bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 27 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

We received a call from the teacher _____ charge of our course.
A. At.
B. In.
C. On.
D. To.
bởi Phạm Minh Minh An lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Angel Moon lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Vô Ảnh lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Cô's Ngốc's lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Nguyễn Nam lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

b
bởi On Rainy Days lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B. In charge of: chịu trách nhiệm về...
bởi Phạm Thị Huyền Trang lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Giang Mike lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Nguyễn Hồng Quân lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B..