bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM | Lần xem 55 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

I ____ talk that way as if I were Peter
A won't
B didn't
C couldn't
D wouldn't
bởi Thành Long lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D
bởi Mira Vân lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

C lụi
bởi My Sunshine lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

C
bởi Anna Trần lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

B và C đều đúg ma nhở??
bởi Nguyễn Trần Bảo Khánh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D
bởi Chi Lưu Ly lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D
bởi Kilog Young lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D
bởi Luật Phạm lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D đi ~~
bởi Coraline Potter Nguyen lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D