Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

Ngành Luật,Luật thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 313      1455      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hdyntq
Danh mục
Ngành Luật,Luật thương mại
Thể loại
Bài giảng Luật thương mại
Ngày đăng
14/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
67
Dung lượng
1.28 M
Lần xem
1455
Lần tải
313
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà gồm 8 chương. Danh cho các những ai đang tìm hiểu về luật thương mại, phục vụ cho việc học tập và nghiên

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà slide 1

Tài liệu Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà slide 2

Tài liệu Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà slide 3

Tài liệu Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà slide 4

Tài liệu Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

www.fba.edu.vn
TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂN HOÏC
† Soá tín chæ: 2 (30 tieát lyù thuyeát)
† Chöông trình moân hoïc: 8 Chöông
LUAÄT
MOÂN
THÖÔNG
MAÏI
† Tieåu luaän: Nhomù 3-10 SV (nopä TL & thuyeát
trình)
† Hình thöùc thi: Traéc nghieäm / Töï luaän
Giöõa kyø: Traéc nghieäm 40 caâu/45 phuùt
GV: TS. Nguyeãn Nam Haø
namhadhcn@yahoo.com.vn
Cuoái kyø: Khoa QTKD quyeát ñònh
Nghæ hoïc > 6 tieát (> 20%): Caám thi cuoái kyø
0909812330
2
CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC (1)
CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC (2)
Chöông 1: Khaùi quatù luaät thöông maïi
Chöông 5: Phaùp luaät veà trung gian thöông
Chöông 2: Quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc
maïi
thöông maïi
Chöông 3: Phaùp luaät veà mua banù haøng hoùa
Chöông 4: Phaùp luaät veà xuùc tieán thöông
maïi
Chöông 6: Phaùp luaät veà ñaáu gia, ù ñaáu thaàu
Chöông 7: Phaùp luaät veà dòch vuï Logistic &
Giaùm ñònh thöông maïi
Chöông 8: Phaùp luaät veà quyeàn sôû höuõ coâng
nghieäp trong hoaït ñoäng thöông maïi
3
4
www.fba.edu.vn
TAØI LIEÄU MOÂN HOÏC
† NÑ 12/2006 Mua baùn haøng hoùa quoác teá
† Giaùo trình Luaät thöông maïi, Tröôøng ÑH
Luatä Haø Noäi, 2011.
VAÊN BAÛN LUAÄT
† Luatä Thöông maïi 14/6/2005 (1/1/2006)
† Luaät Tieuâ chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät
29/6/2006 (1/1/2007)
† Lu t Ch t l ng s n ph m, haøng hoùa
21/11/2007 (1/7/2008)
† NÑ 19/2006 Xuaát xöù haøng hoùa.
† NÑ 20/2006 Giaùm ñònh thöông maïi
† NÑ 35/2006 Nhöôïng quyenà thöông maïi
† NÑ 158/2006 Sôû giao dòch haøng hoùa
† NÑ 37/2006 Xuùc tieán thöông maïi.
† NÑ 59/2006 Hanø g hoùa, dòch vuï caám,
haïn cheá vaø kinh doanh coù ñieàu kieän.
5
6
† NÑ 140/2007 Ñieàu kieän kinh doanh vaø
A CH
T
I BÀI GI
NG
I
N T
giôùi hanï traùch nhieäm DN kinh doanh loâ-
gi-stíc.
† NÑ 6/2008 Xöû phaït vi phaïm haønh chính
trong hoaït ñoäng thöông maïi
† www.hui.edu.vn / Các khoa / Qu n
tr kinh doanh / Bài gi ng giáo viên /
Nguy n Nam Hà / Môn Lu t th ng
m i.
A CH
T
I V
N B
N LU
T
† www.gov.vn / H
th
ng v
n
n /
Lu
t và pháp l
nh / N
m ban hành /
2005 / Lu
t Th
ng m
i 2005.
7
8
www.fba.edu.vn
ÑEÀ TAØI TIEÅU LUAÄN
6. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng sanû phaåm,
1. Vai troø cuûa Luaät Thöông maïi 2005 ñoái vôùi
hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa VN.
2. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà giaù: Thöïc traïng & kieán
nghò.
3. Giaûi phaùp haïn cheá tranh chaáp hôïp ñoàng mua
aùn haøng hoa ù trong nöôùc.
hanø g hoùa nhaäp khauå : Thöïc traïng & kieán nghò.
7. Mi n traùch nhieäm trong hôïp ñoàng thöông
maïi: Thöïc traïng & kieán nghò.
8. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi boài thöônø g thieät haïi
trong hôïp ñoàng thöông maïi.
4. Giaûi phaùp haïn cheá tranh chaáp hôïp ñoàng mua
aùn haøng hoa ù quoác teá.
5. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng saûn phaåm,
haøng hoùa sanû xuaát trong nöôùc: Thöïc traïng &
kieán nghò.
9. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi phaït vi phaïm trong
hôïp ñoàng thöông maïi.
10. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoat ï ñoäng
nhöôïng quyeàn thöông maïi taïi VN.
9
10
11. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï
16. Thöcï traïng& giaûi phaùp phaùt trieånhoat ï ñoängquanû g
Logistic.
caoù thöôngmaïi.
12. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taiø huyû boû hôïp ñoàng
thöông maïi.
13. Thöïc traïng & giaûi phapù phaùt trieån dòch vuï
17. Thöcï traïng& giaûi phaùp phaùt trieånhoaït ñoängtröng
aøy giôùi thieäu sanû phamå .
18. Thöcï traïng& giaûi phaùp phaùt trieånhoat ï ñoängtrien å
laõm, hoäi chôï thöôngmaiï .
giaùm ñònh thöông maïi.
14. Thöïc traïng & giaûi phapù phaùt trieån hoaït ñonä g
cuûa Sôû giao dòch haøng hoùa.
19. Thöcï traïng& giaûi phapù phaùt trieånhoat ï ñoäng ñaïi
dieän chothöông nhaân.
20. Thöcï traïng& giaûi phapù phaùt trieånhoaït ñoäng moi â
giôùi thöôngmaïi.
15. Thöïc traïng & giaûi phapù phaùt trieån hoaït ñonä g
21. Thöcï traïng& giaûi phapù phaùt trieånhoat ï ñoäng uûy
khuyená maïi.
thacù mua banù haønghoùa.
11
12

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Luat-thuong-mai-TS.-Nguyen-Nam-Ha.pdf[1.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự