Bài giảng cơ sở dữ liệu

Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      541      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a8yntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
Thể loại
cơ sở dữ liệu, CNTT
Ngày đăng
30/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
117
Dung lượng
1.11 M
Lần xem
541
Lần tải
6
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tài liệu bao gồm 7 chương: Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2: Các mô hình dữ liệu Chương 3: Ngôn ngữ SQL Chương 4: Phụ thuộc hàm Chương 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu Chương 6: Tính toàn vẹn dữ liệu Chương 7: Phục hồi dữ liệu và tính nguyên

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng cơ sở dữ liệu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng cơ sở dữ liệu slide 1

Tài liệu Bài giảng cơ sở dữ liệu slide 2

Tài liệu Bài giảng cơ sở dữ liệu slide 3

Tài liệu Bài giảng cơ sở dữ liệu slide 4

Tài liệu Bài giảng cơ sở dữ liệu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Ch−¬ng 1 §¹i C−¬ng C¸c HÖ C¬ Së D÷ LiÖu
Trang 1
Ch−¬ng 1 : §¹i c−¬ng vÒ c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu
1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu (Database)
1.1.1Kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lμ mét tËp hîp cã cÊu tróc cña c¸c d÷ liÖu ®−îc l−u tr÷ trªn
c¸c thiÕt bÞ ghi nhí vμ cã thÓ truy xuÊt ®−äc bëi c¸c ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh, ®−îc
gäi lμ ch−¬ng tr×nh qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ®Ó tho¶ mDn ®ång thêi cho nhiÒu
ng−êi sö dông.
HÖ c¬ së d÷
liÖu
H×nh 1.1HÖ c¬ së d÷ liÖu
1.1.2 Môc ®Ých cña c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu
Gi¶ sö ta xem xÐt mét phÇn viÖc l−u tr÷ th«ng tin ë ng©n hμng tiÕt kiÖm vÒ
c¸c kh¸ch hμng vμ c¸c tμi kho¶n mμ ®−îc l−u trong c¸c files hÖ thèng th−êng
trùc. H¬n n÷a, hÖ thèng nμy chøa mét sè c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông cho phÐp
ng−êi sö dông thao t¸c c¸c files nμy, bao gåm c¸c ch−¬ng tr×nh:


Ch−¬ng tr×nh ghi nî hoÆc göi tiÒn vμo mét tμi kho¶n
Ch−¬ng tr×nh thªm mét tμi kho¶n míi


Ch−¬ng tr×nh quyÕt to¸n
Ch−¬ng tr×nh ph¸t sinh b¶ng thèng kª hμng th¸ng
C¸c ch−¬ng tr×nh nμy ®−îc viÕt bëi c¸c lËp tr×nh viªn hÖ thèng ®Ó ®¸p øng
c¸c nhu cÇu cña tæ chøc ng©n hμng.C¸c ch−¬ng tr×nh øng dông míi ®−îc thªm
vμo hÖ thèng khi cã nhu cÇu ph¸t sinh.
Khoa
CNTT 2
N¨m
2000
Bμi Gi¶ng
C¬ Së D÷ LiÖu
Ch−¬ng 1 §¹i C−¬ng C¸c HÖ C¬ Së D÷ LiÖu
Trang 2
Gi¶ sö c¸c ®iÒu lÖ míi cña chÝnh phñ cho phÐp ng©n hμng tiÕt kiÖm cung
cÊp c¸c th«ng tin kiÓm tra c¸c tμi kho¶n. Nh− thÕ mét sè c¸c files th−êng trùc
míi sÏ ®−îc t¹o ra ®Ó chøa c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c kiÓm tra tμi kho¶n hiÖn cã
trong ng©n hμng vμ c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông míi cÇn ®−îc viÕt ra. V× thÕ theo
thêi gian nhiÒu files nhiÒu ch−¬ng tr×nh øng dông ®−îc thªm vμo hÖ thèng.
HÖ thèng xö lý file (file-processing system) m« t¶ ë trªn ®−îc hç trî bëi
mét hÖ ®iÒu hμnh. NhiÒu mÉu tin th−êng trùc ®−îc l−u tr÷ trong nhiÒu files vμ
mét sè c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông kh¸c nhau còng ®−îc viÕt ra ®Ó trÝch hoÆc
thªm c¸c mÉu tin vμo c¸c files thÝch hîp. L−îc ®å nμy cã mét sè bÊt lîi chÝnh:
• Sù d− thõa d÷ liÖu vμ sù m©u thuÉn d÷ liÖu (Data redundancy and
inconsistency).
Khi c¸c files vμ c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông ®−îc t¹o ra bëi c¸c lËp tr×nh
viªn kh¸c nhau qua mét thêi gian dμi th× c¸c files nμy cã c¸c ®Þnh d¹ng kh¸c
nhau vμ c¸c ch−¬ng tr×nh ®−îc viÕt b»ng nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh. H¬n n÷a,
cïng mét mÉu th«ng tin cã thÓ ®−îc nh©n b¶n ë nhiÒu n¬i (files). VÝ dô ®Þa chØ
vμ sè phone cña mét kh¸ch hμng cã thÓ xuÊt hiÖn trong file chøa c¸c mÉu tin
tμi kho¶n tiÕt kiÖm vμ trong file chøa c¸c mÉu tin kiÓm tra tμi kho¶n. Sù d−
thõa nμy dÉn ®Õn kho l−u tr÷ vμ chi phÝ truy xuÊt ph¶i lín h¬n. H¬n n÷a, nã cã
thÓ dÉn ®Õn sù m©u thuÉn d÷ liÖu, do ®ã nhiÒu b¶n copies cña cïng mét d÷ liÖu
sÏ kh«ng phï hîp l©u dμi. VÝ dô mét sù thay ®æi ®Þa chØ kh¸ch hμng cã thÓ chØ
®−îc ph¶n ¸nh trong c¸c mÉu tin tμi kho¶n tiÕt kiÖm mμ kh«ng ë n¬i kh¸c
trong hÖ thèng. KÕt qu¶ dÉn ®Õn sù m©u thuÉn d÷ liÖu.

Sù khã kh¨n trong viÖc truy xuÊt d÷ liÖu.
Gi¶ sö mét nh©n viªn cña ng©n hμng cÇn t×m kiÕm tªn cña c¸c kh¸ch
hμng sèng t¹i thμnh phè cã mD 78733. Nh©n viªn nμy yªu cÇu phßng xö lý d÷
liÖu ®−a ra mét danh s¸ch nh− thÕ. Bëi yªu cÇu nμy kh«ng ®−îc dù ®Þnh tr−íc
khi hÖ thèng ®−îc thiÕt kÕ, nªn kh«ng cã mét ch−¬ng tr×nh øng dông nμo ®¸p
øng yªu cÇu ®ã. Tuy nhiªn cã mét ch−¬ng tr×nh ph¸t sinh danh s¸ch cña tÊt c¶
c¸c kh¸ch hμng. Ng−êi nh©n viªn lóc nμy cã hai chän lùa: mét lμ lÊy danh
s¸ch cña tÊt c¶ c¸c kh¸ch hμng råi trÝch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt b»ng tay, hai lμ
yªu cÇu phßng xö lý d÷ liÖu viÕt mét ch−¬ng tr×nh øng dông cÇn thiÕt. C¶ hai
lùa chän ®Òu kh«ng tho¶ mDn. Gi¶ sö r»ng mét ch−¬ng tr×nh nh− thÕ ®−îc viÕt
vμ, vμi ngμy sau ®ã , chÝnh nh©n viªn ®ã cÇn läc l¹i danh s¸ch sao cho chØ chøa
nh÷ng kh¸ch hμng nμo cã tμi kho¶n lín h¬n hoÆc b»ng $10000. Mét ch−¬ng
tr×nh ph¸t sinh mét danh s¸ch nh− thÕ kh«ng cã. Mét lÇn n÷a, nh©n viªn nμy
cã hai chän lùa nh− tr−íc mμ kh«ng cã c¸i nμo tho¶ mDn.
Khoa
CNTT 2
N¨m
2000
Bμi Gi¶ng
C¬ Së D÷ LiÖu
Ch−¬ng 1 §¹i C−¬ng C¸c HÖ C¬ Së D÷ LiÖu
Trang 3
ë ®©y c¸c m«i tr−êng xö lý file quy −íc kh«ng cho phÐp d÷ liÖu cÇn thiÕt
®−îc t×m kiÕm mét c¸ch hîp lý vμ hiÖu qu¶. C¸c hÖ thèng t×m kiÕm th«ng tin
tèt h¬n ph¶i ®−îc ph¸t triÓn cho viÖc sö dông chung.

Sù t¸ch biÖt d÷ liÖu (data isolation).
Bëi d÷ liÖu ®−îc r¶i ë nhiÒu files, c¸c files cã thÓ ®−îc ®Þnh d¹ng kh¸c
nhau, nªn g©y khã kh¨n cho viÖc viÕt c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông míi ®Ó t×m
kiÕm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.
• Sù
anomalies)
Êt
th−êng
trong
truy
xuÊt
®ång
thêi
(Concu
ent
access
§Ó c¶i tiÕn sù thùc thi cña toμn bé hÖ thèng vμ ®¹t ®−îc thêi gian ®¸p øng
nhanh, nhiÒu hÖ thèng cho phÐp nhiÒu ng−êi sö dông cËp nhËt d÷ liÖu ®ång
thêi. Trong m«i tr−êng nh− thÕ, sù t−¬ng t¸c cña c¸c cËp nhËt ®ång thêi cã thÓ
®−a ®Õn hËu qu¶ lμ sù m©u thuÉn d÷ liÖu.
Gi¶ sö mét tμi kho¶n A cã $500. NÕu cã hai kh¸ch hμng rót tiÒn ($50 vμ
$100 t−¬ng øng) tõ tμi khoμn A ë cïng thêi ®iÓm, kÕt qu¶ cña viÖc gi¶i quyÕt
®ång thêi cã thÓ g©y ra mét sù m©u thuÉn ë tμi kho¶n nμy. Cô thÓ, tμi kho¶n
nμy cã thÓ chøa c¶ $450 hoÆc $400 thay v× $350. §Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng nμy,
viÖc gi¸m s¸t hÖ thèng ph¶i ®−îc duy tr×. Bëi d÷ liÖu cã thÓ ®−îc truy xuÊt bëi
c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông kh¸c nhau mμ tr−íc ®©y kh«ng cã quan hÖ víi
nhau, nªn viÖc gi¸m s¸t cμng khã kh¨n h¬n.

C¸c vÊn ®Õ an toμn (security problems).
Kh«ng thÓ ®Ó mäi ng−êi sö dông ®Òu cã kh¶ n¨ng truy xuÊt tÊt c¶ d÷ liÖu.
Nh− trong hÖ thèng ng©n hμng, bé phËn lμm l−¬ng chØ cÇn thÊy mét phÇn c¬ së
d÷ liÖu lμ c¸c th«ng tin vÒ c¸c nh©n viªn cña ng©n hμng. Hä kh«ng cÇn truy
xuÊt th«ng tin tμi kho¶n cña kh¸ch hμng. Bëi c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông ®−îc
thªm vμo hÖ thèng theo mét c¸ch kh«ng dù tÝnh tr−íc nªn nã g©y khã kh¨n
cho viÖc tu©n thñ c¸c rμng buéc an toμn nμy.

C¸c vÊn ®Ò toμn vÑn (Integrity problems).
C¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu l−u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu ph¶i tho¶ mDn mét sè kiÓu
μng buéc toμn vÑn. VÝ dô ng©n kho¶n kh«ng bao giê xuèng thÊp h¬n mét sè
(nh− $25). C¸c rμng buéc nμy ®−îc ®−a vμo hÖ thèng b»ng c¸ch thªm nh÷ng
mD lÖnh thÝch hîp, nã g©y khã kh¨n khi thay ®æi ch−¬ng tr×nh. VÊn ®Ò sÏ phøc
t¹p khi c¸c rμng buéc bao gåm mét sè d÷ liÖu tõ nhiÒu files kh¸c nhau.Nh÷ng
khã kh¨n nμy, mét sè kh¸c n÷a, ®D thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së
Khoa
CNTT 2
N¨m
2000
Bμi Gi¶ng
C¬ Së D÷ LiÖu

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-co-so-du-lieu.pdf[1.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự