bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 475 | Lần tải 34
  • Download images Lập trình Web động với PHP - mySQL - phần 3 - Tống Phước Khải
  • Download images Lập trình Web động với PHP - mySQL - phần 3 - Tống Phước Khải
  • Download images Lập trình Web động với PHP - mySQL - phần 3 - Tống Phước Khải
  • Download images Lập trình Web động với PHP - mySQL - phần 3 - Tống Phước Khải
  • Download images Lập trình Web động với PHP - mySQL - phần 3 - Tống Phước Khải

LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP
/
MySQL

GUESTBOOK

CATALOG

FORUM

SHOPPING CART
PHAÀN 3
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp & bieân dòch)
BIEÁN
(variables)
vaø
caùc
pheùp
xöû
lyù
treân
ieán
PHP
1- Bieán vaø caùch söû duïng Bieán
2- Xöû lyù döõ lieäu töø FORM
3- Tìm hieåu saâu hôn veà Bieán
Baïn ñoïc thaân meán,
Vöøa qua toâi ñaõ soaïn xong phaàn 1 vaø phaàn 2 cuûa giaùo trình töï hoïc PHP/MySQL. Toâi ñaõ nhaän
ñöôïc email cuûa nhöõng baïn quan taâm, chôø ñôïi phaàn 3 cuûa giaùo trình naøy. Ñaùng leõ phaàn 3 ñaõ
cho ra ñôøi sôùm nhöng vì baän roän quaù nhieàu coâng vieäc (hieän toâi ñang phuï traùch vaø coù raát nhieàu
coâng vieäc trong nhoùm Hanosoft - software Haùn Noâm) neân vieäc bieân soaïn saùch töï hoïc naøy ít
nhieàu bò trì hoaõn.
Do hoaøn caûnh treân, chaéc chaén coâng vieäc bieân soaïn naøy khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt. Nhöng
duø sao ñi nöõa,
ieát ñöôïc caùc baïn coù theå aùp duïng giaùo trình naøy vaøo thöïc teá thì toâi phaàn naøo
cuõng laáy ñoù laøm söï khích leä cho rieâng mình.
Ñuùng lyù ra phaàn 3 naøy laø daønh troïn cho vieäc noùi veà ngoân ngöõ SQL nhöng phaàn 2 ñaõ baøn veà
CSDL roài, neáu phaàn naøy neáu cuõng baøn veà noù thì coù veû hôi nhaøm phaûi khoâng caùc baïn? Vôùi yù
nghó naøy toâi ñaõ daønh troïn phaàn 3 ñeå noùi veà bieán trong PHP.
Haún nhieân toâi bieát moät soá baïn mong moûi nhöõng gì trong ñaây coù theå aùp duïng lieàn thì ñôõ chaùn
hôn. Nhöng theo toâi nghó tröôùc tieân heát baïn caàn phaûi naém roõ moïi ngoùc ngaùch cuûa PHP vaø
MySQL thì môùi coù theå thieát keá ñöôïc nhöõng chöông trình ñaït tieâu chuaån. Do vaäy mong caùc baïn
haõy kieân nhaãn khi ñoïc nhöõng chöông höôùng daãn suoâng nhö theá naøy! Ñöøng naûn loøng vaø neân ghi
nhôù ñaây laø coäi reã cho caùc öùng duïng thöïc teá cuûa caùc baïn.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP / MySQL
.pdf 777277.pdf
Kích thước: 187.84 kb
Lần tải: 0 lần
Download