bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 275 | Lần tải 10
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
  • Download images Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy

LUẬT
HÀNH
CHÍNH
VIỆT NAM
Ths.
Nguyễn
Quang
Huy
Nội dung môn học
Chương1: Khái quát chung về luật hành chính
Chương 2: Thủ tục hành chính và quyết định hành chính
Chương 3: Quy chế pháp lí hành chính của cơ quan hành
chính nhà nước
Chương 4: Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ công
chức nhà nước
Chương 5: Quy chế pháp lí hành chính của các tổ chức xã
hội
Chương 6: Quy chế pháp lí của công dân, người nước
ngoài
Chương 7: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính
Chương 8: Quản lí nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể
Thông tin giảng viên
• nguyenquanghuy@tueba.edu.vn
• Dt 0983995035
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy
Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính là các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Những quan hệ này gọi là quan hệ quản lý hành chính nhà nước hay quan hệ chấp hành – điều hành.
.pdf 776598.pdf
Kích thước: 2.07 mb
Lần tải: 0 lần
Download