Bài giảng điện tử tương tự

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 79      432      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
t1wntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Ngày đăng
20/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
227
Dung lượng
5.28 M
Lần xem
432
Lần tải
79
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là tài liệu hoàn chỉnh và đầy đủ về Điện tử tương tự, nội dung bao gồm : Mạch khuếch đại tranzito. Đề cập các cách mắc mạch khuếch đại cơ bản, vấn đề hồi tiếp trong mạch khuếch đại, cách ghép giữa các tầng trong một bộ khuếch đại, các mạch khuếch đại

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng điện tử tương tự

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng điện tử tương tự  slide 1

Tài liệu Bài giảng điện tử tương tự  slide 2

Tài liệu Bài giảng điện tử tương tự  slide 3

Tài liệu Bài giảng điện tử tương tự  slide 4

Tài liệu Bài giảng điện tử tương tự  slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

L
I NÓI Ð
U
Ði n t
tuong t
là môn h c co s , nh m cung c p cho ngu
i h c nh ng ki n th c co b n
nh t d
phân tích, thi t k
các m ch di n trong h
th ng m ch di n t . T p bài gi ng này du
c
chia thành 7 chuong. Trong m i chuong có b n ph n. Ph n
gi i thi u chung nêu các v n d
ch
y u c a chuong. Ph n n i dung phân tích chi ti t các v n d
ch
y u dó. Ph n tóm t t t ng h p l i
các yêu c u quan tr ng c a chuong mà ngu i h c c n n m du
c. Ph n cu i nêu các câu h i và bài
t p. Ð
nghiên c u tài li u du
c thu n l i, ngu
i h c c n có tru
c ki n th c c a các môn h c Lý
thuy t m ch và C u ki n di n t .
Chuong 1: M ch khu ch d i tranzito. Ð
c p các cách m c m ch khu ch d i co b n, v n d
h i ti p trong m ch khu ch d i, cách ghép gi a các t ng trong m t
khu ch d i, các m ch
khu ch d i công su t và m t s
m ch khu ch d i khác: nhu khu ch d i Cascade, khu ch d i
Darlington, m ch khu ch d i d i r ng, m ch khu ch d i c ng hu
ng.
Chuong 2: B
khu ch d i thu t toán (BKÐTT) nêu các d c di m và tính ch t c a
khu ch
d i thu t toán, các bi n pháp ch ng trôi và bù di m không c a khu ch d i thu t toán, cung nhu
các
ng d ng c a nó: m ch khu ch d i, m ch c ng, m ch tr , m ch vi phân, m ch tích phân,
m ch t o hàm lôga, hàm mu, m ch nhân tuong t , m ch l c tích c c.
Chuong 3: M ch t o dao d ng sin: d nh nghia, di u ki n c a m ch t o dao d ng sin. Phân tích
m ch t o dao d ng sin ghép bi n áp, dao d ng sin ghép RC, m ch dao d ng sin ba di m. M ch t o
dao d ng sin
n d nh t n s
dùng ph n t
áp di n th ch anh. M ch t o sin ki u x p x tuy n tính.
Chuong 4: M ch xung, nêu các tham s
c a tín hi u xung, tranzito và BKÐTT làm vi c
ch
d
xung, các m ch t o xung: g m m ch da hài t
dao d ng, da hài d i, trigger, dao d ng ngh t,
m ch h n ch , m ch t o di n áp rang cua, m ch t o dao d ng di u khi n b ng di n áp (VCO).
Chuong 5: Các m ch bi n d i t n s . Ði u biên, các m ch di u biên, di u ch
don biên.
Ði u t n và di u pha, m ch di u t n di u pha. Tách sóng: các m ch tách sóng di u biên, di u t n,
di u pha. Tr n t n, m ch tr n t n. Nhân chia t n s
dùng vòng gi
pha (PLL).
Chuong 6: Chuy n d i A/D, D/A. Gi i thích quá trình bi n d i A/D và các m ch th c hi n.
Gi i thích quá trình bi n d i D/A và các m ch th c hi n. Nêu tóm t t quá trình chuy n d i A/D,
D/A phi tuy n.
Chuong 7: M ch cung c p ngu n. Phân tích m ch cung c p ngu n m t chi u: bi n áp, ch nh
luu, l c và
n áp. Phuong pháp b o v
quá dòng, quá áp c a
ngu n. Cu i chuong trình bày
ngu n chuy n m ch: so d
kh i, ch c nang các kh i và nguyên lý ho t d ng c a
ngu n này.
Cu i cùng là ph n hu
ng d n t
l i các câu h i và gi i các bài t p d
giúp ngu
i h c có th
t
ki m tra ki n th c c a mình.
M c dù dã có nhi u c
g ng, nhung do th i gian ng n, trình d
còn có h n nên t p bài gi ng
ch c còn thi u sót, r t mong b n d c góp ý ki n d
s a ch a,
sung thêm, xin c m on!
Tác gi
Chuong 1: M ch khu ch d i Tranzito
CHUONG 1: M
CH KHU
CH Ð
I TRANZITO
GI
I THI
U CHUNG
Chuong này cung c p cho ngu
i h c các ki n th c co b n v
m ch khu ch d i, bao g m
các v n d
sau:
- Ð nh nghia m ch khu ch d i, các ch
tiêu và tham s
chính c a m t
khu ch d i: H
s
khu ch d i di n áp, h
s
khu ch d i dòng di n, h
s
khu ch d i công su t, t
kháng vào, t
kháng ra, méo t n s , méo phi tuy n, hi u su t.
- Nguyên t c chung phân c c cho tranzito
ch
d
khu ch d i. V i tranzito lu
ng c c
thu n PNP c n cung c p di n áp m t chi u UBE CE
c NPN c n cung
c p di n áp m t chi u UBE > 0, UCE > 0. M ch di n cung c p ngu n m t chi u phân c c cho
tranzito có: b n phuong pháp: phuong pháp d nh dòng cho c c g c, phuong pháp d nh áp cho c c
g c, phuong pháp cung c p và
n d nh di m làm vi c dùng h i ti p âm di n áp m t chi u, phuong
pháp cung c p và
n d nh di m làm vi c dùng h i ti p âm dòng di n.
- V n d
h i ti p, h i tíêp trong các t ng khu ch d i: h i ti p duong, h i ti p âm, h i ti p
dòng di n, h i ti p di n áp, h i ti p m c song song, h i ti p m c n i ti p.
nh hu
ng c a h i ti p
d n các ch tiêu ki thu t c a m ch.
- Các so d
khu ch d i
co b n dùng tranzito lu
ng c c: t ng khu ch d i phát chung, t ng
khu ch d i góp chung và t ng khu ch d i g c chung.
- Các so d
khu ch d i dùng tranzito tru
ng xét hai lo i: t ng khu ch d i c c ngu n chung,
t ng khu ch d i c c máng chung.
- T ng khu ch d i d o pha có: m ch khu ch d i d o pha chia t i, m ch khu ch d i d o pha
ghép bi n áp.
- Phuong pháp ghép t ng trong
khu ch d i: phuong pháp ghép t ng b ng t
di n, ghép
t ng b ng bi n áp, ghép t ng tr c ti p.
- M t s
m ch khu ch d i khác: m ch khu ch d i Darlington, m ch khu ch d i Casc t,
m ch khu ch d i gi i r ng, m ch khu ch d i c ng hu
ng.
- M ch khu ch d i công su t: d c di m c a m ch khu ch d i công su t, các ch
d
làm vi c
c a t ng khu ch d i A, B, AB, C. Yêu c u c a t ng khu ch d i công su t cho công su t ra l n,
méo nh
và hi u su t cao. M ch khu ch d i công su t don làm vi c
ch
d
A d
gi m méo
nhung có hi u su t th p. M ch khu ch d i công su t d y kéo dùng hai tranzito thu
ng cho làm
vi c
ch
d
AB (g n B) d
có công su t ra l n, méo nh
mà hi u su t cao. M ch khu ch d i
công su t d y kéo dùng tranzito cùng lo i có m ch ghép bi n áp, m ch không dùng bi n áp. Các
m ch khu ch d i này c n có m ch khu ch d i d y pha phía tru
c. M ch khu ch d i công su t d y
kéo dùng tranzito khác lo i có uu di m không c n t ng khu ch d i d o pha.
3
Chuong 1: M ch khu ch d i Tranzito
K t thúc chuong 1 yêu c u ngu
i h c n m du
c các m ch khu ch d i dã nêu. Hi u du
c tác
d ng các linh ki n trong m ch. Ch
d
c p di n m t chi u và nguyên lý làm vi c c a m ch. Tính
toán du c m t s
ch tiêu k
thu t ch
y u theo di u ki n cho tru
c.
Khi phân tích t ng khu ch d i tín hi u nh , ta dùng phuong pháp m ch di n tuong duong
xoay chi u,
t n s
trung bình. Ph n m ch khu ch d i công su t, do tín hi u vào l n nên dùng
phuong pháp d
th có d
chính xác cao.
N
I DUNG
1.1. Ð NH NGHIA, CÁC CH
TIÊU VÀ CÁC THAM S
CO B
N C
A M
CH
KHU
CH Ð
I
1.1.1. Ð nh nghia m ch khu ch d i
M t trong s
nh ng
ng d ng quan tr ng nh t c a tranzito là s
d ng nó trong các m ch d
làm tang cu
ng d
di n áp hay dòng di n c a tín hi u mà thu
ng g i là m ch khu ch d i.Th c
ch t khu ch d i là m t quá trình bi n d i nang lu
ng có di u khi n,
dó nang lu
ng m t chi u
c a ngu n cung c p, không ch a thông tin, du
c bi n d i thành nang lu
ng xoay chi u theo tín
hi u di u khi n d u vào, ch a d ng thông tin, làm cho tín hi u ra l n lên nhi u l n và không méo.
Ph n t
di u khi n dó là tranzito. So d
t ng quát c a m ch khu ch d i nhu
hình 1-1, trong

En là ngu n tín hi u vào, Rn là di n t
trong c a ngu n tín hi u, Rt t i noi nh n tín hi u ra.
Uv
t
Rn
En ~
Iv
Uv
M ch
khuy ch d i
I
U
Rt
U
t
Ngu n cung c p
(EC)
Hình 1-1: So d
t ng quát c a m ch khu ch d i.
Hình 1-2 dua ra c u trúc nguyên lý d
xây d ng m t t ng khu ch d i. Ph n t
co b n là
ph n t
di u khi n tranzito có di n t
thay d i theo s
di u khi n c a di n áp hay dòng di n d t
t i c c di u khi n (c c g c) c a nó, qua dó di u khi n quy lu t bi n d i dòng di n c a m ch ra
ao g m tranzito và di n t
RC. T i l i ra gi a c c góp và c c phát, ngu
i ta nh n du
c m t di n
áp bi n thiên cùng quy lu t v i tín hi u vào nhung d
l n du
c tang lên nhi u l n. Ð
don gi n,
gi
thi t di n áp d t vào c c g c có d ng hình sin.
T
so d
hình 1-2 ta th y r ng dòng di n và di n áp xoay chi u
m ch ra (t
l
v i dòng
di n và di n áp tín hi u vào) c n ph i coi là t ng các thành ph n xoay chi u dòng di n và di n áp
trên n n c a thành ph n m t chi u I0 và U0. Ph i d m b o sao cho biên d
thành ph n xoay chi u
không vu t quá thành ph n m t chi u, nghia là I0
I và U0
U . N u di u ki n dó không du
c
4

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
3/3/2020 7:29:29 AM
Tai liệu hay rất tốt

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-dien-tu-tuong-tu.pdf[5.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự