bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM | Lần xem 73 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

mọi người có ai biết fix lỗi này không ạ .-. . em cảm ơn ._.
bởi Nguyễn Kim Định lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Bỏ endl thử xem.
bởi Trần Thắng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

E k biết nhưng enter your name xong lấy name đó làm tuổi thì đúng là quỳ :v
bởi Nguyễn Văn Hiếu lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Tuổi đâu.
bởi Hùng Trần lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Include conio.h vào xem bạn
bởi Tiến Phúc lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

ủa phải khai báo là char name chứ... chữ mà có phải số đâu mà dùng int
bởi Bùi Quang Dũng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

tạo lại project mới tthuwr
bởi Phan Quang Thiện lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Lỗi phần mềm. Tải bản khác đi
bởi Lê Bá Nhạn lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Đổi trình biên dịch rồi test thử bác
bởi Thái Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

name thì string , int tuoi nữa