bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 380 | Lần tải 18
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính

KHÁI
QUÁT
CHUNG
VỀ
LUẬT
HÀNH
CHÍNH
1
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH
Bài 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH
I.
KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
1.
Khái niệm và đặc điểm quản lý.
2.
Quản lý nhà nước.
3.
Quản lý hành chính nhà nước.
II.
LUẬT HÀNH CHÍNH-MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP VỚI HỆ THÔNG
PHÁP LUẬT VIỆT NAM.
1.
Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính.
2.
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam.
III.
MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VỚI MỘT SỐ NGÀNH
LUẬT KHÁC
1.
Luật hành chính và luật hiến pháp.
2.
Luật hành chính và luật đất đai.
3.
Luật hành chính và luật hình sự
4.
Luật hành chính và luật dân sự
5.
Luật hành chính và luật lao động.
6.
Luật hành chính và luật tài chính.
IV.
HỆ THỐNG NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT
HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.
1.
Hệ thống ngành luật hành chính Việt nam.
2.
Vai trò của luật hành chính Việt nam.
V.
KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH.
1.
Ðối tượng nghiên cứu.
2.
Nhiệm vụ của khoa học luật hành chính.
3.
Phương pháp nghiên cứu
4.
Nguồn tài liệu.
VI.
MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH.
2
I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
1.Khái niệm và đặc điểm quản lý
Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành
chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là
ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm
và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".
a. Quản lý
Khái niệm quản lý
Một cách tổng quát nhất, quản lý được xem là quá trình "tổ chức và điều khiển các
hoạt động theo những yêu cầu nhất định"[1], đó là sự kết hợp giữa tri thức và lao
động trên phương diện điều hành. Dưới góc độ chính trị: quản lý được hiểu là
hành chính, là cai trị; nhưng dưới góc độ xã hội: quản lý là điều hành, điều khiển,
chỉ huy. Dù duới góc độ nào đi chăng nữa, quản lý vẫn phải dựa những cơ sở,
nguyên tắc đã được định sẳn và nhằm đạt được hiệu quả của việc quản lý, tức là
mục đích của quản lý.
Tóm lại, quản lý là sự điều khiển, chỉ đạo một hệ thống hay một quá trình, căn cứ
vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá
trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt được mục đích
đã đặt ra từ trước. Là một yếu tố thiết yếu quan trọng, quản lý không thể thiếu
được trong đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển cao thì vai trò của quản lý càng
lớn và nội dung càng phức tạp. Từ đó, quản lý thể hiện các đặc điểm:
Ðặc điểm của quản lý
+ Quản lý là sự tác động có mục đích đã được đề ra theo đúng ý chí của chủ thể
quản lý đối với các đối tượng chịu sự quản lý. "Ðúng ý chí của người quản lý"
cũng đồng nghĩa với việc trả lời câu hỏi tai sao phải quản lý và quản lý để làm gì.
+ Quản lý là sự đòi hỏi tất yếu khiùù có hoạt động chung của con người. C.Mác
coi quản lý xã hội là chức năng đặc biệt sinh ra từ tính chất xã hội hoá lao động.
+ Quản lý trong thời kỳ nào, xã hội nào thì phản ánh bản chất của thời kỳ đó, xã
hội đó. Ví dụ: ở thời kỳ công xã nguyên thủy thì hoạt động quản lý còn mang tính
chất thuần túy, đơn giản vì lúc này con người lao động chung, hưởng thụ chung,
hoạt động lao động chủ yếu dựa vào săn bắn, hái lượm, người quản lý bấy giờ là
các trưởng làng, tù trưởng. Thời kỳ này chưa có nhà nước nên hoạt động quản lý
dựa vào các phong tục, tập quán chứ chưa có pháp luật để điều chỉnh.
+ Quản lý muốn được thực hiện phải dựa trên cơ sở tổ chức và quyền uy. Quyền
uy là thể thống nhất của quyền lực và uy tín. Quyền lực là công cụ để quản lý bao
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Khái quát chung về luật hành chính. Tài liệu gồm 6 chương nhằm trình bày các nội dung chính như: khái quát về quản lý hành chính nhà nước, luật hành chính một ngành độc lập với hệ thống pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa luật hành chính và một số ngành luật khác.
.pdf 776501.pdf
Kích thước: 740.75 kb
Lần tải: 0 lần
Download