bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

Mọi người cho t hỏi câu này với ạ? Ngôn ngữ C: "Khi tệp được mở để bổ sung dữ liệu thì ban đầu con trỏ tệp ở đâu và dữ liệu được bổ sung sẽ vào đâu? Sau mỗi thao tác đọc/ghi tệp thì con trỏ tệp sẽ dịch chuyển như thế nào?".
Thanksss!
bởi Trương Quốc Khánh lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

mặc định ở cuối file.
bởi Đặng Hữu Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

Ý bạn là append ? đương nhiên là ở cuối file. Con trỏ dịch giống với khi in hoặc nhập vào từ màn hình.