12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 25      568      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fuvntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thể loại
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng
3/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
14
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
568
Lần tải
25
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 1

Tài liệu 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 2

Tài liệu 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 3

Tài liệu 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 4

Tài liệu 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

12 CÂU HỎI TỰ LUẬN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chia sẻ bởi http://clubtaichinh.net – Website chia sẻ tài liệu miễn phí
Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cụng sản Việt
Nam
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam
- Đảng
Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ ngày
6-1-1930 đến ngày 7-2-1930 (sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10-9-
1960 quyết nghị "từ nay trở đi sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập
Đảng".
Thành phần dự Hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh Đỡnh Cửu và Nguyễn
Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ
trỡ của Nguyễn ỏi Quốc-đại diện của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Đông D ương Cộng sản liên
đoàn không đến kịp, do vậy đến ngày 24-2-1930 xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung Hội nghị: Thông qua các văn kiện do lónh tụ Nguyễn ỏi Quốc soạn thảo. Đó l à Chánh cương
vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trỡnh túm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng
sản Việt Nam . Lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau này Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được xem là Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đó phản ỏnh những nội dung c ơ bản nhất của sự
nghiệp giải phúng dõn tộc, giải phúng xó hội và giải phóng con người trên đất nước Việt Nam.
Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị thống nhất
thụng qua là:
1
1- Khẳng định phươnghướng chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đó là: "chủ trương làm tư sản dân
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xó hội cộng sản".(Sau này gọi là cỏch mạng dõn tộc
dõn chủ và cỏch mạng xó hội chủ nghĩa). Tính chất giai đoạn và lý luận cách mạng không ngừng đó
được thể hiện trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng: cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị để
tiờn lờn cỏch mạng xó hội chủ nghĩa. Đây là con đường cứu nước mới, khác với những chủ trương,
những con đường cứu nước của những nhà yêu nước đương thời đó đi vào bê tắc và thất bại. Như
vậy, ngay từ đầu Đảng ta đó tiếp thu và vận dụng sỏng tạo lý luận MÁC-LấNIN vào hoàn cảnh cụ thể
của đất nước. Đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam được phản ánh trong Cương lĩnh đó thiện
được tư tưởng độc lập dõn tộc gắn liền với chủ nghió xó hội. Việc xỏc định đúng đắn ph ương hướng,
con đường của cách mạng Việt Nam ngay từ đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là ngọn cờ tập
hợp lực lượng cách mạng, là cơ sở để giải quyết đứng đắn các vấn đề cơ bản của cách mạng việt
Nam.
2- Nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh chỉ rừ: ''Đánh đố đế quốc chủ
nghĩa và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập". Tức là nhiệm vụ của cách
mạng tư sản dân quyền (sau này gọi là cách mạng dõn tộc dõn chủ nhõn dõn) là chống đế quốc giành
độc lập cho dân tộc và chống phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày. Trong đó nhiệm vụ chống
đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.
Xuất phát từ đặc điếm của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đây l à hai nhiệm vụ cơ bản của cách
mạng Việt Nam. Sự kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc v à chống phong kiến đó khẳng định tính toàn
diện, triệt để của đường lối cách mạng Việt Nam. Những nhiệm vụ đó là biểu hiện sinh động của việc
kết hợp giải phóng dân tộc, giải phúng giai cấp, giải phúng xó hội v à giải phúng con người trong đường
lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và lónh tụ Nguyễn Ái Quốc.
3- Về lực lượng của cách mạng Việt Nam, phải đoàn kết công nhân, nông dân-đây là lực lượng cơ bản
trong đó giai cấp công nhân lónh đạo; đồng thời Cương lĩnh nờu rừ: "Đảng phải hết sức liên lạc với
tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niờn, Tõn Việt, v.v. đế kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Cũn
2
đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rừ mặt phản cỏch mạng thỡ phải
lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập''. Đây là tư tưởng tập hợp lực lượng cách mạng trên cơ
sở đánh giá thái độ các giai cấp phù hợp với đặc điểm xó hội Việt Nam.
Để thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, Cương lĩnh chỉ ra rằng, phải đoàn kết với tất cả các giai
cấp, các tầng lớp nhân dân yêu nước. Đó là sự thể hiện quan điểm: cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Đồng thời, Cương lĩnh cũng đó chỉ ra lực lượng chính, động
lực chủ yếu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam l à công nhân và nông dân. Đây là sự thể hiện tính
nguyên tắc trong chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự sắp xếp, tổ chức lực lượng cách mạng của
Đảng ta. Việc tập hợp lực lượng rộng rói cũng như xác định được động lực chủ yếu, cơ bản của sự
nghiệp cách mạng phản ánh sự mềm dẻo và linh hoạt trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng
ta.
4- Về phương pháp cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh đó khẳng định: phương pháp cách mạng cơ bản
của Việt Nam là dùng sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc phong kiến,
đó là bạo lực cách mạng. Phương pháp bạo lực cách mạng được nêu lên với những biểu hiện cụ thể:
đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, đánh đổ các đảng phản cách mạng nh ư Đảng
Lập hiến, đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến. Chính sự thất bại của khuynh hướng cải lương hoà
ỡnh ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX đó cho thấy cỏch mạng muốn giành thắng lợi, không có
con đường nào khác là phải sử dụng bạo lực cách mạng. Việc nêu lên phương pháp cách mạng bạo
lực trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đó thể hiện sự thấm nhuần v à tiếp thu tư tưởng cách
mạng bạo lực của chủ nghĩa MÁC-LấNIN.
5- Xác định vai trũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp cụng nhõn, phải thu
phục và lónh đạo được dân chúng.
Để thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, Cương lĩnh đó khẳng định vai trũ quyết định của Đảng:
Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp. Để lám trũn sứ mệnh lịch sử l à nhân tố tiên phong quyết
đinh thắng lơi của cách mạng Việt Nam, Đảng phải: "thu phục cho đ ược đại bộ phận giai cấp mỡnh,
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

12-CAU-HoI-TU-LUAN-DUoNG-LoI-CACH-MANG-DANG-CoNG-SAN-VIET-NAM.pdf[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự