bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 907 | Lần tải 152
  • Download images Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự
  • Download images Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự
  • Download images Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự
  • Download images Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự
  • Download images Tài liệu giảng dạy Luật Hình Sự
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong nhiều thập kỷ bị chiến tranh tàn phá nặng nề, sau khi giành được độc lập,
đất nước ta đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính
trị, văn hoá…Trong hoàn cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới
(năm 1986) với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Từ
khi đổi mới chúng ta đã khẳng định mình trên trường quốc tế; nền kinh tế tăng trưởng khá
nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Việt Nam giờ đây là môi trường đầu tư
thuận lợi đồng thời là bạn hợp tác kinh tế của khá nhiều nước trên thế giới.
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu quan
trọng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát
triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh”. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp
sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước,
ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Đó việc nước ta đã trở thành thành viên
không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một trong những thành
viên có triển vọng phát triển cao trong tổ chức thương mại thế giới WTO (ngày 07 tháng
11 năm 2007, thế giới hân hoan chào đón Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ
150 của tổ chức Thương mại thế giới – WTO). Sự kiện trọng đại này đã đánh dấu một
ước ngoặt mới trong lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam. Những cơ hội thuận lợi và
không ít những khó khăn thách thức đang đặt ra. Việt Nam trên bước đường phát triển cần
phải vững vàng, bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại cũng như nắm bắt thời cơ. Bên cạnh
đó, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Chiến tranh xảy ra, môi
trường bị huỷ hoại; các loại tội phạm ngày càng trở nên nguy hiểm, phức tạp; hình thức
phạm tội cũng tinh vi hơn. Trước những khó khăn đó, Việt Nam cần phải quan tâm và
phát huy hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và các tội phạm tính
mạng con người nói riêng. Để bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân góp phần vào sự nghiệp kiến thiết nước nhà.
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để
đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi
ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo giữ vững
thành quả của cách mạng, duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm
cho mọi công dân được sống trong một môi trường xã hội lành mạnh.
1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT MÔN HỌC
Theo một nghĩa chung nhất, Luật hình sự là một trong số các ngành luật mà ở đó
Nhà nước nhân danh mình áp dụng hình phạt đối với người có hành vi phạm tội. Hành vi
phạm tội ở đây được hiểu là một hành vi của một người (hành động hay không hành
động) gây nguy hiểm cho xã hội, có lỗi và trái với các quy định của pháp luật hình sự.
Tuỳ theo hệ thống luật mà tội phạm có thể được chia thành những nhóm khác nhau. Pháp
luật nước ta theo hệ thống luật Châu Âu lục địa (Continental European Law) nên pháp
luật hình sự cũng theo đó là phù hợp với pháp luật của các nước theo hệ thống pháp luật
này. Hiện tại, theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, tội phạm được chia thành nhiều
loại tuỳ theo tiêu chí. Tuy nhiên, phân loại được thừa nhận tại khoản 2,3 Điều 8 thì tội
phạm có 4 nhóm: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm
trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Một chế định cơ bản nữa của Luật hình sự, bên cạnh chế định tội phạm là hình
phạt. Đây được xem như hậu quả pháp lý – chế tài mà người có hành vi phạm tội phải
gánh chịu, do Nhà nước nhân danh mình (thông qua các cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước)
áp dụng. Chế định hình phạt được xem như là một chế định song song với chế định về tội
phạm. Hai chế định này tạo nên nét đặc thù của môn học (dựa trên đặc điểm đặc thù của
ngành luật này so với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật).
Dĩ nhiên, pháp luật hình sự còn nhiều chế định khác. Tuy nhiên, các chế định đó
suy cho cùng đều dùng để làm sáng tỏ hoặc hỗ trợ cho hai chế định cơ bản nói trên. Tất cả
các chế định đó, sinh viên sẽ được tiếp cận với cách tiếp cận theo hướng nghiên cứu. Luật
hình sự là một ngành luật. Chúng ta nghiên cứu nó với tư cách của một môn học. Vì vậy,
đối tượng nghiên cứu của chúng ta là khoa học Luật hình sự. Sau này, khi chúng ta ra
trường, đối tượng tiếp cận của chúng ta mới là Luật hình sự.
Khoa học Luật hình sự Việt Nam có đối tượng nghiên cứu là Luật hình sự Việt
Nam. Vì vậy, tài liệu cần thiết để nghiên cứu môn khoa học này là nguồn của Luật hình
sự Việt Nam. Hiện nay, nguồn duy nhất của Luật hình sự Việt Nam là Bộ luật hình sự. Bộ
luật hình sự hiện hành chia làm hai phần: Phần chung và Phần các tội phạm. Trong phần
này, chúng ta sẽ được tiếp cận phần chung của Bộ luật hình sự và được chia làm 2 học
phần hoặc 1 học phần tuỳ theo chương trình đào tạo.
2
MỤC TIÊU MÔN HỌC
Môn học này giúp cho sinh viên nắm được Luật hình sự là một ngành luật trong hệ
thống pháp luật Việt Nam quy định về tội phạm và hình phạt. Nó điều chỉnh mối quan hệ
giữa Nhà nước và người phạm tội. Môn học này còn cung cấp cho sinh viên những
nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam cũng như nhiệm vụ của Luật hình sự Việt
Nam. Qua đó, sinh viên sẽ nắm được hành vi nào là hành vi phạm tội và phải chịu trách
nhiệm hình sự, những ai có thể chịu trách nhiệm hình sự. Mục tiêu cơ bản của môn này là
giúp sinh viên nhận dạng được một hành vi phạm tội và nguồn để điều chỉnh mối quan hệ
xã hội khi có tội phạm xảy ra (quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội). Có thể nói,
những vấn đề lý luận cơ bản về Luật hình sự và tội phạm là trang bị cho sinh viên hệ
thống lý luận cơ bản về Luật hình sự; tội phạm; cấu thành tội phạm. Trên cơ sở đó sinh
viên có thể tự giải quyết những yêu cầu cụ thể được đặt ra trong thực tiễn như: nhận diện
tội phạm trong những vụ việc cụ thể; xác định giai đoạn phạm tội…
Tiếp theo đó, phần 2 (nếu chia 2 phần) sẽ giúp cho sinh viên nắm được kiến thức
về các trường hợp phạm tội phức tạp như do được thực hiện bởi nhiều người, những
trường hợp được xem là loại trừ tính chất phạm tội. Đặc biệt, môn học này cung cấp cho
sinh viên những kiến thức về hình phạt - một trong những biện pháp cưỡng chế nghiêm
khắc nhất chỉ có thể được dùng đối với người phạm tội. Ngoài ra, môn học này còn giúp
sinh viên nắm được các kiến thức về quyết định hình phạt, những trường hợp được miễn
trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, các trường hợp miễn chấp hành hình phạt, xoá án
tích… Sau cùng, môn học cung cấp cho sinh viên những quy định đặc thù về người chưa
thành niên phạm tội. Phần này giúp trang bị cho sinh viên hệ thống lý luận cần thiết để có
thể tự giải quyết những yêu cầu cụ thể như: xác định khung hình phạt, tổng hợp hình phạt,
xác định giới hạn hình phạt cho phép áp dụng trong các tình huống cụ thể, bình luận về
phần hình phạt đối với các bản án hình sự đã tuyên của Toà án.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Tài liệu môn Luật Hình Sự - Phần chung Soạn giả: Tiến sĩ Phạm Văn Beo - Đại học Cần Thơ Năm biên soạn: 2010
.pdf 773552.pdf
Kích thước: 550.9 kb
Lần tải: 0 lần
Download