n b¸n l¾p ghÐp............................................................................................35
3.5.
CÇu ®−êng s¾t.....................................................................................................37
4.
CÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCT th−êng vμ bª t«ng cèt thÐp øng suÊt
tr−íc
38
4.1.
Kh¸i niÖm vÒ cÇu dÇm BTCT:..........................................................................38
4.2.
KÕt cÊu nhÞp cÇu dÇm gi¶n ®¬n toμn khèi.......................................................38
4.2.1.
PhÇn B¶n...............................................................................................................39
4.2.2.
DÇm chñ................................................................................................................39
4.2.3.
DÇm ngang............................................................................................................39
4.2.4.
DÇm däc phô.........................................................................................................40
4.2.5.
VÝ dô.....................................................................................................................40
4.3.
KÕt cÊu nhÞp cÇu dÇm gi¶n ®¬n l¾p ghÐp........................................................40
Gi¸o tr×nh CÇu BTCT
2
4.3.1.
Kh¸i niÖm:............................................................................................................40
4.3.2.
Ph©n lo¹i (C¸c s¬ ®å mÆt c¾t ngang) ....................................................................42
4.3.3.
C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n khèi trong kÕt cÊu nhÞp l¾p ghÐp.....................................42
4.3.4.
CÊu t¹o mèi nèi.....................................................................................................43
4.3.5.
C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n...........................................................................................44
4.3.6.
CÇu dÇm gi¶n ®¬n trªn ®−êng s¾t.........................................................................46
4.4.
KÕt cÊu B¸n l¾p ghÐp.........................................................................................46
4.5.
è trÝ cèt thÐp....................................................................................................46
4.5.1.
Cèt thÐp b¶n mÆt cÇu............................................................................................46
4.5.2.
Cèt chñ..................................................................................................................47
4.5.3.
Cèt thÐp chèng co ngãt:........................................................................................48
4.5.4.
Cèt xiªn.................................................................................................................49
4.5.5.
Cèt ®ai: .................................................................................................................49
4.5.6.
Mèi nèi.................................................................................................................50
4.5.7.
Mét sè yªu cÇu kh¸c.............................................................................................50
4.6.
Kh¸i niÖm vÒ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr−íc (BTCTUST):............51
4.7.
C¸c ph−¬ng ph¸p t¹o øng suÊt tr−íc trong bª t«ng.......................................51
4.7.1.
Ph−¬ng ph¸p kÐo cèt thÐp tr−íc khi ®æ bª t«ng (ph−¬ng ph¸p c¨ng tr−íc - c¨ng
trªn bÖ).................................................................................................................51
4.7.2.
Ph−¬ng ph¸p kÐo cèt thÐp sau khi ®æ bª t«ng (ph−¬ng ph¸p c¨ng sau - c¨ng trªn
ª t«ng)................................................................................................................52
4.8.
CÊu t¹o cèt thÐp øng suÊt tr−íc, neo vμ kÝch..................................................53
4.8.1.
Cèt thÐp c−êng ®é cao..........................................................................................53
4.8.2.
Neo cèt thÐp UST..................................................................................................58
4.8.2.1.
Neo ngÇm............................................................................................................58
4.8.2.2.
Neo cèc (Karovkin)............................................................................................60
4.8.2.3.
Neo h×nh c«n (neo h×nh nãn côt)......................................................................60
4.9.
Neo cña VSL, OVM vμ mét sè h·ng kh¸c.......................................................61
4.9.1.
KÝch......................................................................................................................69
4.10.
CÊu t¹o cÇu dÇm gi¶n ®¬n BTCTUST.............................................................72
4.10.1.
§Æc ®iÓm chung:...................................................................................................72
4.10.2.
Nguyªn lý cÊu t¹o.................................................................................................72
4.10.3.
KÝch th−íc c¬ b¶n.................................................................................................81
4.10.4.
Bè trÝ cèt thÐp øng suÊt tr−íc................................................................................82
4.10.4.1.
Yªu cÇu chung....................................................................................................83
4.10.4.2.
§èi víi dÇm c¨ng tr−íc .....................................................................................84
4.10.4.3.
DÇm nguyªn khèi cã cèt thÐp c¨ng sau............................................................84
4.10.5.
Cèt thÐp th−êng trong dÇm UST...........................................................................90
4.11.
B¶n liªn tôc nhiÖt...............................................................................................92
4.11.1.
CÊu t¹o s¬ ®å kÕt cÊu nhÞp liªn tôc nhiÖt..............................................................92
4.11.2.
KÕt cÊu b¶n nèi liªn tôc nhiÖt...............................................................................93
4.11.3.
tÝnh to¸n kÕt cÊu nhÞp liªn tôc nhiÖt......................................................................95
4.12.
KÕt cÊu nhÞp b¸n liªn tôc (semi-continue).......................................................97
5.
ThiÕt kÕ vμ tÝnh to¸n cÇu dÇm Bª t«ng cèt thÐp.............................102
5.1.
Kh¸i niÖm vÒ tÝnh néi lùc................................................................................102
5.2.
TÝnh Néi lùc trong b¶n mÆt cÇu .....................................................................103
5.2.1.
T¶i träng t¸c dông:..............................................................................................103
5.2.2.
TÝnh néi lùc b¶n mót thõa:..................................................................................103
5.2.2.1.
B¶n mót thõa trong kÕt cÊu chØ cã mèi nèi t¹i dÇm ngang..........................103
5.2.2.2.
B¶n mót thõa cña dÇm toμn khèi...................................................................104
5.2.3.
TÝnh b¶n kª hai c¹nh cã nhÞp lμm viÖc lμm viÖc th¼ng gãc víi ph−¬ng xe ch¹y106

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
2/23/2021 12:31:19 AM
Học hỏi và cám ơn nhiều!

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Thiet-ke-cau-be-tong-cot-thep.pdf[8.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự