Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam)

Ngành Luật,Nhà nước & pháp luật
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      401      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
g8xntq
Danh mục
Ngành Luật,Nhà nước & pháp luật
Thể loại
Pháp luật đại cương
Ngày đăng
10/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
51
Dung lượng
0.90 M
Lần xem
401
Lần tải
12
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Để phục vụ yêu cầu học tập môn Pháp luật đại cương trong Nhà trường. Đề cương môn học Pháp luật đại cương được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học pháp luật dùng trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của Bộ ban hành. Trong quá trình biên soạn có sự tham khảo “Tập bài

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam)

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam) slide 1

Tài liệu Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam) slide 2

Tài liệu Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam) slide 3

Tài liệu Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam) slide 4

Tài liệu Bài giảng Môn: Giáo dục pháp luật (trường CĐ CN Cao Su Việt Nam) slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
Vì chất lượng nguồn nhân lực Cao su Việt Nam
ĐT: 06513 879787
Fax: 06513 870291
www.ric.edu.vn
ĐỀ
CƯƠNG
BÀI
GIẢNG
PHÁP
LUẬT
ĐẠI
CƯƠNG
(Áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng)
LƯU HÀNH NỘI BỘ
BÌNH PHƯỚC 2011
MỤC LỤC
Lời mở đầu.......................................................................................................1
Bài 1 : Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước ................................................................2
Bài 2 : Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật.................................................................6
Bài 3 : Quan hệ pháp luật...........................................................................................9
Bài 4 : Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý ................11
Bài 5 : Ý thức
pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa ............................................16
Bài 6 : Luật nhà nước - Hiến pháp 1992 ....................................................................20
Bài 7 : Luật hành chính ..............................................................................................23
Bài 8 : Luật lao động..................................................................................................26
Bài 9 : Luật dân sự và luật tố tụng dân sự..................................................................31
Bài 10 : Luật hình sự và luật tố tụng hình
sự ............................................................34
Bài 11 : Pháp luật kinh tế và pháp luật kinh doanh....................................................38
Bài 12 : Luật đất đai ...................................................................................................40
Bài 13 : Luật hôn nhân và gia đình.............................................................................42
Bài 14 : Luật phòng chống tham nhũng .....................................................................45
Tài liệu tham khảo; câu hỏi ôn tập .............................................................................48
Pháp luật đại cương
Áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng
Lôøi môû
ñaàu
Ñeå phuïc vuï yeâu caàu hoïc taäp moân Phaùp luaät ñaïi cöông trong Nhaø tröôøng.
Ñeà cöông moân hoïc Phaùp luaät ñaïi cöông
ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû
chöông
trình moân hoïc phaùp luaät duøng trong caùc tröôøng
cao đẳng, trung hoïc chuyeân
nghieäp vaø daïy ngheà cuûa Boä ban haønh. Trong quaù trình bieân soaïn coù söï tham
khaûo “Taäp baøi giaûng duøng trong caùc tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp vaø daïy
ngheà”Giaùo trình Lyù luaän Nhaø nöôùc vaø Phaùp luaät vaø moät soá vaên baûn quy phaïm
phaùp luaät hieän haønh.
Do thôøi löôïng moân hoïc haïn cheá ( 30 tieát) neân ñeà cöông chæ trình baøy moät
soá noäi dung, khaùi nieäm cô baûn vôùi hy voïng giuùp hoïc vieân coù cô sôû ñeå tìm hieåu
nhöõng lónh vöïc phaùp luaät caàn quan taâm. Ñeà cöông chaéc chaén chöa thoûa maõn
ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi hoïc; Maët khaùc söï saép xeáp vaø löïa choïn noäi dung trình
aøy trong ñeà cöông coøn mang nhieàu tính chuû quan cuûa ngöôøi soaïn neân khoâng
traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt.
Xin traân thaønh caûm ôn söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc baïn ñeå boå sung vaøo
ñeà cöông hoaøn chænh hôn.
Trường Cao Đẳng Công Nghiêp Cao Su
1 / 49

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Mon-Giao-duc-phap-luat-truong-CD-CN-Cao-Su-Viet-Nam.pdf[0.90 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự