bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Mình cần hỗ trợ về Spring trong Java. Mình gặp lỗi khi tạo bean, cụ thể như trong ảnh.
Mình dùng bản java 1.8, TomCat 9.0.8, gradle 4.7, intelliJ IDEA Ultimate 2018.4
bởi Quan Văn Phong lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

IntelliJ Ultimate là bác mua luôn á?
bởi Nguyễn Xuân Tuyên lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

áp dụng baby step đi em yêu :3
bởi Trọng Hiếu lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

lỗi tạo bean fileReponsitory kìa bác, bác check xem kỹ lỗi của nó ở log server ....rồi giải quyết tiếp.