bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 494 | Lần tải 11
Bài giảng lý thuyết môn Thực hành kế toánBÀI MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU VỀ MÔN THỰC HÀNH KẾ TOÁN :
Kế toán là một công cụ quản lý quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của
bất kỳ doanh nghiệp nào. Người làm chuyên môn kế toán đòi hỏi phải qua đào tạo chuyên môn Kê toán theo chương trình môn học Lý thuyết Hạch toán kế toán - Kế toán doanh nghiệp sản xuất. Nhưng để có thể tiếp cận và ứng dụng tốt lý thuyết đã học vào công tác kế toán sau khi ra trường, học sinh phải được trang bị chương trình kỹ năng thực hành kế toán, có nghiệp vụ kế toán “Chắc lý thuyết, vững thực hành” thì mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.
Chương trình thực hành Kế toán : Hướng dẫn cụ thể các công việc Kế toán
Lập và kiểm tra, quản lý và sử dụng các loai chứng từ gốc, chứng từ kế toân cụ
thể như Phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, hoá đơn bán h . . . Và định khoản trên các chứng từ lập.
Ghi sổ sách kế toán :
Cách mở sổ Kế toán, ghi chép và phản ảnh số liệu từ chứng từ Kế toán vào các sổ
kế toán chi tiết ,sổ kế toán tổng hợp và các loại sổ kế toán khác theo các hình thức kế toán phù hợp với mỗi loại hình doanh nghiệp . Trong đó chú trọng đến hai hình thức kế toán đang áp dụng phổ biến và thông dụng nhất trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay là
- Hình thức Nhật Ký chung
- Hình thức Chứng từ ghi sổ
Cách lập các báo cáo thuế ( thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. . . . )
Lập các báo cáo quyết toán tài chính đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành bao gồm
+ Bảng Cân đối Kế toán
+ Báo cáo Kết quả hoạt động SX - KD
+ Bảng lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
Bài tập thực hành kế toán :
Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Mai Anh: là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm, luôn nằm trong Top ten hàng Việt Nam chất lượng cao, các sản phẩm là rượu hồng Đào, nước uống tinh khiết Bà nà. Công ty có nhà máy sản xuất tại thành phố Đà Nẵng , có mạng lưới bán hàng khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Về Tổ chức Kế toán: là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, quản lý hàng nhập kho và hậch toán giá thành theo phương pháp kê khai thường xuyên, đăng ký nộp thuế và thoái thu thuế theo phương pháp khấu trừ.
Thực hành Bài tập kế toán: Cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Mai Anh ; Số dư đầu kỳ ngày 01/01/2012. Tình hình các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 1 năm 2012 (Có bài tập kèm theo).

Yêu cầu :
1.Căn cứ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh-Kế toán lập các chứng từ kế toán và định khoản
2. Mở sổ chi tiết, sổ tổng hợp vật tư, công nợ, giá thành..
3.Mở sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung và theo hình thức chứng từ ghi sổ.
4.Lập bảng Cân đối tài khoản.
5.Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

2. Bộ máy Kế toán - Nội dung công việc của các thành viên trong bộ máy kế toán
Đơn vị hạch toán: Là một đơn vị kinh tế quản lý cơ sơ, có chức năng thực hành kế toán phần hành theo một chu trình khép kín trên bộ sổ kế toán riêng - hình thành bộ máy kế toán tương ứng với quyền và nhiệm vụ quản lý hoạt động của đơn vị.
Bộ máy kế toán :
- Các kế toán phần hành
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán trưởng
Nội dung công việc của các thành viên trong bộ máy kế toán :
Kế toán phần hành :
- Kế toán tiền mặt :
- Kế toán tiền gửi ngân hàng
- Kế toán công nợ
- Kế toán vật tư, cng cụ, sản phẩm, hàng hoá
- Kế toán XDCB, tài sản cố định
- Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ
- Kế toán bán hàng
- Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
- …………..
Kế toán phần hành có trách nhiệm quản lý trực tiếp, phản ảnh thông tin kế toán, thực hiện sự kiểm tra qua ghi chép, phản ảnh tổng hợp đối tượng kế toán phần hành đảm nhận.
Các nhân viên kế toán phần hành trong bộ máy có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Các kế toán phần hanh có thể chuyên môn hoá theo từng phần hành hoặc có thể kiêm nhiệm một số phần hành theo nguyên tắc chung của tổ chức lao động kế toán.
Các kế toán phần hành có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi sổ tổng hợp , lập báo cáo kế toán định kỳ chung ngoài báo cáo phần hành.
Kế toán tổng hợp : Thực hiện công tác kế toán cuối kỳ báo cáo (tháng, quý, năm),
có thể giữ Sổ cái tổng hợp, ghi Sổ cái, lập báo cáo nội bộ và báo cáo bên ngoài đơn vị theo định kỳ báo cáo hoặc theo yêu cầu đột xuất.
Kãú toaïn træåíng :
Điều 49, Luật kế toán Việt Nam quy định: Người đại diện theo pháp luật của đơn
vị kế toán phải bố trí người hoặc thuê người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện pháp luật quy định.
Các tiêu chuẩn của kế toán trưởng:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán
- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.
- Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
- Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
Trách nhiệm của kế trưởng:
- Tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán, thống kê cho phù hợp của đơn vị kế toán.
- Kế toán trưởng là kiểm soát viên kinh tế - tài chính của Nhà nước tại đơn vị.
- Kế toán trưởng là người đề xuất, tham gia với giám đốc về các quyết định phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị.
Quyền hạn của kế toán trưởng:
- Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Kế toán trưởng của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước, ngoài các quyền đã nêu trên còn có các quyền:
+Có ý kiến bằng văn bản đối với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.
+Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thờI tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính kế toán trưởng.
+ Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định.
+ Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi có phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị, trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp
Giới thiệu 2 bộ máy kế toán trường áp dụng trong thực tế hiện nay ở các doanh nghiệp:
Cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức tập trung
Cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức phân tán
1) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung
Theo mô hình này, toàn doanh nghiệp (Công ty, Tổng công ty…) chỉ tổ chức một phòng kế toán trung tâm (ở văn phòng Công ty, Tổng công ty…) và các đơn vị phụ thuộc đều không có tổ chức kế toán riêng.
Phòng kế toán trung tâm thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thu nhận, xử lý và hệ thống hoá toàn bộ thông tin kế toán phục vụ cho quản lý kinh tế, tài chính doanh nghiệp. Phòng kế toán trung tâm thực hiện cả kế toán tài chính và kế toán quản trị, tổ chức lưu trữ, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.
Tại các đơn vị phụ thuộc chỉ bố trí kế toán viên làm nhiệm vụ hướng dẫn hạch toán ban đầu, thu thập, kiểm tra và xử lý chứng từ, tổ chức ghi chép ban đầu và một số ghi chép trung gian cần thiết phục vụ cho sự chỉ đạo của người phụ trách đơn vị trực thuộc, định kỳ chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm. Cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức tập trung


Ưu điểm khi áp dụng mô hình này là lãnh đạo công tác kế toán tập trung thuận tiện cho việc phân công và chuyên môn hóa công tác kế toán. Tuy nhiên, nó có hạn chế là việc kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.
Mô hình này thường áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô không lớn, bố trí các đơn vị sản xuất, kinh doanh tập trung, không có phân cấp quản lý tài chính.
2) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán :
Theo mô hình này, ở đơn vị chính lập phòng kế toán trung tâm (đơn vị kế toán cấp trên), còn ở các đơn vị kế toán trực thuộc đều có tổ chức kế toán riêng (đơn vị kế toán cấp cơ sở).
Kế toán đơn vị trực thuộc phải mở sổ kế toán, thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ g hạch toán ban đầu tới lập báo cáo kế toán và nộp lên phòng kế toán trung tâm theo sự phân cấp quy định.
Ở phòng kế toán trung tâm:
- Thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị kế toán cấp trên và công tác tài chính của doanh nghiệp;
- Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị kế toán cấp cơ sở;
- Thu nhận, kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị cơ sở gửi lên và cùng với báo cáo tài chính phần kế toán ở đơn vị cấp trên để lập báo cáo tài chính tổng hợp của toàn DN
Giữa các đơn vị trực thuộc quan hệ với nhau theo nguyên tắc hạch toán kinh tế nội bộ, quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc với cấp trên là quan hệ hạch toán kinh tế đầy đủ.
Ưu điểm của mô hình này công tác kế toán sẽ gắn liền với sự chỉ đạo tại chỗ các hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc, giảm bớt sự cồng kềnh về bộ máy nhân sự ở cấp trên. Song có hạn chế là công tác kế toán doanh nghiệp không tập trung và không thống nhất, thông tin không được xử lý kịp thời cho lãnh đạo toàn doanh nghiệp.
Mô hình này thường được áp dụng ở những đơn vị kinh tế có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, các đơn vị phụ thuộc được phân cấp một số quyền hành nhất định trong công tác quản lý kinh tế, tài chính. Doanh nghiệp lựa chọn mô hình này thường là những doanh nghiệp đã phân cấp quản lý kinh tế, tài chính cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở ở mức độ cao hơn, tức là đã phân phối nguồn vốn riêng, xác định lỗ, lãi riêng nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị kế toán cấp cơ sở này trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức phân tánTrên thực tế, các doanh nghiệp có thể tự chọn một trong các hình thức kế toán sau:
- Hình thức kế toán Nhật ký chung;
- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ,
- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái;
- Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ;
- Hình thức kế toán trên máy vi tính.
Việc áp dụng hình thức sổ nào là tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm kinh doanh, trình độ quản lý, trình độ kế toán và khả năng trang bị kỹ thuật tính toán của doanh nghiệp.
HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG BÀI TẬP THỰC HÀNH
Hình thức kế toán Nhật ký chung - Đặc trưng cơ bản:
Hình thức Nhật ký chung là hình thức phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian. Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ kinh tế đó. Sau đó, lấy số liệu theo trình tự trên Sổ nhật ký chung hoặc Sổ nhật ký đặc biệt để ghi vào Sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Số lượng và loại sổ:
Gồm các loại sổ chủ yếu là: Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, Sổ cái và các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết.
Sổ Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt là sổ được thiết kế có quan hệ đối ứng tài khoản theo chiều dọc.
- Nguyên tắc ghi sổ:
Về nguyên tắc, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải ghi vào Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đơn vị có một số đối tượng chủ yếu có số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh có tầm quan trọng nhất định cần phải theo dõi riêng để cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý.
Nhật ký đặc biệt, về bản chất là một phần của Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép giống Nhật ký chung. Song, để tránh trùng lắp những nghiệp vụ kinh tế đã ghi vào Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào Nhật ký chung nữa. Sổ nhật ký thu tiền thì chỉ theo dõi số tiền thu ngay và sổ Nhật ký bán hàng thì chỉ theo dõi bán chịu để tránh trùng lắp hoặc trừ vào tiền ứng trước của khách hàng. Trong trường hợp đơn vị cần tập trung tất cả số liệu của từng đối tượng vào sổ Nhật ký để theo dõi đối tượng đó, cũng như việc tổng hợp số liệu một cách nhanh chóng thì có thể thiết kế trong đó có phần trùng lắp giữa các sổ Nhật ký có liên quan nhau.
- Ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng của hình thức này:
+ Ưu điểm: Thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, hệ thống sổ sách có kết cấu đơn giản thuận tiện cho việc áp dụng máy vi tính vào công tác xử lý số liệu kế toán.
+ Nhược điểm: Việc ghi chép còn trùng lắp (VD: Nghiệp vụ chi tiền mặt mua hàng ghi sổ Nhật ký chi tiền. Sổ cái tài khoản tiền mặt. Sổ các tài khoản mua hàng)
+ Điều kiện vận dụng: Với ưu nhược điểm trên nếu đơn vị sử dụng máy vi tính thì hình thức này thích hợp. Còn chưa sử dụng máy vi tính thì hình thức này thích hợp với đơn vị có quy mô vừa và nhỏ.
- Trình tự ghi sổ kế toán thể hiện qua sơ đồ sau:


Giảng viên: Đỗ Thị Hải Trang 1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Bài giảng này cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn - quỹ, kế toán nguyên vật liệu, kế tài sản cố định, kế toán tiền lương - các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm - tiêu thụ - xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế để thực hiện trong công tác kế toán tại các vị trí công tác kế toán. Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán doanh nghiệp. Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
.doc 776287.doc
Kích thước: 2.36 mb
Lần tải: 0 lần
Download