90 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Chính trị học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 112      867      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6e0ntq
Danh mục
Chính trị học
Thể loại
Ngày đăng
12/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
50
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
867
Lần tải
112
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

90 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH
1.
Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo?
a.
1860
.
1862
c.
1863
d.
1883
2.
Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo?
a.
1865
.
1866
c.
1868
d.
1870
3.
Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ?
a.
1895
.
1896
c.
1898
d.
1901
4.
Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu?
a.
5 naêm
.
6 naêm
c.
7 naêm
d.
10 naêm
5.
Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo?
a.
1904
.
1905
c.
1906
d.
1908
6.
Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai?
a.
Vöông Thuùc Quí
.
Nguyeãn Sinh Saéc
c.
Traàn Thaân
7.
Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo?
Trang 114
a.
9/1905
.
9/1906
c.
9/1907
d.
9/1908
8.
Nguyeãn Taát Thaønh truùng tuyeån vaøo tröôøng Quoác hoïc Hueá naêm hoïc naøo?
a.
Naêm hoïc 1905-1906
.
Naêm hoïc 1907-1908
c.
Naêm hoïc 1995-1910
9.
Nguyeãn Taát Thaønh
laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe khaåu hieäu TÖÏ DO-BÌNH ÑAÚNG-BAÙC AÙI cuûa Phaùp
vaøo naêm naøo?
a.
9/1903
.
9/1904
c.
9/1905
10.
Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ tham döï cuoäc bieåu tình choáng thueá cuûa noâng daân tænh Thöøa Thieân vaøo
thôøi gian naøo?
a.
5/1905
.
5/1906
c.
5/1908
11.
Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ döøng chaân ôû Phan Thieát vaøo naêm naøo?
a.
9/1908
.
9/1909
c.
9/1910
12.
Tröôøng Duïc Thanh ôû Phan Thieát ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a.
1905
.
1906
c.
1907
13.
Nguyeãn Taát Thaønh daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh thôøi gian naøo?
a.
9/1910 ñeán 2/1911
.
9/1910 ñeán 3/1911
c.
9/1910 ñeán 4/1911
14.
Nguyeãn Taát Thaønh tìm ñeán haõng Naêm Sao ñang caäp beán Nhaø Roàng Saøi Goøn ñeå laáy haøng vaø
ñoùn khaùch di Maùc-xaây khi naøo?
a.
1/6/1911
.
2/6/1911
Trang 115
c.
4/6/1911
d.
5/6/1911
15.
Nguyeãn Taát Thaønh
a ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp
vaøo thôøi gian naøo?
a.
2/6/1911
.
4/6/1911
c.
5/6/1911
16.
Nguyeãn Taát Thaønh luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc bao nhieâu tuoåi?
a.
19 tuoåi
.
20 tuoåi
c.
21 tuoåi
17.
Nguyeãn Taát Thaønh –Nguyeãn Aùi Quoác nhaéc laïi: “Khi toâi ñoä 13 tuoåi, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe
a chöõ Phaùp: Töï do, bình ñaúng, baùc aùi … vaø töø thuôû aáy, toâi raát muoán laøm quen vôùi neàn vaên
minh Phaùp, muoán tìm xem nhöõng gì aån sau nhöõng töø aáy” vaøo naêm naøo?
a.
1920
.
1921
c.
1923
18.
Töø 6/1911 ñeán cuoái 1913, Nguyeãn Aùi Quoác laøm phuï beáp thuyû thuû treân caùc taøu bieån ñi töø Ñoâng
Nam AÙ sang Chaâu aâu tôùi nöôùc naøo?
a.
Phaùp, Italia
.
Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha
c.
Caùc nöôùc chaâu phi
d.
Taát caû caùc nöôùc treân
19.
Töø naêm 1914 ñeán cuoái 1917, Nguyeãn Taát Thaønh ôû nöôùc Anh, Ngöôøi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì?
a.
Lao ñoäng chaân tay ñoát loø
.
Queùt tuyeát
c.
Phuï beáp
d.
Taát caû caùc coâng vieäc treân
20.
Nguyeãn Taát Thaønh kí teân laø Nguyeãn Aùi Quoác göûi Baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam tôùi Hoäi
nghò hoaø bình vec-xaây vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?
a.
15/6/1919
.
18/6/1919
c.
18/7/1919
Trang 116

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

90-cau-hoi-trac-nghiem-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-co-dap-an.pdf[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự