bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 588 | Lần tải 41
  • Download images Lập trình  Web động với PHP - mySQL - Phần 2
  • Download images Lập trình  Web động với PHP - mySQL - Phần 2
  • Download images Lập trình  Web động với PHP - mySQL - Phần 2
  • Download images Lập trình  Web động với PHP - mySQL - Phần 2
  • Download images Lập trình  Web động với PHP - mySQL - Phần 2

LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP
/
MySQL

GUESTBOOK

CATALOG

FORUM

SHOPPING CART
PHAÀN 2
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)
Phöông
phaùp
truy
xuaát
CSDL
MySQL
1-
Töø
Command
Prompt
2-
Baèng
leänh
PHP
3- Duøng phpMyadmin
Ñeå hieåu ñöôïc chöông naøy moät caùch roõ raøng, tröôùc tieân baïn caàn phaûi coù moät soá kieán thöùc cô
aûn veà Cô Sôû Döõ Lieäu quan heä. Neáu baïn ñaõ hoïc qua moät khoaù caên baûn veà MS Access trong
chöông trình ñaøo taïo chöùng chæ B chaúng haïn thì haún nhieân baïn coù theå tieáp tuïc. Coøn neáu nhö
aïn chöa bieát gì veà noù thì toâi seõ baøn ñeán noù trong phaàn Phuï Luïc cuûa giaùo trình naøy hoaëc baïn
coù theå tìm ngay moät taøi lieäu tham khaûo veà CSDL, deã nhaát laø taøi lieäu vaø MS Access ...
... Toâi chaéc raèng baây giôø baïn ñaõ coù kieán thöùc veà CSDL vaø hieåu bieát Table laø gì roài! Coù haøng
khoái coâng vieäc baïn seõ phaûi laøm vieäc ñoái vôùi caùc Table vaø baïn seõ ñöôïc höôùng daãn caën keõ
trong quyeån saùch naøy. Baïn seõ phaûi vöôït qua moät soá kieán thöùc veà noù ñeå môùi coù theå thaønh thaïo
trong thao taùc vôùi Table. Nhö baïn bieát ñaáy: Con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng khoâng coù traûi thaûm
saün ñaâu!
Neáu baïn ñaõ töøng laøm vieäc vôùi MS SQL Server hay Access chuùng ñeàu coù hoã trôï vieäc taïo CSDL
aát laø deã daøng vôùi giao dieän tröïc quan. Ñoái vôùi MySQL baïn cuõng coù theå söû duïng coâng cuï tröïc
quan ñoù laø phpMyadmin.
Tuy nhieân, baïn phaûi hoïc caùch thao taùc vôùi CSDL baèng doøng leänh, toâi chaéc raèng ñieàu naøy seõ
aát coù ích cho baïn. Muoán chöông trình cuûa baïn trong luùc chaïy thao taùc töï ñoäng vôùi CSDL thì
aïn caàn haøng taù leänh PHP/SQL ñeå thöïc hieän caùc yeâu caàu cuûa chöông trình.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP / MySQL
.pdf 777276.pdf
Kích thước: 234.33 kb
Lần tải: 0 lần
Download