215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 354      2496      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9ixntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
Thể loại
Các câu hỏi về chủ nghĩa xã hội khoa học,
Ngày đăng
5/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
24
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
2496
Lần tải
354
  DOWNLOAD

215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học slide 1

Tài liệu 215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học slide 2

Tài liệu 215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học slide 3

Tài liệu 215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học slide 4

Tài liệu 215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Phần III
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học
A - câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những
ước mơ, nguyện vọng của các
giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no,
hạnhphúc.
. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.
c. Là chế độ xãhội không cóápbức bóc lột, mọi người đều bìnhđẳngtự do.
d. Cả a, b, c
Câu 2. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũng có việc làm ai cũng lao động .
. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội .
c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc.
d. Cả a, b và c
Câu 3. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào ?
a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời
. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.
c. Sự xuất hiện giai cấp công nhân
d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.
Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
a. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
. Là những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của các hình thái kinh tế - xã hội.
c. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa xã hội.
d. Cả a, b và c
Câu 5. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quá
trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải
phóngcon người.
. Là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai
cấp công nhân và nhân dân lao động.
c. Là định hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản,
của nhànướcvà củanhândân lao động trên mọi lĩnh vực.
d. Cả a, b và c đều đúng .
Câu 6. Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động,
một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột”
a. S.Phuriê
c.Ph.Ănghen
.C.Mác
d.V.I.Lênin
Câu 7. Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thời cận đại.
3
a. Tômađô Campanenla
c. Arítxtốt
. Tômát Morơ
d. Platôn
Câu 8. Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utôpi)
a.Xanh Xi Mông
c.Tômát Morơ
.Campanenla
d.Uynxtenli
Câu 9. Ai là người đã đưa ra chủ trương thiết lập nền “Chuyên chính cách mạng của những người lao
động”.
a. Tômát Morơ
c. Grắccơ Babớp
. Xanh Ximông
d. Morenly
Câu 10. Tư tưởng về “Giang sơn ngàn năm của Chúa” xuất hiện ở thời đại nào.
a. Cộng sản nguyên thuỷ
c. Thời cận đại
. Thời cổ đại
d. Thời phục hưng
Câu 11. Tác phẩm “Thành phố mặt trời” là của tác giả nào?
a. Giêrắcdơ Uyxntenli
c. Giăng Mêliê
. Tômađô Campanenla
d. Sáclơ Phuriê
Câu 12. Ai đã viết tác phẩm “ Những di chúc của tôi”
a. Tômát Morơ
c. Grắccơ Babớp
. Giăng Mêliê
d. Morenly
Câu 13. Ai là người đã nêu ra “Tuyên ngôn của những người bình dân”?
a. Tômát Morơ
c. Grắccơ Babớp
. Xanh Ximông
d. Morenly
Câu 14. Ai là người đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là một phong trào thực tiễn
(Phong trào hiện thực)
a. Tômát Morơ
c. Grắccơ Babớp
. Xanh Ximông
d. Morenly
Câu 15. Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?
a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê
. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably
c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen
d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen
Câu 16. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp .
a. Xanh Ximông
c. Rôbớt Ôoen
. Sáclơ Phuriê
d. Grắccơ Babớp
Câu 17. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh
“cừu ăn thịt người”.
a. Tômát Morơ
c. Rôbớt Ôoen
. Sáclơ Phuriê
d. Grắccơ Babớp
Câu 18. Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, “sự nghèo khổ được sinh ra từ
chính sự thừa thãi”.
a. Xanh Ximông
c. Rôbớt Ôoen
. Sáclơ Phuriê
d. Tômát Morơ
Câu 19. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các giai đoạn:
mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh.
a. Xanh Ximông
c. Grắccơ Babớp
4
. Sáclơ Phuriê
d. Tômát Morơ
Câu 20. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?
a. Xanh Ximông
c. Grắccơ Babớp
. Sáclơ Phuriê
d. Rôbớt Ôoen
Câu 21. Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ
lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?
a. Giê-rắc Uynxteli
c. Tômađô Cămpanela
. Grắc Babơp
d. Tô mát Mo rơ
Câu 22. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư
ản?
a. Xanh Ximông
c. Grắccơ Babớp
. Sáclơ Phuriê
d. Rôbớt Ôoen
Câu 23. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã bị phá sản trong khi thực nghiệm
tư tưởng cộng sản chủ
nghĩa của mình?
a. Xanh Ximông
c. Rôbớt Ôoen
. Sáclơ Phuriê
d. Tômát Morơ
Câu 24. Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX ở Pháp và Anh ?
a. Xanh xi mông
c. Rô Bớc Ô Oen
. Phuriê
d. Cả a, b, c.
Câu 25. Chọn những tác giả nào đúng với tác phẩm của họ?
a. To mát Morơ: Tác phẩm Thành phố mặt trời
. Tômađô Campanenla : Tác phẩm Không tưởng (Utopie)
c. Giắccơ Babớp: Tuyên ngôn của những người bình dân
d. Cả ba đều sai.
Câu 26. Nhữnghạn chế cơ bản củacác nhàtư tưởng xãhội chủ nghĩa trước Mác là gì?
a. Chưa thấy được bản chất bóc lột và quá trình phát sinh phát triển và diệt vong tất yếu của chủ
nghĩa tư bản.
. Không dùng bạo lực cách mạng để xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa.
c. Không phát hiện được lực lượng xã hội tiên phong có thể thực hiện cuộc chuyển biến cách mạng từ
chủ nghĩa tư bảnlên chủ nghĩaxã hội vàcộngsản chủ nghĩa.
d. Cả a, b và c
Câu 27. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng là?
a. Do trình độ nhận thức của những nhà tư tưởng.
. Do khoa học chưa phát triển.
c. Do những điều kiện lịch sử khách quan quy định.
d. Cả a, b, c.
Câu 28. C. Mác sinh ngày tháng năm nào ?
a.14.3.1918
c.5.5.1818
.5.5.1820
d. 22.4.1818
Câu 29. C. Mác mất ngày tháng năm nào ?
a.14.3.1883
c.5.8.1883
.14.3.1881
d. 21.1.1883
Câu 30. Ph. Ăngghen sinh ngày tháng năm nào?
a. 25.11.1818
c. 5.5.1820
. 28.11.1820
d. 22.4.1820
Câu 31. Ph. Ăngghen mất ngày tháng năm nào?
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
JunDang Trả lời Thích   0 4/24/2019 9:39:59 PM
Nội dung hay, ý nghĩa

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

215-Cau-hoi-va-dap-an-trac-nghiem-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự