20 đề thi thanh toán quốc tế

Ngân hàng - Tín dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23      347      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
io0ntq
Danh mục
Ngân hàng - Tín dụng
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
80
Dung lượng
0.50 M
Lần xem
347
Lần tải
23
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

20 đề thi thanh toán quốc tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 20 đề thi thanh toán quốc tế slide 1

Tài liệu 20 đề thi thanh toán quốc tế slide 2

Tài liệu 20 đề thi thanh toán quốc tế slide 3

Tài liệu 20 đề thi thanh toán quốc tế slide 4

Tài liệu 20 đề thi thanh toán quốc tế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Tµi liÖu tham kh¶o
...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…
§Ò thi sè 1
----------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1:
Tr×nh bÇy c¸c quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C nhËp khÈu theo tËp qu¸n cña c¸c
ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam . Vai trß cña chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong quy
tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nµy nh− thÕ nµo . NÕu chi nh¸nh ®−îc ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh lµ
ng©n hµng tr¶ tiÒn ( Paying bank ) cho ng−êi h−ëng lîi L/C th× cã tr¸i g× víi UCP 500 1993 ICC
kh«ng ?
C©u 2:
Tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông tËp qu¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt cña n−íc
CHXHCN ViÖt Nam vµ giíi thiÖu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ?
C©u 3 :
1-URC 522 , 1995 ICC quy ñịnh những chứng từ nµo lµ chứng từ thương mại :
a - Invoice ,
- Certificate of origin ,
c - Bill of exchange ,
d - Bill of Lading ,
e - Contract
2- Theo URC 522 ICC , Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch
nhiÖm :
a - Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn .
- Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn
c - Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña
ng©n hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu
chøng tõ cho ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm
sÏ tr¶ l¹i
3- Theo URC 522 ICC , Ngân hàng nhờ thu ( Collecting Bank ) có thể từ chối sự ủy thác
nhờ thu của ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó
a - Có ,
- Không
4- Ng−êi h−ëng lîi ®` chÊp nhËn mét L/C trong ®ã cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i
cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®` tõ chèi thanh to¸n v× ho¸
®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu
a - Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi ,
- Ng−êi h−ëng lîi L/C
5- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ?
a - NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò
nghi söa ®æi ,
c - Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi
L/C söa ®æi
6- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ
a - Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän ,
- Ng«n ng÷ cña L/C .
7- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− :
a - C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau ,
- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp hoÆc cã chØ dÉn
tham kh¶o bªn trong trang .
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
1
tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o
...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…
c - C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau .
8- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò tªn cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña
c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng .
a - Cã ,
- Kh«ng
9- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn
gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C r»ng chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n
hµng B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy :
a - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy.
- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æiqua ng©n hµng A.
c - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu hä
th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã .
10- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸:
a - 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng .
- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng.
c - 7 ngµy ng©n hµng.
11- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×?
a - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( co
ection ) nµo.
- Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn.
c - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b× vµ
hoÆc hµng ho¸.
12- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã ghi tham chiÕu eUCP 1.0 ICC ®` tõ chèi thanh to¸n cho
ng−êi h−ëng lîi L/C víi lý do lµ c¸c chøng tõ ®iÖntö kh«ng ®−îc xuÊt tr×nh ®ång thêi víi
nhau lµ :
a - ®óng ,
- sai
13- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu
ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh b¶n th«ng b¸o hoµn thµnh kh«ng ®óng h¹n ?
a- cã ,
- kh«ng
14- NÕu mét chøng tõ ®iÖn tö lµ chøng tõ v©n t¶i kh«ng ghi râ ngµy giao hµng th× ngµy
nµo lµ ngµy giao hµng :
a- Ngµy giao hµng ghi trong L/C ,
- Ngµy ph¸t hµnh chøng tõ ®iÖn tö ,
c- Ngµy nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö .
15- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n , khi
a- hµng giao kh«ng phï hîp víi L/C ,
- kh«ng thÓ x¸c nhËn ®−îc tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµicña chøng tõ ®iÖn tö ,
c- chøng tõ ®iÖn tö kh«ng phï hîp ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C .
C©u 4:
PhÝ suÊt tÝn dông lµ g× ( cost of credit ) ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ
suÊt tÝn dông ?
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
2
tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o
...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…
§¸p ¸n ®Ò thi sè 1
C©u 1: ( 2,5 ®iÓm )
1.1- Quy tr×nh nghiÖp vô ( 1,5 ®iÓm )
-
Ng−êi nhËp khÈu viÕt §¬n xin më L/C göi ®Õn Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ®−îc chØ
®Þnh ph¸t hµnh L/C .
-
Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh :
+ ThiÕt kÕ L/C .
+ Tuú theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë
xuèng , th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký L/C vµ chuyÓn lªn Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ph¸t
hµnh ra bªn ngoµi .
+ NÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë lªn , th× Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ph¸t hµnh ký
L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¸t hµnh L/C ra bªn ngoµi.
-
Mäi viÖc ph¸t hµnh L/C ®Òu ph¶i qua Ng©n hµng th«ng b¸o lµ ng©n hµng ®¹i lý cña
Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu kh«ng , th× ph¶i qua mét ng©n hµng thø 3 cã quan hÖ ®¹i lý
víi c¶ 2 ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng th«ng b¸o . Ng©n hµng th«ng b¸o th«ng
¸o L/C cho ng−êi h−ëng lîi .
-
Ng−êi h−ëng lîi sÏ kiÓm tra L/C , nÕu chÊp nhËn th× giao hµng , ng−îc l¹i th× ®Ò nghÞ
tu chØnh L/C .
-
Sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo hîp ®ång , Ng−êi h−ëng lîi L/C lËp
chøng tõ vµ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng qua Ng©n hµng th«ng b¸o .
-
Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh
).
-
Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) kiÓm tra chøng tõ trong thêi gian hîp lý
kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ .
-
Tr−íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi
nh¸nh ) sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng v¨n b¶n cho Ng−êi yªu cÇu më L/C ®Ó
kiÓm tra l¹i vµ yªu cÇu hä tr¶ lêi trong vßng 2 ngµy lµm viÖc ®ång ý hay tõ chèi tiÕp
nhËn chøng tõ .
-
NÕu Ng−êi yªu cÇu ®ång ý tiÕp nhËn chøng tõ vµ ®ång ý thanh to¸n, Ng©n hµng ph¸t
hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ ký hËu
B/L cho Ng−êi yªu cÇu ®Ó hä nhËn hµng . Ng©n
hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi .
-
NÕu Ng−êi yªu cÇu tõ chèi nhËn chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh )
th«ng b¸o ngay cho Ng−êi xuÊt tr×nh vÒ nh÷ng sai biÖt cña chøng tõ vµ chê ý kiÕn
®Þnh ®o¹t chøng tõ cña hä . Trong mét thêi gian hîp lý , nÕu hä kh«ng cã ý kiÕn g× th×
Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ l¹i chøng tõ cho hä .
1.2- Vai trß cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh ( 1 ®iÓm )
- Lµ Ng©n hµng uû th¸c cña Ng©n hµng ph¸t hµnh .
- Trong tr−êng hîp nµy ,Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ph¸t hµnh lµ Ng©n hµng yªu cÇu
( Applicant Bank ) .
- Ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh Chi nh¸nh ®ãng vai trß Ng©n hµng tr¶ tiÒn cña L/C
( paying Bank ) lµ tr¸i víi ®iÒu 2 cña UCP 500 1993 ICC . §iÒu 2 quy ®Þnh r»ng Ng©n
hµng ph¸t hµnh cã thÓ chØ ®Þnh Chi nh¸nh cña m×nh lµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn víi ®iÒu kiÖn
Chi nh¸nh ®ã ph¶i ®ãng trô së ë n−íc kh¸c .
-
Tuy nhiªn , ®©y lµ sù tho¶ thuËn kh¸c mµ §iÒu 1 cña UCP 500 cho phÐp , miÔn lµ sù
tho¶ thuËn kh¸c ®ã ph¶i ®−îc ghi râ trong L/C vµ ph¶i ®−îc Ng−êi h−ëng lîi L/C chÊp
nhËn .
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
3
tgiungar33@yahoo.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

20-de-thi-thanh-toan-quoc-te.pdf[0.50 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự