Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

Ngành Luật,Luật thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 44      681      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
t8yntq
Danh mục
Ngành Luật,Luật thương mại
Thể loại
Luật kinh tế, Việt Nam
Ngày đăng
31/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
105
Dung lượng
0.81 M
Lần xem
681
Lần tải
44
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng luật kinh tế Việt Nam slide 1

Tài liệu Bài giảng luật kinh tế Việt Nam slide 2

Tài liệu Bài giảng luật kinh tế Việt Nam slide 3

Tài liệu Bài giảng luật kinh tế Việt Nam slide 4

Tài liệu Bài giảng luật kinh tế Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Bài 1.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ LUẬT KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM:
1. Khái niệm
Luật Kinh tế :
Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với
nhau và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.
2. Khái niệm Luật Luật Thương mại:
Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi
khác.
Luật Thương mại là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa
nhận , điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt
động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
Đối tượng áp dụng:
- Chủ thể của Luật Thương mại chủ yếu là thương nhân
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT
KINH TẾ:
1 Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế:
a. Nhóm quan hệ xã hội diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp
Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm
mục đích sinh lợi. (Điều 4 LDN năm 2005)
+ Chủ thể: là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
+ Nội dung: quyền và nghĩa vụ tài sản phát sinh giữa các chủ thể. Quan hệ giữa các chủ
thể hoàn toàn bình đẳng dựa trên những nguyên tắc của cạnh tranh
+ Khách thể: chủ yếu là quan hệ tài sản hoặc những quan hệ dịch vụ có liên quan đến
yếu tố tài sản
+ Hình thức pháp lý chủ yếu là các hợp đồng kinh tế, thương mại
. Nhóm quan hệ phát sinh
giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với DN
như ĐKKD, giám sát hoạt động kinh doanh, giải thể, phá sản.
Nhà nước xác định địa vị
pháp lý cho các tổ chức, đơn vị kinh tế,
để họ tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và
Nhà nước thực hiện sự quản lý của mình thông qua hoạt động đó.
Ban hành , phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật
về DN và các văn
ản có liên quan. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với DN theo quy định
c.
Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ Doanh nghiệp
2. Phương pháp điều chỉnh:
1
- Phương pháp quyền uy: được nhà nước sử dụng đề điều chỉnh các nhóm quan hệ
giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế
với chủ thể kinh doanh (DN)
- Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận: được sử dụng chủ yếu đề điều chỉnh quan hệ
giữa các chủ thể kinh doanh bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ
trước PL
3. Chủ thể của Luật Kinh tế,, Thương mại: :
- Doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể thường
xuyên, chủ yếu
của Luật Kinh tế.
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định,
được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt
động kinh doanh.(Điều 4.LDN)
Các DN thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp gồm: công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần
kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
- Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: là những cơ quan thay mặt Nhà nước , nhân
danh Nhà nước thực hiện việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Những cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế là
Chính phủ, các Bộ chức năng như Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học Công
nghệ....., Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở ngành...
- Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cũng có thể tham gia các quan
hệ kinh tế do luật kinh tế điều chỉnh, khi việc tham gia các quan hệ kinh tế đó là có thể và
cần thiết nhằm góp phần thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình
III. VAI TRÒ CỦA LUẬT KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP:
- Tạo ra những tiền đề pháp lý vữing chắc để ổn định các quan hệ kinh tế, làm cho
mọi thành phần kinh tế, mọi công dân yên tâm, chủ động huy động mọi tiềm năng sáng tạo
và tiềm lực kinh tế vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
- Tạo ra một cơ chế pháp lý đảm báo có hiệu quả sự bình đẳng thật sự giữa các thành
phần kinh tế.
- Đấu tranh phòng và chống một cách có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực nảy sinh
trong quá trình vận hành của nền kinh tế hội nhập, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế
và công bằng xã hội, bảo vệ một cách chắn chắn lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mọi
công dân và người tiêu dùng.
2
Bài 2
PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY :
1. Khái niệm
và đặc điểm công ty :
a. Khái niệm :Công ty thương mại là loại công ty do hai hay nhiều người (tổ chức)
góp vốn thành lập để kinh doanh với mục đích kiếm lợi nhuận.
. Đặc điểm :
- Là sự liên kết của nhiều cá nhân hoặc pháp nhân , sự liên kết này thể hiện ở hình
thức bên ngoài là một tổ chức.
- Sự liên kết được thực hiện thông qua 1 sự kiện pháp lý (hợp đồng, điều lệ, quy chế)
- Các thành viên bỏ ra một số tài sản của mình để góp vào công ty. Đây là điều kiện
quan trọng để thành lập công ty
- Mục đích thành lập công ty là để kinh doanh kiếm lợi nhuận và chia nhau.
2.Khái nhiệm về Doanh nghiệp:
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định,
được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt
động kinh doanh.(Điều 4.LDN).
*
Các loại hình Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam :
- Công ty Cổ phần;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn:
+ Công ty TNHH 2 TV
+ Công ty TNHH 1 TV
- Công ty Hợp danh
- Doanh nghiệp tư nhân
3. Thành lập và Đăng kí doanh nghiệp :( NĐ 43/2010/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 về
Đăng
ký Doanh nghiệp có hiệu lực
ngày 01/6/2010
thay thế

88/2006/NĐ-CP ngày
29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh)
a. Điều kiện ĐKKD :
- Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài
(không thuộc đối tượng
ị cấm thành lập quản lí công ty được quy định tại khoản 2 điều 13 Luật DN) đều có quyền
thành lập và quản lí công ty. Tất các các tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty
CP, góp vốn vào Công ty TNHH, công ty hợp danh trừ những trường hợp quy định tại khoản
4 điều 13 Luật DN, cụ thể như sau:
+ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong
các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà
nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của
Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-luat-kinh-te-Viet-Nam.pdf[0.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự