bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM | Lần xem 21 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

The girl sang to the.....of a piano.(accompany)
bởi Chloe Nguyen lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Accompaniment?
bởi Trang Nguyễn Thị Quỳnh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Accompaniment đó