Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng

Giáo dục đại cương,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      523      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s1yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế học
Thể loại
Kinh tế vĩ mô,
Ngày đăng
24/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
25
Dung lượng
11.89 M
Lần xem
523
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Nhập môn kinh tế vĩ mô và những ứng dụng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng slide 1

Tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng slide 2

Tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng slide 3

Tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng slide 4

Tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô đại cương và những ứng dụng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

t il.
5/7/2010
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mục tiêu môn học
Cung cấp
yKiến thức cơ bản
yKỹ năng đánh giá
Các sự kiện
yPhân tích
kinh tế vĩ mô
GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN
Email:nnhatran@gmail.com
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
Nội dung môn học
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Mô tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô:
1.
TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Kinh
teá vó moâ, TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009
ytổng sản phẩm quốc nội
ytổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ
và thuế
ycung cầu tiền, lãi suất
ygiá cả và lạm phát
yviệc làm và tình trạng thất nghiệp
2.
3.
4.
TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Toùm
taét – Baøi taäp – traéc nghieäm Kinh teá vó moâ,
TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009
TS Traàn Nguyeãn Ngoïc Anh Thö, ThS Phan Nöõ
Thanh Thuyû, Kinh teá vó moâ, TPHCM, NXB ÑH
quoác gia TPHCM, 2009.
Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh teá hoïc vó moâ, Haø
Noäi, NXB Giaùo duïc, 2005.
ythâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh
5.
Các tài kiệu khác có liên quan
toán và tỷ giá
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
4
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
9Hieäu quaû
9Coâng baèng
CHÖÔNG 1
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
Muïc tieâu
cuûa kinh
9OÅn ñònh neàn kinh teá
9Taêng tröôûng kinh teá
9Vieäc laøm
teá vó moâ
9Phaùt trieån thöông maïi, hôïp taùc
vaø ñaàu tö quoác teá
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
5
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
6
1
i
Chi ngân sách
Trôï caáp XNK

Quota
5/7/2010
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
COÂNG CUÏ
CUÛA KINH
9Chính saùch taøi khoùa
CS tài khoá (CS taøi chính – CS ngaân saùch- Fiscal policy)
TEÁ VÓ MOÂ
(CAÙC CS
KINH TEÁ VÓ
MOÂ)
9Chính saùch tieàn teä
9Chính saùch thu nhaäp
9Chính saùch ngoaïi
thöông, kinh teá ñoái ngoaïi
Thu ngân sách
Chi ngân sách
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
7
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
CS tài khoá (tt)
Thuế
Thu ngân sách
- Thueá giaùn thu (T:
indirect tax): VAT,
thueá xuaát nhaäp khaåu,
thueá tieâu thuï ñaëc bieät
- Thueá tröïc thu (Td:
direct tax): thueá thu
CS tài khoá (tt)
Chi của CP - chi traû löông,
về hh – DV - chi cho ñaàu tö xaây
döïng cuûa chính phuû
- chi quoác phoøng
nhaäp DN vaø thuế thu
nhaäp caù nhaân)
Chi chuyển
nhượng
- BHXH,BHYT
-Trợ cấp thất nghiệp,trợ
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Phí, Lệ phí
9
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
cấp hưu trí
-…
10
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
Chính sách tiền tệ
Hệ thống Ngân hàng
Chính saùch thu nhập
④Löông
④Thueá
④Giaù caû
Ngaân haøng trung öông (Ngaân
Ngaân haøng trung gian
haøng nhaø nöôùc – Central
Bank - State bank)
Công cụ của ngân hàng trung ương
- Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû
- Laõi suaát chieát khaáu
- Döï tröõ baét buoäc ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11
④Thueá xuaát nhaäp khaåu
Chính saùch ngoaïi
thöông, kinh teá ñoái
ngoaïi ④
④Tyû giaù hoái ñoaùi
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12
2
5/7/2010
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
TOÅNG SP QUOÁC NOÄI
(GDP- Gross Domestic Product)
GDP BÌNH QUAÂN ÑAÀU NGÖÔØI
(GDP per capita)
ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa
neàn kinh teá giaù trò cuûa taát caû
caùc SP vaø DVï cuoái cuøng ñöôïc saûn
xuaát ra treân phaïm vi moät laõnh thoå
trong moät thôøi kyø.
GDP
GDP bình quaân ñaàu ngöôøi =
Daân soá
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
13
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
14
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
Toác ñoâï taêng tröôûng kinh tế
GDP danh
(Nominal
nghóa
GDP)
GDP thöïc
(Real GDP)
g =
GDPt – GDPt-1
GDPt-1
x 100%
tính theo giaù
hieän haønh treân
thò tröôøng
tính theo giaù
cuûa naêm goác
(naêm coá ñònh)
toác ñoä taêng tröôûng
GDP deflator =
(Chæ soá giaûm phaùt GDP-chæ soá khöû laïm phaùt-
Chæ soá ñieàu chænh GDP)
GDP danh nghóa
GDP thöïc
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
15
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
16
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
GDP vaø GNP
Khiaù caïnh laõnh thoå Khiaù caïnh sôû höõu
NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
GNP: Gross National Product: Toång SP quoác daân
GNP = GDP+ TN töø yeáu toá XK (FP nhaän)
– TN töø yeáu toá nhaäp khaåu (FP traû)
GNP= GDP + NFP
NHÖÕNG VAÁN
ÑEÀ KTVM
CHUÛ YEÁU
9Laïm phaùt
9Thaát nghieäp
9Chu kyø Kinh doanh
= GDP + NIA
9Thaâm huït
FP: Factor payments
NFP: Net factor payments (NIA-Net Income from
A
oad): Thu nhaäp yeáu toá roøng töø nöôùc ngoaøi.
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
17
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
18
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Kinh-te-vi-mo-dai-cuong-va-nhung-ung-dung.pdf[11.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự