bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM | Lần xem 71 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

public static void main(String[] args) {
String y = "Hello World";
String t = "Hello World ".trim(); System.out.println(y == t);
}
Kết quả in ra gì mọi người ?Tại sao ?
# OCA_JAVA
bởi Huu Duan lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

:v
bởi Thành Tài Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

true, string is immutable
bởi Markus Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

bác đừng bao giờ dùng == khi so sánh String
bởi Minh Hoàng lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

false :v
bởi Minh Viet Pham lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

false
bởi Tử Khí Đông Lai lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

false
bởi Hùng Trần lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

false rồi
bởi Đức Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Why?
bởi Lâm Thành Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

trim hình như là tạo bản sao rồi loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi đúng ko, thế thì phải là true chứ nhỉ