bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:28 PM | Lần xem 159 | Lần tải 1
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 01/2015/TT-BTC
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI
CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết
trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán
của các công ty đại chúng chưa niêm yết.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của
các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (sau
đây viết tắt là SGDCK).
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
1. Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (unlisted
public companies - gọi tắt là thị trường Upcom) là thị trường giao dịch chứng khoán của
các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết nhưng vẫn là công ty đại chúng.
2. Đăng ký giao dịch là việc đưa chứng khoán công ty đại chúng vào giao dịch trên thị
trường Upcom.
3. Chứng khoán đăng ký giao dịch là chứng khoán của công ty đại chúng được chấp
thuận đăng ký giao dịch.
4. Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng có chứng khoán đăng ký giao dịch.
Điều 3. Đối tượng đăng ký giao dịch
1. Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán có chứng khoán đã
đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là
TTLKCK) và chưa niêm yết hoặc đã hủy niêm yết được đăng ký giao dịch tại thị trường
Upcom.
2. Công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng kể từ ngày Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực (01/7/2011) chưa niêm yết
hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết thì phải đăng ký giao dịch trên thị trường
Upcom trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng
cổ đông thông qua.
3. Công ty niêm yết đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng kể từ ngày Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực (01/7/2011), sau khi hủy
niêm yết mà vẫn là công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký giao dịch trong thời hạn ba
mươi (30) ngày kể từ ngày hủy niêm yết.
4. Công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kể từ ngày
01/11/2014 phải thực hiện đăng ký đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau
đây viết tắt là UBCKNN), đăng ký lưu ký tại TTLKCK và đăng ký giao dịch trong thời
hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên
thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.
5. Công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước ngày
01/11/2014 mà chưa niêm yết thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trách nhiệm chỉ
đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký công
ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trong thời hạn một (01)
năm kể từ ngày 01/11/2014 theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày
15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần
và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.
Điều 4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký giao dịch
1. Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết
a) Hồ sơ đăng ký giao dịch nộp tại SGDCK Hà Nội bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I);
- Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-
CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do TTLKCK cấp.
) SGDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch trong vòng năm (05)
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp từ chối chấp
thuận đăng ký giao dịch, SGDCK Hà Nội trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu
õ lý do.
2. Đối với công ty đại chúng hủy niêm yết
a) Hồ sơ đăng ký giao dịch nộp tại SGDCK Hà Nội bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I);
- Bản cáo bạch thuộc hồ sơ đăng ký niêm yết đã được SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh
chấp thuận và bản sao Quyết định hủy niêm yết (trường hợp hủy niêm yết tại SGDCK
Thành phố Hồ Chí Minh).
) SGDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch trong vòng ba (03) ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
3. SGDCK Hà Nội chịu trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể về đăng ký giao dịch
sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Điều 5. Thay đổi đăng ký giao dịch
1. Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch
a) Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để
trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ;
) Tổ chức đăng ký giao dịch bị tách hoặc nhận sáp nhập;
c) Các trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch khác trên SGDCK.
2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:28 PM


VnDoc.com xin giới thiệu, Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giáo dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết


Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
--------CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Số: 01/2015/TT-BTCHà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT


Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;


Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;


Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.


Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK).


Đối tượng đăng ký giao dịch


1. Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán có chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK) và chưa niêm yết hoặc đã hủy niêm yết được đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom.


2. Công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực (01/7/2011) chưa niêm yết hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết thì phải đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


3. Công ty niêm yết đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực (01/7/2011), sau khi hủy niêm yết mà vẫn là công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký giao dịch trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hủy niêm yết.


4. Công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kể từ ngày 01/11/2014 phải thực hiện đăng ký đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN), đăng ký lưu ký tại TTLKCK và đăng ký giao dịch trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.


5. Công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước ngày 01/11/2014 mà chưa niêm yết thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày 01/11/2014 theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà


.pdf Thong_tu_01_2015_TT-BTC.p ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Thong_tu_01_2015_TT-BTC.p ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Thong_tu_01_2015_TT-BTC.d ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download