Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18      532      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
j9xntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
Thể loại
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin, triết học Mac Lenin, triết học, giáo dục đại cương
Ngày đăng
12/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
74
Dung lượng
0.59 M
Lần xem
532
Lần tải
18
  DOWNLOAD

Tham khảo:Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Phạm Thị Hằng.Bài giảng giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin, khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin, đối tượng; mục đích và yêu cầu về

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin slide 1

Tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin slide 2

Tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin slide 3

Tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin slide 4

Tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN
Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin nhằm giải quyết ba vấn đề thông lệ của một môn học trước khi đi vào các
nội dung cụ thể, đó là: Học cái gì? (đối tượng của môn học); học để làm gì? (mục
đích của môn học); và, cần phải học thế nào để đạt được mục đích đó? (những yêu
cầu về mặt phương pháp của môn học).
Chương
này
mở
đầu
ằng
việc
trình
ày
khái
lược
các
nội
dung trọng
tâm và
quá
trình
hình
thành,
phát
triển
của
chủ
nghĩa
Mác - Lênin nhằm tạo ra
cái nhìn tổng quát về đối tượng và phạm vi của môn học.
Mục đích của môn học này được xác lập trên cơ sở vị trí của nó trong cấu tạo khung
chương trình
thống nhất của
3 môn
học
Lý luận chính
trị dùng cho đối tượng
sinh viên không chuyên sâu các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị học và
Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Yêu cầu của môn học này đề cập những nguyên tắc cơ bản cần phải thực
hiện khi triển khai dạy và học, làm cơ sở chung cho việc xác lập phương pháp,
quy trình cụ thể trong hoạt động dạy và học sao cho có thể đạt được mục đích của
môn học này.
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
a) Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác,
Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị
của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
nhân
dân
lao
động và
giải
phóng con
người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.
) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực,
nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận quan trọng nhất là: triết học, kinh tế chính trị
1
Phạm Thị Hằng – GV Khoa khoa học cơ bản, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai
Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mác - Lênin có đối tượng nghiên cứu là những quy luật chung nhất của tự
nhiên, xã hội và tư duy. Triết học dù theo trường phái nào, thì cũng đều là thế giới
quan và nhân sinh quan mang tính giai cấp. Triết học Mác - Lênin là thế giới quan,
nhân sinh quan của giai cấp công nhân hiện đại, đại biểu cho toàn thể nhân dân lao
động trong thời đại ngày nay.
Kinh tế chính trị học Mác - Lênin là khoa học thuộc khoa học xã hội, đối tượng
nghiên cứu của nó là mặt xã hội của sản xuất, tức là quan hệ sản xuất hay là quan hệ
kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu
dung của cải vật chất. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là quan hệ sản xuất
nhưng quan hệ sản xuất lại tồn tại và vận động trong sự tác động qua lại với lực
lượng sản xuất. Mặt khác, quan hệ sản xuất tức là cơ sở hạ tầng xã hội cũng tác động
qua lại với kiến trúc thượng tầng, nhất là các mối quan hệ về chính trị, pháp lý…có
tác động trở lại mạnh mẽ với quan hệ sản xuất. Vậy đối tượng nghiên cứu của kinh tế
chính trị là quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến
trúc thượng tầng.
Chủ nghĩa xã hội khoa học: Nghiên cứu những quy luật và tính quy luật chính
trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội
cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức
và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện quá trình
chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
Như vậy, ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đều có đối tượng
nghiên cứu riêng nhưng đều nằm trong một hệ thống khoa học lý luận thống nhất, đó
là khoa học về giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức
óc lột, tiến tới giải phóng con người.
2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
a) Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác
Điều kiện kinh tế - xã hội:
Chủ nghĩa Mác ra đời trong những năm 40 của thế kỷ XIX. Trong thời gian
này, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển ở nhiều nước châu Âu, mâu
thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã bộc lộ ra một cách gay
2
Phạm Thị Hằng – GV Khoa khoa học cơ bản, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai
Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
gắt. Đó là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của nền sản xuất với tính chất tư bản
chủ nghĩa của sự chiếm hữu về tư liệu sản xuất và về sản phẩm xã hội. Biểu hiện về
mặt xã hội của mâu thuẫn này chính là sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp
tư sản. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ.
Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản đã dặt ra yêu cầu bức thiết phải có
lý luận cách mạng thực sự khoa học dẫn đường, đó phải là lý luận khoa học, giải
thích đúng đắn bản chất của chủ nghĩa tư bản, vai trò lịch sử của giai cấp vô sản, triển
vọng của phog trào đấu tranh của giai cấp vô sản và tương lai của xã hội loài người
nói chung. Chủ nghĩa Mác ra đời gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và
trở thành vũ khí lý luận của cuộc đấu tranh đó.
Mặt khác, sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cho phép
khái quát nhiều nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vai trò của sản
xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, vai trò của cơ sở
hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng, vai trò của đấu tranh giai cấp trong lịch sử, vai
trò của quần chúng nhân dân trong sự phát triển lịch sử, trên cơ sở đó, Mác đưa ra
những tiên đoán khoa học về khả năng loài người sẽ tiến tới một xã hội tốt đẹp trong
tương lai.
Tiền
đề

luận: Chủ nghĩa Mác có ba nguồn gốc lý luận:
Triết
học
cổ
điển
Đức,
Kinh
tế
chính
trị
học
cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, trong
đó triết học cổ điển Đức là tiền đề lý luận trực tiếp.
Các
Mác

Ăngghen
kế
thừa
hạt
nhân
hợp

trong
phép
iện
chứng của
Hêghen, đó chính là lý luận về sự phát triển, loại bỏ cái vỏ duy tâm thần bí, đưa nó về
với quan điểm duy vật và lịch sử. Đồng thời C.Mác kế thừa chủ nghĩa duy vật và tư
tưởng vô thần của Phơiơbắc, khắc phục những hạn chế siêu hinh trong tư tưởng của
nhà triết học tiền bối. Trên cơ sở đó C.Mác sáng lập nên chủ nghĩa duy vật biện chứng
và phép biện chứng duy vật.
Sự ra đời của chủ nghĩa Mác là một tất yếu lịch sử. Những điều kiện lịch sử đã
chin muồi cho phép cac nhà khoa học đi đến những kết luận duy vật biện chứng về thế
giới nói chung và về xã hội loài người nói riêng. Chủ nghĩa Mác không thể ra đời sớm
hơn khi chưa có đủ những tiền đề vật chất và tư tưởng cần thiết, nhưng cũng không thể
a đời muộn hơn. Sự thật cho thấy rằng trong thời điểm này, đã có một số nhà tư tưởng
3
Phạm Thị Hằng – GV Khoa khoa học cơ bản, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-Mac-Lenin.pdf[0.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự