bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM | Lần xem 57 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

SQL, Tại sao chỗ and lại sai mọi người
delete from kiemtra where not exists (select * from kiemtra where ngay BETWEEN (select dateadd(year, -5, getdate()) and GETDATE())
bởi Bùi Doãn Dũng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

thiếu 1 ngoặc kìa
bởi Hoàng Hưng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

WHERE "cái gì" NOT EXISTS(<Điều kiện gì đó>).