bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 28 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions of our cultural______.
A. solidarity
B. identity
C. assimilation
D. celebration
bởi Phạm Minh Minh An lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Hope Hope lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Hạ Mộc Tầm lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Nguyễn Văn Hạnh lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

sao lại đa b á mn?
bởi Carmin Alice lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B danh tính
bởi Phạm Mai Hương lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B