bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM | Lần xem 36 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

The course has been SHORTEND to 12 weeks
A Prolonged
B cut down
C expanded
D extended
# OP
bởi Thư Thị Đoàn lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

a
bởi Minh Ngọc lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

B
bởi Thư Thị Đoàn lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

đề bài là opp hay clos vậy
bởi Nguyễn Thanh Tâm lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A
bởi Nhật Hân lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A
bởi Tra Te lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A
bởi Neil Tuấn lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A
bởi Đồng Thời lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A
bởi Hươngg Giangg lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

A