14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 44      494      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fryntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
14 nguyên tắc, thành công, kĩ năng mền, nguyên tắc trong cuộc sống
Ngày đăng
2/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
38
Dung lượng
0.36 M
Lần xem
494
Lần tải
44
  DOWNLOAD

14 nguyên tắc vàng để thành công trong cuộc sống

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống slide 1

Tài liệu 14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống slide 2

Tài liệu 14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống slide 3

Tài liệu 14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống slide 4

Tài liệu 14 nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

14 NGUYÊN TҲC THÀNH CÔNG
Brian Tracy là mӝt trong sӕ các tác giҧ hàng ÿҫu thӃ giӟi vӟi nhӳng
cuӕn sách viӃt vӅ bí quyӃt thành công trong cuӝc sӕng và kinh doanh.
Nhͯng bài nói chuyʄn hay h͙i thɠo cͧa ông vɾ k͹ năng lãnh ÿɞo, k͹ năng
án hàng, kinh nghiʄm quɠn lý và chiɼn lɉͣc kinh doanh luôn cung cɢp
nhͯng ý tɉ͟ng thiɼt thͱc và chiɼn lɉͣc khôn ngoan mà ngɉ͝i ta có thʀ tɪn
dͥng ÿʀÿɞt ÿɉͣc nhiɾu kɼt quɠ t͑t ÿɶp hɇn trong m͍i lśnh vͱc cu͙c s͑ng.
Nguyên tɬc 1. M͙t cu͙c s͑ng cân bɮng.
Theo nhà tâm lý h͍c Sidney Jourard, 85% hɞnh phúc trong cu͙c s͑ng bɬt ngu͓n tͫ nhͯng m͑i
quan hʄ cá nhân. Sͱ giao lɉu và th͝i gian bɞn dành cho nhͯng ngɉ͝i bɞn quan tâm là c͙i rʂ cͧa
niɾm vui, cɠm giác hͩng thú và thoɠ mãn mà bɞn có ÿɉͣc hàng ngày. 15% còn lɞi cͧa hɞnh phúc
là kɼt quɠ cͧa nhͯng thành tích mà bɞn ÿɞt ÿɉͣc. Tiɼc rɮng nhiɾu ngɉ͝i ÿã không nhɪn thͩc ÿɉͣc
ÿLɾu ÿó. H͍ xem nhɶ nhͯng m͑i quan hʄ cͧa mình, ngu͓n g͑c chính cͧa hɞnh phúc, ÿʀ c͑ gɬng
ÿɞt ÿɉͣc nhiɾu thành tͱu hɇn nͯa trong nghɾ nghiʄp. Tuy nhiên, sͱ nghiʄp cͧa m͙t ngɉ͝i, cho dù
là ͟ÿʆnh cao, cŸng chʆ có thʀ là m͙t cái c͛ nh͏ tɞm th͝i cͧa niɾm hɞnh phúc sâu xa và sͱ toɞi
nguyʄn mà con ngɉ͝i mong mu͑n.
Không có câu trɠ l͝i hoàn hɠo cho câu h͏i: “Làm thɼ nào ÿʀ cân bɮng cu͙c s͑ng cͧa chúng ta?”,
nhɉng có m͙t vài ý tɉ͟ng có thʀ giúp bɞn làm ÿɉͣc nhiɾu hɇn nͯa trong nhͯng lśnh vͱc quan
tr͍ng ÿ͑i v͛i bɞn. Nhͯng ý tɉ͟ng này thɉ͝ng ÿòi h͏i sͱ thay ÿ͕i và sͱ cách tân trong l͑i tɉ duy,
FŸng nhɉ cách bɞn sͭ dͥng th͝i gian cͧa mình, tuy nhiên ÿLɾu ÿó là hoàn toàn xͩng ÿáng. Bɞn sɺ
nhɪn ra rɮng, thông qua viʄc tái t͕ chͩc cu͙c s͑ng theo nhͯng cách khác nhau, bɞn có thʀ tɞo ra
P͙t cu͙c s͑ng v͛i chɢt lɉͣng cao nhɢt và ngày càng ÿɉͣc thoɠ mãn. Và ÿây chính là “ngôi sao dɨn
ÿɉ͝ng” cͧa bɞn.
Ngɉ͝i Hy Lɞp c͕ xɉa có hai câu nói n͕i tiɼng: “Hãy tͱ biɼt mình” và “M͍i thͩÿɾu phɠi ÿLɾu ÿ͙”. Khi
ÿɉͣc ÿɴt cùng v͛i nhau, hai câu này tɞo thành m͙t ÿLʀm xuɢt phát t͑t ÿʀÿɞt ÿɉͣc sͱ cân bɮng mà
Eɞn tìm kiɼm. Tͱ nhɪn thͩc vɾ bɠn thân là m͙t ÿòi h͏i quan tr͍ng ÿʀ bɞn suy nghś vɾ giá trʈ thͱc
Vͱ cͧa bɠn thân trong cu͙c s͑ng. Tɢt cɠ nhͯng lͱa ch͍n và thoɠ hiʄp ÿɾu dͱa trên nhͯng giá trʈ
Fͧa bɞn, còn sͱ căng thɰng và n͗i bɢt hɞnh luôn bɬt ngu͓n tͫ viʄc bɞn tin tɉ͟ng và ÿɴt giá trʈ vào
P͙t ÿLɾu, và sau ÿó, lɞi phát hiʄn ra mình ÿang làm m͙t ÿLɾu khác. Chʆ khi nào nhͯng giá trʈ và
hành ÿ͙ng cͧa bɞn hoà quyʄn v͛i nhau, bɞn m͛i cɠm thɢy hɞnh phúc và thanh thɠn v͛i chính bɠn
thân mình.
Vì vɪy, ý thͩc vɾ bɠn thân nghśa là bɞn biɼt giá trʈ thɪt sͱ cͧa mình, nhɪn thͩc ÿɉͣc ÿLɾu gì là thɪt
Vͱ quan tr͍ng ÿ͑i v͛i bɞn. M͙t ngɉ͝i khôn ngoan biɼt quyɼt ÿʈnh cái gì là ÿúng, trɉ͛c khi quyɼt
ÿʈnh cái gì có thʀ. Anh ta t͕ chͩc cu͙c s͑ng cͧa mình ÿʀ chɬc chɬn rɮng m͍i ÿLɾu anh ta ÿang làm
ÿɾu nhɢt quán v͛i giá trʈ c͑t lõi cͧa bɠn thân. Thay ÿ͕i vì chính bɠn thân mình m͛i là ÿLɾu cɤn
thiɼt, chͩ không phɠi là thay ÿ͕i mình vì nhͯng ÿòi h͏i cͧa thɼ gi͛i bên ngoài.
Câu nói thͩ hai “M͍i thͩÿɾu phɠi ÿLɾu ÿ͙” là l͝i kêu g͍i quan tr͍ng cho m͙t sͱ nghiʄp thành công.
Tuy nhiên, bɞn biɼt rɮng bɞn không thʀ thành công thɪt sͱ, nɼu bɞn chʆ trông ch͝ vào sͱÿLɾu ÿ͙
trong lśnh vͱc ÿó. Chuyên gia trong lśnh vͱc quɠn lý Peter Drucker ÿã tͫng viɼt: “Bɢt cͩ͟ÿâu bɞn
nhìn thɢy m͙t công viʄc ÿã ÿɉͣc hoàn thành, bɞn ÿɾu nhɪn thɢy có m͙t tɉ tɉ͟ng hɉ͛ng vɾ m͙t
Pͥc tiêu duy nhɢt”. Sͱ chuyên tâm vào m͙t mͥc tiêu hoɴc m͙t mͥc ÿích là ÿLɾu kiʄn tiên quyɼt ÿʀ
thành công trong bɢt kƒ lśnh vͱc nào trong m͙t xã h͙i cɞnh tranh.
9ɪy thì ÿâu là giɠi pháp? Trong nhiɾu năm, tôi ÿã làm viʄc v͛i hàng chͥc ngàn ngɉ͝i, nhͯng ngɉ͝i
ÿã b͏ rɢt nhiɾu th͝i gian và công sͩc ÿʀÿɢu tranh cho sͱ cân bɮng trong cu͙c s͑ng cͧa h͍. Tôi ÿã
phát hiʄn ra m͙t công thͩc rɢt ÿɇn giɠn. Nó ÿɇn giɠn b͟i vì bɞn có thʀ hiʀu ÿɉͣc nó dʂ dàng, thɼ
nhɉng bɞn lɞi cɤn có m͙t ý thͩc tͱ giác mɞnh mɺ và kiên trì ÿʀ thͱc hiʄn nó trong su͑t cu͙c ÿ͝i.
Công thͩc này chʆ xoay quanh m͙t khái niʄm vɾ quɠn lý th͝i gian, hay bɞn có thʀ g͍i cách khác là
quɠn lý cu͙c s͑ng. Quɠn lý th͝i gian thɪt sͱ là m͙t dɞng cͧa quɠn lý cá nhân, khi bɞn sͭ dͥng 24
tiɼng ÿ͓ng h͓ theo cách ÿʀ chúng có thʀÿem lɞi cho bɞn niɾm hɞnh phúc và sͱ mãn nguyʄn t͑i
ÿa.
Chìa khoá ÿʀ quɠn lý th͝i gian, sau khi bɞn ÿã xác ÿʈnh ÿɉͣc nhͯng giá trʈ cͧa mình và nhͯng mͥc
tiêu nɮm trong sͱ hài hoà v͛i nhͯng giá trʈÿó, là thiɼt lɪp thͩ tͱɉu tiên và cɠ không ɉu tiên. Tɤm
quan tr͍ng cͧa viʄc thiɼt lɪp sͱɉu tiên là quá rõ ràng. Bɞn phɠi lɪp danh sách cͧa tɢt cɠ nhͯng
viʄc bɞn có thʀ làm, r͓i lͱa ch͍n tͫ danh sách ÿó nhͯng ÿLɾu quan tr͍ng nhɢt ÿ͑i v͛i bɞn trên cɇ
V͟ tɢt cɠ nhͯng ÿLɾu bɞn ý thͩc ÿɉͣc vɾ bɠn thân, vɾ nhͯng ngɉ͝i xung quanh và vɾ trách nhiʄm
Fͧa bɞn. Viʄc xác ÿʈnh nhͯng viʄc không ɉu tiên – quyɼt ÿʈnh viʄc gì nên dͫng lɞi ÿʀ bɞn có ÿͧ
th͝i gian bɬt ÿɤu m͙t công viʄc m͛i – lɞi thɉ͝ng bʈ b͏ qua.
6ͱ thiɼu hͥt l͛n nhɢt cͧa chúng ta hiʄn nay chính là sͱ thiɼu hͥt vɾ th͝i gian. Chúng ta ÿang lâm
vào m͙t trɞng thái mà chúng ta g͍i là “nghèo th͝i gian”. Dù s͑ng ͟ÿâu, ngɉ͝i ta cŸng ÿɾu cɠm
thɢy rɮng thách thͩc l͛n nhɢt cͧa h͍ là h͍ không có ÿͧ th͝i gian ÿʀ làm tɢt cɠ nhͯng công viʄc h͍
phɠi làm hoɴc mu͑n làm. Con ngɉ͝i ngày nay phɠi chʈu áp lͱc tͫ tɢt cɠ các phía và ÿang ͟ trong
trɞng thái căng thɰng quá mͩc. H͍ luôn cɠm thɢy mʄt m͏i và không ÿͧ khɠ năng ÿʀ hoàn thành
nhͯng trách nhiʄm mà h͍ phɠi gánh vác.
ĈLʀm bɬt ÿɤu ÿʀ làm nhɶ b͛t sͱ thiɼu hͥt th͝i gian này là dͫng lɞi và suy nghś. Hɤu hɼt m͍i ngɉ͝i
quá bɪn r͙n chɞy t͛i chɞy lui ÿɼn n͗i h͍ hiɼm khi dành th͝i gian suy nghś m͙t cách nghiêm túc vɾ
viʄc h͍ là ai và tɞi sao lɞi làm nhͯng viʄc mà h͍ÿang làm. H͍ gây ra nhͯng hành ÿ͙ng ÿiên r͓,
thay vì phân tích m͙t cách hͣp lý và khoa h͍c. H͍ nhɬm mɬt leo lên nhͯng nɢc thang thành công
ÿɼn n͗i ÿánh mɢt ÿi cɠ ý thͩc vɾ m͙t thͱc tɼ rɮng có thʀ cái thang ÿó không dͱng bên cɞnh toà
nhà mà h͍ mu͑n lên.
Tôi ÿã khám phá ra rɮng bí quyɼt ÿʀ thành công trong m͙t xã h͙i bɪn r͙n là dành th͝i gian cͧa
Eɞn cho chʆ hai lśnh vͱc tr͍ng yɼu – gia ÿình và công viʄc cͧa bɞn – nhɉ tôi ÿã làm nhɉ vɪy trong
nhiɾu năm. Bɞn cɤn phɠi ÿɴt nhu cɤu cͧa gia ÿình bɞn lên trên hɼt, sau ÿó sɬp xɼp th͝i gian làm
viʄc sao cho bɞn có thʀ thoɠ mãn nhͯng nhu cɤu cɇ bɠn ÿó. Bên cɞnh ÿó, khi làm viʄc, bɞn phɠi
Wɪp trung cao ÿ͙ vào công viʄc mà bɞn ÿang làm.
+ɤu hɼt chúng ta ÿɾu là nhͯng ngɉ͝i phí phɞm th͝i gian. Chúng ta phí phɞm th͝i gian cͧa mình,
và cɠ th͝i gian cͧa ngɉ͝i khác nͯa. Ĉʀ thành công và hɞnh phúc, bɞn phɠi tͱ giác làm viʄc trong
khoɠng th͝i gian dành cho công viʄc cͧa bɞn. Nhͯng nhân viên trung bình chʆ làm viʄc v͛i 50%
khɠ năng. 80% lͱc lɉͣng lao ÿ͙ng ngày nay ÿang làm nhͯng công viʄc không cɤn ÿɼn toàn b͙
Qăng lͱc cͧa h͍. Chʆ 5% nhân công ÿɉͣc ÿLɾu tra gɤn ÿây m͛i cɠm thɢy rɮng h͍ÿang làm viʄc
nhiɾu hɇn so v͛i khɠ năng cͧa h͍.
Nhɉng ÿLɾu này không phɠi dành cho bɞn. Bɞn cɤn phɠi kiên quyɼt làm viʄc trong toàn b͙ th͝i gian
làm viʄc cͧa mình. Bɞn phɠi quyɼt ÿʈnh th͝i ÿLʀm bɞn bɬt ÿɤu vào bu͕i sáng cho ÿɼn th͝i ÿLʀm kɼt
thúc vào bu͕i t͑i, bɞn sɺ làm viʄc 100% th͝i gian. Thɪm chí, nɼu không có ai giám sát bɞn làm
viʄc, bɞn cŸng phɠi coi nhɉ là m͍i ngɉ͝i ÿang nhìn bɞn. Trong công ty, m͍i ngɉ͝i biɼt ai ÿang làm
viʄc, ai không. Nghśa vͥ cͧa bɞn là phɠi làm viʄc trong th͝i gian làm viʄc. Nɼu m͙t ngɉ͝i nào ÿó ÿi
ngang qua và mu͑n tán gɨu, ÿɇn giɠn bɞn chʆ cɉ͝i v͛i h͍ và nói: “Chúng ta nói chuyʄn sau ÿɉͣc
không?”. Hãy nói v͛i h͍ bɞn phɠi làm viʄc.
%ɞn nên lɪp ra m͙t danh sách các công viʄc cɤn làm và thͱc hiʄn theo danh sách ÿó m͗i ngày.
Hãy viɼt ra m͍i ý tɉ͟ng xuɢt hiʄn trong ÿɤu và b͕ sung vào bɠn danh sách ÿó. Ĉɴt m͍i viʄc theo
thͩ tͱ th͝i gian ɉu tiên, và chɬc chɬn rɮng bɞn ÿang làm nhͯng viʄc quan tr͍ng cho công ty cͧa
Eɞn. Kiên quyɼt tͫ ch͑i tham gia vào nhͯng trò tiêu khiʀn làm phí phɞm th͝i gian cͧa nhͯng ngɉ͝i
xung quanh bɞn. Hãy làm viʄc trong toàn b͙ th͝i gian làm viʄc cͧa bɞn.
Hãy nh͛ rɮng ÿʀ thành công, bɞn phɠi tr͟ thành ngɉ͝i chuyên tâm ÿ͑i v͛i m͙t mͥc tiêu. ĈLɾu này
luôn ÿúng trong xã h͙i cɞnh tranh cͧa chúng ta. Ĉʀ thành công trong nghɾ nghiʄp, bɞn phɠi làm
viʄc nhanh, hiʄu quɠ và liên tͥc trong su͑t th͝i gian bɞn ͟ nhiʄm s͟. Bɞn phɠi tr͟ thành m͙t
chuyên gia quɠn lý th͝i gian. Bɞn phɠi tr͟ nên có năng lͱc và hiʄu quɠÿʀ có thʀ làm viʄc nhiɾu
Jɢp hai lɤn so v͛i bɢt kƒ ngɉ͝i nào khác. Theo cách này, bɞn sɺ phát triʀn nghɾ nghiʄp cͧa mình
Y͛i m͙t t͑c ÿ͙ nhanh nhɢt có thʀ, và bɞn cŸng sɺÿLɾu khiʀn ÿɉͣc công viʄc cͧa mình trong hɤu
Kɼt th͝i gian. Khi ÿó, viʄc mang nhiʄm vͥ d͟ dang vɾ nhà làm thêm vào bu͕i t͑i hay nhͯng ngày
cu͑i tuɤn sɺ không còn nͯa.
Sau khi ÿã hoàn thành xong công viʄc, bɞn có thʀ hɉ͛ng toàn b͙ m͑i quan tâm cͧa mình vào gia
ÿình và nhͯng ngɉ͝i thân cͧa bɞn. Kinh Thánh ÿã viɼt: “M͙t ngɉ͝i hay dao ÿ͙ng sɺ không kiên
ÿʈnh trong bɢt cͩ viʄc gì mà anh ta làm”. M͙t trong nhͯng ý nghśa cͧa câu nói này là nɼu bɞn suy
nghś vɾ công viʄc trong khi bɞn ÿang ͟ bên cɞnh gia ÿình, hoɴc bɞn nghś vɾ gia ÿình khi bɞn ÿang
làm viʄc, bɞn sɺ không ÿɞt ÿɉͣc gì trong cɠ hai lśnh vͱc ÿó. Tuy nhiên, nɼu bɞn làm viʄc m͙t cách
chuyên tâm, khi tr͟ vɾ nhà, bɞn sɺ có thʀ dành tr͍n tâm trí cho các m͑i quan hʄ gia ÿình.
ĈLɾu c͑t yɼu là hãy h͍c cách sͭ dͥng th͝i gian t͑t hɇn. Bɞn không thʀ có nhiɾu gi͝, nhɉng bɞn có
thʀÿɴt nhiɾu n͗ lͱc hɇn trong nhͯng gi͝ÿó. Hãy b͛t xem TV và dành th͝i gian cho nhͯng thành
viên trong gia ÿình. Ĉͫng bao gi͝ÿ͍c báo hoɴc sách khi m͙t thành viên mu͑n nói chuyʄn v͛i bɞn.
Hãy tɪp trung chú ý vào nhͯng ngɉ͝i thân – nhͯng ngɉ͝i quan tr͍ng nhɢt trong ÿ͝i bɞn. Tɢt cɠ
P͍i thͩ khác ÿɾu có thʀÿͣi.
Trong khi cân nhɬc giͯa công viʄc và gia ÿình, bɞn hãy thɉ͝ng xuyên tͱÿɴt câu h͏i: “Sͭ dͥng th͝i
gian cͧa mình vào viʄc gì là thích hͣp nhɢt?”. Hãy cân nhɬc xem liʄu nhͯng ÿLɾu mình ÿang làm
hiʄn nay có ý nghśa gì trong m͙t tuɤn hay m͙t năm t͛i không. Ĉͫng quá bɪn tâm v͛i nhͯng ÿLɾu
nh͏ nhɴt và không thɪt sͱ quan tr͍ng.
%ɞn không cɤn phɠi là m͙t “siêu nhân” m͛i có thʀ cân bɮng giͯa nhͯng ÿòi h͏i cͧa công viʄc và
ɉ͛c mu͑n cͧa gia ÿình. Tuy nhiên, bɞn phɠi thɪn tr͍ng hɇn, phɠi là ngɉ͝i lên kɼ hoɞch xuɢt sɬc
Kɇn, phɠi sͭ dͥng th͝i gian cͧa mình m͙t cách hͣp lý hɇn, và tiɼp tͥc suy nghś vɾ nhͯng giɠi pháp
ÿʀ nâng cao chɢt lɉͣng cu͙c s͑ng cͧa mình trong cɠ hai lśnh vͱc. Nɼu bɞn xem ÿLɾu này nhɉ m͙t
Pͥc tiêu và kiên trì làm viʄc hɉ͛ng theo mͥc tiêu ÿó m͗i ngày, dɤn dɤn bɞn sɺ làm viʄc hiʄu quɠ
Kɇn, và là m͙t ngɉ͝i hɞnh phúc hɇn. Ĉó m͛i là ÿLɾu quan tr͍ng hɇn tɢt thɠy.
NGUYÊN TҲC 2: HÀNH XӰ VӞI LÒNG TӴ TRӐNG
Tӵ trӑng là mӝt giá trӏ, giӕng nhѭ sӵ kiên ÿӏnh, lòng can ÿҧm và sӵ cҫn cù. Hѫn thӃ, tӵ trӑng còn là giá trӏ

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

14-nguyen-tac-vang-de-ban-thanh-cong-trong-cuoc-song.pdf[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự