bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM | Lần xem 1087 | Lần tải 293
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM

Air circuit breakers (ACB): Máy cắt không khí.Automatic circuit recloser (ACR): Máy cắt tự đóng lại.Area control error (ACE): Khu vực kiểm soát lỗi.Analog digital converter (ADC): Bộ biến đổi tương tự số.Automatic frequency control (AFC): Điều khiển tần số tự động.Arithmatic logic unit (ALU): Bộ số học và logic (một mạch điện tử thực hiện phép tính số học và logic).Automatic generation control (AGC): Điều khiển phân phối công suất tự động.Automated meter reading (AMR ): Đọc điện kế tự động.Automatic transfer switch (ATS): Thiết bị chuyển nguồn tự động.Autoreclosing schemes (ARS): Sơ đồ tự đóng lại tự động.
.pdf 793167.pdf
Kích thước: 2.01 mb
Lần tải: 0 lần
Download