bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM | Lần xem 212 | Lần tải 5

TÖÙ
DIEÄU
ÑEÁ
NEÀN TAÛNG NHÖÕNG
LÔØI PHAÄT DAÏY
Baûn
dòch
Vieät
ngöõ
naèm
trong
loaït
saùch
lieân
keát giöõa dòch giaû Voõ Quang Nhaân (Texas, Hoa
Kyø) vaø Nhaø saùch Quang Minh (Vieät Nam), vôùi
söï khuyeán khích vaø chuaån thuaän tröïc tieáp cuûa
ñöùc Ñaït-lai Laït-ma thöù 14 vaø ñöôïc ngaøi Lama
Tenzin Dhonden, ñaïi dieän chính thöùc cuûa ñöùc
Ñaït-lai Laït-ma cho pheùp in keøm baûn Anh ngöõ.
Ñöùc
Ñaït-lai
Lat-ma
laø
ngöôøi
giöõ
aûn quyeàn ñaïo ñöùc quyeån saùch naøy
Ñ
5
ÑÖÙC ÑAÏT-LAI LAÏT-MA XIV
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
öùc Ñaït-lai Laït-ma thöù 14 hieän nay laø moät trong soá
ít caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn ñöôïc toân kính treân toaøn
theá giôùi. Khoâng chæ giôùi haïn trong phaïm vi toân giaùo, söï traân
troïng ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng thöïc tieãn vaø nhaân caùch sieâu
tuyeät cuûa Ngaøi coøn ñöôïc cuï theå hoùa qua giaûi thöôûng Nobel
Hoøa bình naêm 1989 - moät trong nhöõng giaûi thöôûng cao quyù
TÖÙ
DIEÄU
ÑEÁ
nhaát cuûa nhaân loaïi.
Khoâng döøng laïi ôû söï tu taäp höôùng ñeán giaûi thoaùt töï thaân
khoûi moïi phieàn naõo trong ñôøi soáng, Ngaøi coøn neâu cao haïnh
nguyeän cuûa moät vò Boà Taùt trong tinh thaàn Phaät giaùo Ñaïi
thöøa, luoân noã löïc khoâng meät moûi vì söï an vui vaø haïnh phuùc
Neàn taûng nhöõng lôøi Phaät daïy
cuûa heát thaûy moïi chuùng sinh. Nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi ñi
thaúng vaøo loøng ngöôøi, mang laïi lôïi ích lôùn lao cho taát caû moïi
Nguyeân taùc: THE FOUR NOBLE TRUTHS (1997)
ngöôøi thuoäc ñuû moïi taàng lôùp khaùc nhau ôû caùc neàn vaên hoùa
Baûn dòch Anh ngöõ: Geshe Thupten Jinpa
khaùc nhau, vì chuùng luoân giuùp ta giaûm nheï nhöõng khoå ñau
Hieäu chænh: Dominique Side
trong cuoäc soáng.
Baûn dòch Vieät ngöõ: Voõ Quang Nhaân
Hieäu ñính: Nguyeãn Minh Tieán
Taùc phaåm Töù dieäu ñeá, ñöôïc dòch giaû Voõ Quang Nhaân dòch
töø baûn Anh ngöõ, laø moät trong nhöõng taùc phaåm ghi laïi nhöõng
lôøi giaûng daïy cuûa ñöùc Ñaït-lai Laït-ma ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát
Ñöùc Dalai Lama laø ngöôøi giöõ baûn quyeàn ñaïo ñöùc
ñeán nhaát ôû phöông Taây. Giôùi thieäu taùc phaåm naøy vôùi ñoäc giaû
quyeån saùch naøy
Vieät Nam, chuùng toâi hy voïng coù theå chia seû nhöõng giaù trò
tinh thaàn lôùn lao ñaõ ñöôïc Ngaøi ban taëng ñeán vôùi taát caû moïi
ngöôøi treân tinh thaàn vöôn leân hoaøn thieän chính mình trong
cuoäc soáng.
Xin traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc.
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
NGUYEÃN MINH TIEÁN
6
7
Xin tri aân Lama Tenzin Dhonden, Söù giaû Hoaø bình
cuûa
ñöùc Dalai Lama 14,
ngöôøi ñaõ taïo duyeân cho
uoåi dieän kieán vôùi ñöùc Dalai Lama vaø thay maët Ngaøi
ñeå giuùp taïo thuaän lôïi cho vieäc chuyeån dòch saùch naøy.
Xin tri aân hoïc giaû Thupten Jinpa veà taát caû nhöõng gì
ngaøi ñaõ giuùp ñôõ cho söï hình thaønh baûn Vieät dòch cuûa
CAÛM TAÏ
saùch naøy.
Chaân thaønh caûm taï Tieán só B. Alan Wallace Vieän
Xin chaân thaønh caûm taï ñöùc Dalai Lama ñaõ tröïc tieáp
an cho dòch giaû nhieàu giaûng huaán quyù baùu vaø cho
pheùp chuyeån ngöõ caùc taùc phaåm cuûa Ngaøi.
tröôûng Hoïc vieän Santa Ba
ara veà Caùc nghieân cöùu yù
thöùc, ñaõ vui loøng cung caáp baøi luaän vaên “Afterword:
Buddhist Reflections” vaø cho pheùp chuyeån dòch sang
Vieät ngöõ ñeå trình baøy trong phaàn phuï luïc.
Ñaëc bieät xin caûm ôn anh Chaân Nguyeân (Ñoã Quoác
Baûo) ñaõ heát loøng giuùp ñôõ ngöôøi dòch. Khoâng coù anh
vaø nhöõng baøi vieát treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng
thì cuoán saùch naøy seõ khoù loøng ñöôïc ra maét nhö hoâm
nay.
Xin traân troïng caûm taï anh Nguyeân Minh (Nguyeãn
Minh Tieán) ñaõ giuùp hieäu ñính baûn thaûo.
Chaân thaønh caûm taï caùc baäc aân sö, caùc baäc ñaøn anh
trong ñaïi gia ñình Phaät töû, khoâng phaân bieät boä phaùi,
chuûng toäc, hay hoaøn caûnh ñòa lyù, ñaõ boû nhieàu coâng
söùc soaïn thaûo, dieãn giaûng vaø phoå bieán caùc vaên lieäu
Thuû buùt vaø chöõ kyù cuûa Ñöùc Dalai Lama
Phaät giaùo ñeå giöõ cho Ñaïo phaùp tröôøng toàn.
NGÖÔØI DÒCH
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM

Tất cả các tôn giáo, nói chung, đều có động lực từ lòng từ bi và nhân ái. Mặc dù các tôn giáo thường có sự khác biệt lớn trên bình diện triết học, nhưng mục đích cơ bản cũng đại khái giống nhau, đó là mang đến sự tiến triển tốt đẹp. Dĩ nhiên, mỗi tín ngưỡng có những phương pháp đặc thù. Mặc dù các nền văn hóa dĩ nhiên khác nhau, nhưng chúng ta đang ngày càng đến gần nhau hơn, vì thế giới ngày càng thu nhỏ với sự tiến triển của ngành thông tin, tạo dịp tốt để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tôi cảm thấy điều này rất hữu ích.
Thí dụ, Thiên Chúa giáo có rất nhiều phương pháp rất thực tiễn và hữu ích để phụng sự nhân loại, nhất là trong lãnh vực giáo dục và y tế. Vì vậy, các tín đồ Phật giáo còn có nhiều điều cần học hỏi thêm về phương diện này. Đồng thời, Phật pháp có những phương pháp thiền định sâu xa và những lý luận triết lý mà các tín đồ Thiên Chúa cũng có thể học hỏi. Trong thời cổ đại ở Ấn Độ, các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo học hỏi lẫn nhau rất nhiều.
Vì các hệ thống tôn giáo cùng có mục đích cơ bản là làm lợi lạc cho con người, vì vậy không có gì sai trái nếu chúng ta học hỏi lẫn nhau về mặt khuyết điểm, còn về mặt ưu điểm thì giúp chúng ta tôn trọng lẫn nhau; điều này khuyến khích sự hòa hợp và thống nhất. Vì lý do này, tôi sẽ nói sơ qua về những tư tưởng Phật giáo.
Căn bản của Phật pháp là Bốn Chân Lý Cao Cả (Tứ Diệu Đế) - những chân lý về khổ (khổ đế), nguồn gốc của khổ (tập đế), diệt khổ (diệt đế) và con đường diệt khổ (đạo đế). Tứ đế gồm có hai nhóm quả và nhân: đau khổ và nguồn gốc của đau khổ; sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Sự đau khổ giống như một căn bệnh; những điều kiện bên ngoài và bên trong tạo nên căn bệnh chính là nguồn gốc của đau khổ. Sự lành bệnh là sự chấm dứt nỗi đau khổ và những nguyên nhân gây khổ. Những phương thuốc trị bệnh là những con đường chân chính.
Lý do mà các quả, đau khổ và sự diệt khổ, theo thứ tự đi trước các nhân, nguồn gốc của khổ và con đường diệt khổ, là vì: Trước nhất, ta phải tìm ra căn bệnh, tức là khổ đế hay diệu đế thứ nhất. Nhưng nếu chỉ nhận diện ra căn bệnh thôi thì chưa đủ; muốn biết cần dùng thuốc gì thì phải biết nguyên nhân của căn bệnh. Vì vậy, chân đế thứ nhì của tứ diệu đế là nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ.
Chỉ tìm ra nguyên nhân của căn bệnh thôi cũng chưa đủ, ta cần phải xác định xem có thể trị được bệnh hay không. Nhận thức rằng căn bệnh có thể chạy chữa được cũng tương tự như chân đế thứ ba, sự chấm dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khổ.
Giờ đây, sự đau khổ mà không ai mong muốn đã được xác nhận; những nguyên nhân tạo khổ cũng đã được nhận diện; đúng vào thời điểm mà ta hiểu rằng căn bệnh có thể chữa trị được thì ta sẽ dùng những thứ thuốc chuyên trị bệnh này. Tương tự như vậy, nương tựa vào những con đường dẫn đến sự giải thoát đau khổ là một điều thiết yếu.
Trước tiên, điều quan trọng nhất là nhận diện được sự đau khổ. Khổ, nói chung, gồm có ba loại - khổ vì đau đớn (khổ khổ); khổ vì thay đổi (hoại khổ); và khổ thâm nhập khắp cùng do ngũ uẩn (hành khổ).
Khổ vì sự đau đớn là những cái khổ mà chúng ta chịu đựng về thể xác hay tinh thần, thí dụ như bị nhức đầu. Không những con người mà thú vật cũng mong ước được thoát khỏi cái khổ này. Có những phương cách để tránh khỏi một vài loại khổ này, thí dụ như uống thuốc, mặc đồ ấm vào và tránh xa nguyên nhân tạo ra đau đớn.
Loại thứ nhì, khổ vì thay đổi, là điều mà bề ngoài ta cho là lạc thú, nhưng nếu nhìn cho rõ, thì chỉ là sự đau khổ mà thôi. Lấy thí dụ như mua một chiếc xe mới là điều mà ta thường cho là thích thú. Khi mới có xe, ta rất vui vẻ, vừa ý và thỏa mãn, nhưng khi dùng nó thì vấn đề bắt đầu xảy ra. Nếu chiếc xe tự nó là một niềm vui sướng, thì khi càng sử dụng nguồn thỏa mãn này, lạc thú của ta phải tăng lên theo, nhưng điều này không diễn tiến như vậy. Khi được sử dụng nhiều, xe lại bắt đầu tạo ra sự rắc rối. Vì vậy, ta gọi đây là đau khổ vì thay đổi; sự thay đổi đã phát lộ bản chất khổ của sự vật.
Loại khổ thứ ba là nền tảng cho hai dạng đau khổ trước và biểu hiện của nó chính là tâm và thân ô nhiễm của chúng ta. Nó được gọi là khổ thâm nhập khắp cùng vì nó thâm nhập hay ảnh hưởng đến tất cả các loại chúng sinh trong luân hồi và do ngũ uẩn gây nên, vì vậy nó là nền tảng của đau khổ trong hiện tại và gây ra đau khổ trong tương lai. Không có cách nào tránh được loại khổ này, ngoại trừ bằng cách chấm dứt sự tái sinh liên tục.
Đây là ba loại khổ nên được nhận diện từ ban đầu. Như thế, không phải chỉ những cảm thọ được xem là khổ mà ngay cả những hiện tượng bên ngoài và bên trong, dựa trên đó mà những cảm thọ này phát sinh, cũng được xem là khổ; những dạng tâm thức và những trạng thái tâm thức đi kèm với cảm thọ cũng được xác định là khổ...
.pdf 787636.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download