Bài giảng Điện tử số 1

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16      275      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
r1tntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
hệ thống đếm, điện tử số, IC, phần tử logic
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
123
Dung lượng
1.47 M
Lần xem
275
Lần tải
16
  DOWNLOAD

Bài giảng điện tử số là bài giảng dành cho sinh viên khối kĩ thuật chuyên ngành CNTT, ĐTVT

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Điện tử số 1

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Điện tử số 1 slide 1

Tài liệu Bài giảng Điện tử số 1 slide 2

Tài liệu Bài giảng Điện tử số 1 slide 3

Tài liệu Bài giảng Điện tử số 1 slide 4

Tài liệu Bài giảng Điện tử số 1 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRѬӠNG ĈҤI HӐC BÁCH KHOA ĈÀ NҸNG
KHOA Ĉ,ӊN TӰ VIӈN THÔNG
----- oOo -----
BÀI
GIҦNG
Ĉ,ӊN


1
Ĉà Nҹng, 08 / 2007
Chѭѫng 1. HӋ thӕng sӕÿӃm và khái niӋm vӅ mã
Trang 1
Chѭѫng
1
+ӊ THӔNG
SӔĈӂM VÀ KHÁI
NIӊM Vӄ MÃ
1.1. Hӊ THӔNG SӔĈӂM
1.1.1. HӋÿӃm
1. Khái niӋm
+ӋÿӃm là tұp hӧp các phѭѫng pháp gӑi và biӇu diӉn các con sӕ bҵng các kí hiӋu có giá trӏ sӕ
Oѭӧng xác ÿӏnh gӑi là các chӳ sӕ.
2. Phân loҥi
Có thӇ chia các hӋÿӃm làm hai loҥi: hӋÿӃm theo vӏ trí và hӋÿӃm không theo vӏ trí.
a. H͏ÿ͇m theo v͓ trí:
+ӋÿӃm theo vӏ trí là hӋÿӃm mà trong ÿó giá trӏ sӕ lѭӧng cӫa chӳ sӕ còn phө thuӝc vào vӏ trí cӫa
nó ÿӭng trong con sӕ cө thӇ.
Ví dͭ:
HӋ thұp phân là mӝt hӋÿӃm theo vӏ trí. Sӕ 1991 trong hӋ thұp phân ÿѭӧc biӇu diӉn bҵng
2 chӳ sӕ “1” và “9”, nhѭng do vӏ trí ÿӭng cӫa các chӳ sӕ này trong con sӕ là khác nhau nên sӁ mang
các giá trӏ sӕ lѭӧng khác nhau, chҷng hҥn chӳ sӕ “1” ӣ vӏ trí hàng ÿѫn vӏ biӇu diӉn cho giá trӏ sӕ
Oѭӧng là 1 song chӳ sӕ “1” ӣ vӏ trí hàng nghìn lҥi biӇu diӉn cho giá trӏ sӕ lѭӧng là 1000, hay chӳ sӕ
“9” khi ӣ hàng chөc biӇu diӉn giá trӏ là 90 còn khi ӣ hàng trăm lҥi biӇu diӉn cho giá trӏ là 900.
. H͏ÿ͇m không theo v͓ trí:
+ӋÿӃm không theo vӏ trí là hӋÿӃm mà trong ÿó giá trӏ sӕ lѭӧng cӫa chӳ sӕ không phө thuӝc vào
Yӏ trí cӫa nó ÿӭng trong con sӕ.
+ӋÿӃm La Mã là mӝt hӋÿӃm không theo vӏ trí. HӋÿӃm này sӱ dөng các ký tӵ “I”, “V”, “X”...
ÿӇ biӇu diӉn các con sӕ, trong ÿó “I” biӇu diӉn cho giá trӏ sӕ lѭӧng 1, “V” biӉu diӉn cho giá trӏ sӕ
Oѭӧng 5, “X” biӇu diӉn cho giá trӏ sӕ lѭӧng 10... mà không phө thuӝc vào vӏ trí các chӳ sӕ này ÿӭng
trong con sӕ cө thӇ.
Các hӋÿӃm không theo vӏ trí sӁ không ÿѭӧc ÿӅ cұp ÿӃn trong giáo trình này.
1.1.2. Cѫ sӕ cӫa hӋÿӃm
0ӝt sӕ A bҩt kǤ có thӇ biӇu diӉn bҵng dãy sau:
A= am-1am-2.....a0a-1......a-n
Trong ÿó ai là các chӳ sӕ, (i = - n m -1); i là các hàng sӕ, i nhӓ: hàng trҿ, i lӟn: hàng già.
Giá trӏ sӕ lѭӧng cӫa các chӳ sӕ ai sӁ nhұn mӝt giá trӏ nào ÿó sao cho thӓa mãn bҩt ÿҷng thӭc sau:
0 ai N -1
(ai nguyên)
N ÿѭӧc gӑi là cѫ sӕ cӫa hӋÿӃm. &ѫ sӕ cӫa mӝt hӋÿӃm là sӕ lѭӧng ký tӵ phân biӋt ÿѭӧc sӱ
Gөng trong mӝt hӋÿӃm. Các hӋ thӕng sӕÿӃm ÿѭӧc phân biӋt vӟi nhau bҵng mӝt cѫ sӕ N cӫa hӋ
ÿӃm ÿó. Mӛi ký tӵ biӇu diӉn mӝt chӳ sӕ.
-

i
Bài giҧng KӺ THUҰT SӔ
Trang 2
Trong ÿӡi sӕng hҵng ngày chúng ta quen sӱ dөng hӋÿӃm thұp phân (decimal) vӟi N=10. Trong
KӋ thӕng sӕ còn sӱ dөng nhӳng hӋÿӃm khác là hӋÿӃm nhӏ phân (binary) vӟi N=2, hӋÿӃm bát phân
(octal) vӟi N=8 và hӋÿӃm thұp lөc phân (hexadecimal) vӟi N=16.
-
HӋ nhӏ phân
:
N =2

ai = 0, 1.
-
HӋ thұp phân
:
N =10

ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
-
HӋ bát phân
:
N =8

ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-
HӋ thұp lөc phân :
N =16

ai = 0, 1, 2, …8, 9, A, B, C,D, E, F.
Khi ÿã xuҩt hiӋn cѫ sӕ N, ta có thӇ biӇu diӉn sӕ A dѭӟi dҥng mӝt ÿa thӭc theo cѫ sӕ N, ÿѭӧc ký
hiӋu là A(N) :
A(N) = am-1.Nm-1 + am-2.Nm-2 +...+ a0.N0 + a-1.N-1 + ... + a-n.N-n
Hay:
m 1
A(N) = i=-naiN
(1.1)
9ͣi N=10 (h͏ th̵p phân):
A(10) = am-1.10m-1 + am-2.10m-2 +....+ a0.100 +...+ a-n.10-n
1999,959(10) =1.103 + 9.102 + 9.101 + 9.100 + 9.10-1 + 5.10-2 + 9.10-3
9ͣi N=2 (h͏ nh͓ phân):
A(2) = am-1.2m-1 + am-2.2m-2 +...+ a0.20 ....+a-n2-n
1101(2) = 1.23 +1.22 + 0.21 + 1.20 = 13(10)
9ͣi N=16 (h͏ th̵p lͭc phân):
A(16) = am-1.16m-1 + am-2.16m-2 +...+ a0.160 + a-116-1 + ... + a-n16-n
3FF(16) = 3.162 + 15.161 + 15.160 = 1023(10)
9ͣi N=8 (h͏ bát phân):
A(8) = am-1.8m-1 + am-2.8m-2 +...+ a0.80 + a-1.8-1 + ... + a-n.8-n
376(8) = 3.82 + 7.81 + 6.80 = 254(10)
Nhѭ vұy, biӇu thӭc (1.1) cho phép ÿәi các sӕӣ bҩt kǤ hӋ nào sang hӋ thұp phân (hӋ 10).
1.1.3. Ĉәi cѫ sӕ
1. Ĉәi tӯ cѫ sӕ d sang cѫ sӕ 10
ĈӇ chuyӇn ÿәi mӝt sӕӣ hӋÿӃm cѫ sӕ d sang hӋÿӃm cѫ sӕ 10 ngѭӡi ta khai triӇn con sӕ trong cѫ
Vӕ d dѭӟi dҥng ÿa thӭc theo cѫ sӕ cӫa nó (theo biӇu thӭc 1.3).
Ví dͭ 1.1
Ĉәi sӕ 1101(2)ӣ hӋ nhӏ phân sang hӋ thұp phân nhѭ sau:
1011(2) = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 = 11(10)
2. Ĉәi tӯ cѫ sӕ 10 sang cѫ sӕ d
ĈӇ chuyӇn ÿәi mӝt sӕ tӯ cѫ sӕ 10 sang cѫ sӕ d (d = 2, 8, 16) ngѭӡi ta lҩy con sӕ trong cѫ sӕ 10
chia liên tiӃp cho d ÿӃn khi thѭѫng sӕ bҵng không thì dӯng lҥi. KӃt quҧ chuyӇn ÿәi có ÿѭӧc trong
KӋÿӃm cѫ sӕ d là tұp hӧp các sӕ dѭ cӫa phép chia ÿѭӧc viӃt theo thӭ tӵ ngѭӧc lҥi, nghƭa là sӕ dѭ
ÿҫu tiên có trӑng sӕ nhӓ nhҩt. (xem ví dө 1.2)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Dien-tu-so-1.pdf[1.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự