bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 351 | Lần tải 26
  • Download images Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy

LUẬT
HÀNH
CHÍNH
VIỆT NAM
Ths.
Nguyễn
Quang
Huy
Nội dung môn học
Chương1: Khái quát chung về luật hành chính
Chương 2: Thủ tục hành chính và quyết định hành chính
Chương 3: Quy chế pháp lí hành chính của cơ quan hành
chính nhà nước
Chương 4: Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ công
chức nhà nước
Chương 5: Quy chế pháp lí hành chính của các tổ chức xã
hội
Chương 6: Quy chế pháp lí của công dân, người nước
ngoài
Chương 7: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính
Chương 8: Quản lí nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể
Thông tin giảng viên
• nguyenquanghuy@tueba.edu.vn
• Dt 0983995035
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qua 1trình hoạt động quản lý hành chính
.pdf 776599.pdf
Kích thước: 4.95 mb
Lần tải: 0 lần
Download