13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học

Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 38      944      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bvxntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị học
Thể loại
ôn thi quản trị học, câu hỏi ôn tập quản trị học, môn quản trị học, định nghĩa quản trị
Ngày đăng
15/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
18
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
944
Lần tải
38
  DOWNLOAD

Hệ thống 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. Mong rằng tài liêu sẽ giúp nhiều cho việc học tập của bạn.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học slide 1

Tài liệu 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học slide 2

Tài liệu 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học slide 3

Tài liệu 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học slide 4

Tài liệu 13 câu hỏi ôn tập môn Quản trị học slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
QUAÛN TRÒHOÏC
Caâu 1 : Haõy Neâu Vaø Phaân Tích Caùc Khaùi Nieäm Khaùc Nhau Veà Quaûn
Trò. Anh Chò Thích Nhaát Laø Ñònh Nghóa Naøo ? Giaûi Thích.
1. Quaûn trò laø phöông thöùc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu cuûa toå chöùc
aèng vaø thoâng qua nhöõng ngöôøi khaùc. Phöông thöùc ñoù ñöôïc caùc nhaø quaûn
trò thöïc hieän qua caùc coâng vieäc hay coøn goïi laø caùc chöùc naêng hoaïch ñònh,
toå chöùc, ñieàu khieån, kieåm tra.
Quaûn trò laø nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát khi coù nhieàu ngöôøi keát hôïp vôùi
nhau trong 1 toå chöùc nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
2. Quaûn trò laø nhaèm taïo laäp vaø duy trì moät moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi
nhaát, trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc theo nhoùm coù theå ñaït ñöôïc moät hieäu
suaát cao nhaát nhaèm hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
3. Quaûn trò laø tieán haønh laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi
nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc trong moät moâi tröôøng luoân luoân thay
ñoåi. Troïng taâm cuûa quaù trình naøy laø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn löïc coù
giôùi haïn.
Giaûi thích ñònh nghóa moät : ñònh nghóa naøy xaùc ñònh raèng hoaït ñoäng
quaûn trò chæ phaùt sinh khi con ngöôøi keát hôïp vôùi nhau thaønh moät toå chöùc.
Neáu caù nhaân chæ soáng, hoaït ñoäng moät mình nhö Roâbinson treân hoang ñaûo,
thì khoâng coù hoaït ñoäng quaûn trò. Khi coù hai ngöôøi quyeát taâm keát hôïp vôùi
nhau ñeå cuøng thöïc hieän muïc tieâu chung thì seõ phaùt sinh nhieàu hoaït ñoäng
maø chöa ai coù kinh nghieäm khi soáng vaø laøm vieäc moät mình. Trong söï keát
hôïp thaønh toå chöùc, caùc hoaït ñoäng quaûn trò laø heát söùc caàn thieát vì neáu
khoâng coù noù, taäp theå seõ khoâng bieát phaûi laøm gì, laøm nhö theá naøo, hoaëc seõ
laøm loän xoän, thay vì böôùc cuøng moät höôùng thì moãi ngöôøi laïi böôùc theo
nhöõng höôùng khaùc nhau.
Caâu 2 : Chöùng Minh Quaûn Trò Vöøa Coù Tính Khoa Hoïc, Vöøa Coù Tính
Ngheä Thuaät. Theo Caùc Anh Chò Ñeå Naâng Cao Tính Ngheä Thuaät
Trong Quaûn Trò, Caùc Nhaø Quaûn Trò Caàn Phaûi Löu Yù Nhöõng Vaán Ñeà
Gì Trong Thöïc Tieãn Coâng Taùc Quaûn Trò.
Quaûn trò vöøa coù tính khoa hoïc vöøa coù tính ngheä thuaät. Khoa hoïc ôû choã
noù nghieân cöùu, phaân tích veà coâng vieäc quaûn trò trong caùc toå chöùc, toång
quaùt hoaù caùc kinh nghieäm toát thaønh nguyeân taéc vaø lyù thuyeát aùp duïng cho
moïi hình thöùc quaûn trò töông töï. Noù cuõng giaûi thích caùc hieän töôïng quaûn
trò vaø ñeà xuaát nhöõng lyù thuyeát cuøng nhöõng kyõ thuaät neân aùp duïng ñeå giuùp
nhaø quaûn trò hoaøn thaønh nhieäm vuï vaø qua ñoù giuùp caùc toå chöùc thöïc hieän
toát muïc tieâu.
Quaûn trò taäp trung nghieân cöùu caùc hoaït ñoäng quaûn trò thöïc chaát, töùc laø
nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò coù yù nghóa duy trì vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho
toå chöùc hoaït ñoäng. Quaûn trò cung caáp caùc khaùi nieäm cô baûn laøm neàn taûng
cho vieäc nghieân cöùu caùc moân hoïc veà quaûn trò chöùc naêng nhö quaûn trò saûn
xuaát, quaûn trò tieáp thò, quaûn trò nhaân vieân, quaûn trò haønh chaùnh, quaûn trò
nhaø nöôùc…
Quaûn trò laø moät moân khoa hoïc vì noù coù ñoái töôïng nghieân cöùu cuï theå, coù
phöông phaùp phaân tích, vaø coù lyù thuyeát xuaát phaùt töø caùc nghieân cöùu. Quaûn
trò hoïc cuõng laø moät khoa hoïc lieân ngaønh, vì noù söû duïng tri thöùc cuûa nhieàu
ngaønh khoa hoïc khaùc nhö kinh teá hoïc, taâm lyù hoïc, xaõ hoäi hoïc, toaùn hoïc,
thoáng keâ…
Quaûn trò vöøa laø moät khoa hoïc, nhöng söï thöïc haønh quaûn trò laø 1 ngheä
thuaät. Nhaø quaûn trò phaûi hieåu bieát lyù thuyeát quaûn trò, nhöng ñeå coù theå
quaûn trò höõu hieäu, nhaø quaûn trò phaûi bieát linh hoaït vaän duïng caùc lyù thuyeát
vaøo nhöõng tình huoáng cuï theå.
Trong thöïc tieãn coâng taùc quaûn trò, ñeå naâng cao tính ngheä thuaät nhaø quaûn
trò caàn löu yù ñeán :
+ Qui moâ cuûa toå chöùc.
+ Ñaëc ñieåm ngaønh ngheà.
+ Ñaëc ñieåm con ngöôøi.
+ Ñaëc ñieåm moâi tröôøng.
Caâu 3 :
Phaân Tích 10 Vai Troø Cuûa Nhaø Quaûn Trò Trong Hoaït Ñoäng
Toå Chöùc. Taàm Quan Troïng Naøy Coù Thay Ñoåi Theo Caáp Baäc Hay
Khoâng? Trong Boái Caûnh Hoaït Ñoäng Ngaøy Nay Chuùng Ta Caàn Nhaán
Maïnh Nhöõng Vai Troø Naøo ?
* Phaân tích 10 vai troø cuûa nhaø quaûn trò :
_ Vai troø quan heä vôùi con ngöôøi :
+ Vai troø ñaïi dieän (hay töôïng tröng, coù tính chaát nghi leã trong toå chöùc) :
trong caùc cuoäc nghi leã, kyù keát vaên baûn, hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng vaø caùc
ñoái taùc.
+ Vai troø cuûa ngöôøi laõnh ñaïo : ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi phoái hôïp vaø kieåm
tra coâng vieäc cuûa nhaân vieân döôùi quyeàn nhö chæ daãn, ra leänh, ñoäng vieân,
taïo ra nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ngöôøi döôùi quyeàn thöïc hieän toát coâng
vieäc.
+ Vai troø lieân laïc : phaùt huy caùc lieân heä, quan heä, nhaèm gaén lieàn caû beân
trong laãn beân ngoaøi (coù theå söû duïng caùc phöông tieän thö tín, ñieän ñaøm….)
_ Vai troø thoâng tin :
+ Vai troø thu thaäp vaø tieáp nhaän thoâng tin : thöôøng xuyeân xem xeùt, phaân
tích boái caûnh chung quanh toå chöùc ñeå nhaän ra nhöõng tin töùc, nhöõng hoaït
ñoäng vaø nhöõng söï kieän coù theå ñem laïi cô hoäi toát hay ñe doaï ñoái vôùi caùc
hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ( ñoïc baùo chí, vaên baûn vaø qua trao ñoåi, tieáp xuùc vôùi
moïi ngöôøi ….ñeå bieát ñöôïc dieãn bieán moâi tröôøng beân trong vaø beân ngoaøi).
+ Vai troø phoå bieán tin (ñoái noäi) : thoâng tin ñöôïc truyeàn ñaït chính xaùc, ñaày
ñuû (hoaëc coù theå ñöôïc xöû lyù bôûi ngöôøi laõnh ñaïo) ñeán ngöôøi coù lieân quan,
coù theå laø thuoäc caáp, ngöôøi ñoàng caáp hay thöôïng caáp.
+ Vai troø phaùt ngoân (ñoái ngoaïi) : hieän thöïc hoaù vaø cung caáp thoâng tin cho
caùc boä phaän trong cuøng moät ñôn vò hay caùc cô quan, toå chöùc beân ngoaøi.
Muïc tieâu laø ñeå giaûi thích, baûo veä hay tranh thuû theâm söï uûng hoä cho toå
chöùc.
_ Vai troø quyeát ñònh :
+ Vai troø doanh nhaân : xuaát hieän khi nhaø quaûn trò tìm caùch caûi tieán hoaït
ñoäng cuûa toå chöùc, khôûi xöôùng caùc döï aùn môùi veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh, chòu traùch nhieäm cuoái cuøng veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh, chaáp nhaän ruûi ro.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

13-cau-hoi-on-tap-mon-Quan-tri-hoc.pdf[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự