Bài giảng chuyển dịch lao động

Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị nguồn nhân lực
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      490      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jtyntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị nguồn nhân lực
Thể loại
Phạm Thị Hà Giang, Hoàng Thị Hồng Lan, Kiều Công Minh, Võ Văn Mạnh
Ngày đăng
11/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
28
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
490
Lần tải
3
  DOWNLOAD

Chủ đề chính của chương - Trình bày cơ chế thị trường lao động sử dụng để cải thiện sự phân bổ lao động cho doanh nghiệp - Tất cả những đặc điểm của chuyển dịch lao động đều cùng xuất phát từ những yếu tố cơ bản nào?

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng chuyển dịch lao động

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng chuyển dịch lao động slide 1

Tài liệu Bài giảng chuyển dịch lao động slide 2

Tài liệu Bài giảng chuyển dịch lao động slide 3

Tài liệu Bài giảng chuyển dịch lao động slide 4

Tài liệu Bài giảng chuyển dịch lao động slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

CHÖÔNG
9
CHUYEÅN
DÒCH
LAO
ÑOÄNG
Nhoùm
trình
aøy
Phaïm Thò Haø Giang
Hoøang Thò Hoàng Lan
Kieàu Coâng Minh
Voõ Vaên Maïnh
24-6-2007
CHÖÔNG
9
:
CHUYEÅN
DÒCH
LAO
ÑOÄNG

Caân baèng thò tröôøng lao ñoäng coù tính caïnh tranh phaân
oå ngöôøi lao ñoäng ñeán
nhöõng doanh nghieäp ñeå toái ña
hoùa giaù trò saûn phaåm cuûa hoï; Ngöôøi lao ñoäng tieáp tuïc
tìm kieám nhöõng vieäc laøm toát hôn.

Do nhöõng hoïat ñoäng tìm kieám naøy, giaù trò saûn phaåm bieân
cuûa
lao
ñoäng
caân
aèng
giöõa
doanh
nghieäp
vaø
thò
tröôøng
lao
ñoäng.
Söï
phaân

caân
aèng
cuûa
doanh
nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng
mang tính hieäu quaû.

Thò
tröôøng
lao
ñoäng
thaät
söï
khoâng
hoøan
haûo.
Ngöôøi
lao
ñoäng
khoâng
ieát

CM,
NL
cuûa
hoï
vaø
lôø
môø
veà

hoäi
vieäc
laøm
khaùc.
Doanh
nghieäp
cuõng
khoâng
ieát
naêng
suaát
thöïc cuûa lao ñoäng mình
thueâ
möôùn. Do ñoù
söï
phaân

lao
ñoäng
vaø
doanh
nghieäp
hieän
nay
khoù
ñaït
hieäu
quaû.
Chuû
ñeà
chính
cuûa
chöông
Trình
aøy

cheá
thò
tröôøng
lao
ñoäng
söû
duïng
ñeå
caûi
thieän
söï
phaân

lao
ñoäng
cho
doanh
nghieäp.
Taát
caû
nhöõng
ñaëc
ñieåm
cuûa
chuyeån
dòch
lao
ñoäng
ñeàu
cuøng
xuaát
phaùt
töø
nhöõng
yeáu
toá

aûn:
Doanh nghieäp muoán thueâ
coù naêng suaát cao hôn.
möôùn
nhöõng
lao
ñoäng
Ngöôøi lao
cuûa hoï
ñoäng
muoán
caûi
thieän
tình
hình
kinh
teá

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-chuyen-dich-lao-dong.pdf[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự