bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Mọi người cho t hỏi câu này với ạ: "Đối của hàm được coi là biến gì (toàn cục/cục bộ)? Được cấp phát bộ nhớ khi nào và nhận giá trị khởi đầu nào?"
Câu hỏi ôn tập, mong mọi người giúp đỡ ạ :3 . Thanksss!
bởi Nguyễn Thanh lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Biên cục bộ, được cấp phát bộ nhớ khi hàm được gọi
bởi Nguyễn Thanh Tùng lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

đối của hàm cũng như là biến cục bộ, giá trị ban đầu là giá trị cũ của ô nhớ đó
bởi Thân Hoàng lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

ý bạn là đối số (arguments) ?
bởi Manh Do lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Arguments khi truyền vào nó sẽ tự động thay tên bằng arg1,arg2,... nói chung nó chỉ quan tâm đến giá trị của argument, và arg không phải là một biến