Bài giảng linh kiện điện tử

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 77      433      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uatntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Khoa học kỹ thuật, điện, điện tử
Ngày đăng
4/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
102
Dung lượng
3.37 M
Lần xem
433
Lần tải
77
  DOWNLOAD

Lời nói đầu Chương 1: Cơ sở điện học Chương 2: Linh kiện thụ động Chương 3: Chất bán dẫn – diode Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực Chương 5: Transistor hiệu ứng trường Chương 6: Linh kiện có

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng linh kiện điện tử

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng linh kiện điện tử slide 1

Tài liệu Bài giảng linh kiện điện tử slide 2

Tài liệu Bài giảng linh kiện điện tử slide 3

Tài liệu Bài giảng linh kiện điện tử slide 4

Tài liệu Bài giảng linh kiện điện tử slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
Tài
liệu
tham
khảo
môn:
LINH
KIỆN
ĐIỆN
TỬ

Biên soạn: Lê Thị Hồng Thắm
LƯU HÀNH NỘI BỘ
2008
Chương 1: Cơ sở điện học
Chöông 1
CÔ SỞ ĐIỆN HỌC
1.1.
Nguồn gốc của dòng điện
1.1.1. Cấu tạo vật chất
Theo thuyeát phaân töû, caùc nhaø khoa hoïc cho raèng: phaân töû chính laø thaønh phaàn
nhoû nhaát cuûa vaät chaát.
Ví duï: nöôùc laø do nhieàu (voâ soá) phaân töû nöôùc keát hôïp laïi.

Phaân töû muoái vaãn mang tính chaát maën cuûa muoái.

Phaân töû ñöôøng vaãn mang tính chaát ngoït cuûa ñöôøng.
Baûn thaân phaân töû laïi do nhöõng phaàn töû nhoû hôn hôïp thaønh. Theo thuyeát nguyeân
töû thì nguyeân töû laø thaønh phaàn nhoû nhaát cuûa vaät chaát coøn mang tính chaát ñoù.
Ñôn chaát (chaát cô baûn) laø vaät chaát chæ do moät chaát taïo thaønh, nghóa laø khoâng theå
phaân tích ra hai hay nhieàu chaát cô baûn.
Ví duï: oxy, hydro, vaøng, saét…
Hôïp chaát laø nhöõng vaät chaát coù theå phaân tích thaønh hai hay nhieàu chaát cô baûn.
Ví duï: nöôùc laø hôïp chaát vì coù theå phaân tích thaønh hai chaát cô baûn laø khí hydro
vaø khí oxy.
Năm 1987, W. Thomson
khám phá ra electron và chứng minh nó có điện tích âm.
Sau đó, N. Bohr (nhà vật lí người Đan Mạch) đã mô hình hóa mẫu hành tinh nguyên tử.
Do đó mới phát minh ra thuyết điện tử.
Theo thuyeát ñieän töû, taát caû caùc nguyeân töû ñöôïc caáu taïo bôûi 3 loaïi “haït” chính:

Proton laø haït mang ñieän tích döông, caùc proton naèm trong nhaân nguyeân töû.

Neutron laø moät hay nhieàu haït khoâng mang ñieän tích. Caùc neutron naèm trong
nhaân nguyeân töû.

Electron (ñieän töû) laø haït mang ñieän tích aâm vaø cuõng laø ñieän tích cô baûn. Caùc
ñieän töû chuyeån ñoäng xung quanh nhaân.
Ví dụ: nguyên tử He
+ +
2
Chương 1: Cơ sở điện học
Hình 1.1. Cấu tạo nguyên tử He
Bình thöôøng nguyeân töû ôû traïng thaùi trung hoaø ñieän, nghóa laø soá löôïng proton
aèng soá löôïng electron.
1.1.2. Điện tích
Ñieän laø moät thuoäc tính cuûa haït, löôïng mang tính chaát ñieän goïi laø ñieän tích.
Đơn vị đo điện tích được tính bằng coulomb (C).
Mỗi electron có điện tích: e = 1,6.10-19C.
Caùc haït mang ñieän töông taùc nhau: caùc haït traùi daáu huùt nhau, caùc haït cuøng daáu
ñaåy nhau.
Khi khảo sát các lực tương tác giữa những hạt tích điện năm 1785, nhà Vật lý
người Pháp Coulomb đã phát hiện ra định luật sau.
Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1, q2 ở trạng thái đứng yên, cách nhau một
khoảng r có:
- Phương là đường thẳng nối hai điện tích điểm.
- Độ lớn tỉ lệ thuận với tích q1,q2 và tỉ lệ nghịch với r2
Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1, q2 ở trạng thái đứng yên, cách
nhau một khoảng r được xác định theo định luật Coulomb:
F: lực tương tác (N)
q1,q2 : điện tích (C)
: khoảng cách (m)
Nguyeân töû trung hoaø ñieän khi soá löôïng proton baèng soá löôïng electron
Moät nguyeân töû khi khoâng caân baèng ñieän thì trôû thaønh ion:

Ion döông khi soá löôïng proton lôùn hôn soá löôïng electron.

Ion aâm khi soá löôïng proton nhoû hôn soá löôïng electron.
Ví duï: Moät ñieän töû thoaùt ly khoûi nguyeân töû thì ñieän töû laø ion aâm coøn nguyeân töû
coøn laïi laø ion döông.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-linh-kien-dien-tu.pdf[3.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự