• Download images Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Download images Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Download images Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Download images Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Download images Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số:
205 /2010/TT-BTC
Hà Nội, ngày
15 tháng 12
năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007
của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan
đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng
6 năm 2005;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14
tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005,
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày
19 tháng 6 năm 2009;
Căn
cứ
Nghị
định
số
40/2007/NĐ-CP
ngày
16
tháng
3
năm
2007
của
Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,
nhập khẩu;
Căn
cứ
Nghị
định
số
87/2010/NĐ-CP
ngày
13
tháng
8
năm
2010
của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu;
Căn
cứ
Nghị
định
số
85/2007/NĐ-CP
ngày
25
tháng
5
năm
2007
của
Chính
phủ
quy
định
chi
tiết
thi
hành
Luật
Quản

thuế;
Nghị
định
số
106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP
ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập
cá nhân.
Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Quyết
định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ, ngành;
1
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối
với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị
giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu,
nhập khẩu.
2) Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, cơ
quan hải quan, công chức hải quan và các tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các
công việc có liên quan đến kiểm tra, xác định trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu,
nhập khẩu.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:
1) Hợp đồng mua bán hàng hoá: Là thoả thuận mua bán hàng hoá được xác
lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm
điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu. Theo đó: Người bán có nghĩa vụ giao
hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền; người mua có
nghĩa vụ trả tiền cho người bán và nhận hàng; hàng hoá được chuyển từ người
án sang người mua, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam hoặc từ khu phi thuế
quan vào thị trường nội địa hoặc từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan.
Người bán bao gồm người bán hàng hoá, người cung cấp dịch vụ.
2) Hoa hồng mua hàng: Là khoản tiền mà người mua trả cho đại lý đại diện
cho mình để mua hàng hoá nhập khẩu với mức giá hợp lý nhất.
3) Hoa hồng bán hàng: Là khoản tiền mà người bán trả cho đại lý đại diện
cho mình để bán hàng hoá xuất khẩu cho người mua.
4) Phí môi giới: Là khoản tiền mà người mua hoặc người bán hoặc cả
người mua và người bán phải trả cho người môi giới để đảm nhận vai trò trung
gian trong giao dịch mua bán hàng hoá nhập khẩu.
5) Phí bản quyền: Là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián
tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc
quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.
5.1) Quyền sở hữu trí tuệ: Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí
tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu
công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
5.1.1) Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do
mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
2
5.1.2) Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối
với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh
mang chương trình được mã hóa.
5.1.3) Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc
sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
5.1.4) Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với
giống cây trồng mới do mình tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng
quyền sở hữu.
Nội dung các quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
5.2) Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ: Là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc
tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
6) Phí giấy phép: Là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián
tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để được thực hiện một số hoạt động nằm
trong các quyền thuộc quyền sở hữu công nghiệp.
7) Hàng hóa có trị giá được coi là “xấp xỉ” với nhau: Nếu sự chênh lệch
giữa chúng do các yếu tố khách quan sau đây tác động đến:
7.1) Bản chất của hàng hoá, tính chất của ngành sản xuất ra hàng hoá;
7.2) Tính thời vụ của hàng hoá;
7.3) Sự khác biệt không đáng kể về mặt thương mại.
Trong khi xem xét tính xấp xỉ của hai trị giá phải đưa chúng về cùng điều
kiện mua bán.
8) Hàng hoá nhập khẩu giống hệt: Là những hàng hoá nhập khẩu giống
nhau về mọi phương diện, bao gồm:
8.1) Đặc điểm vật chất như bề mặt sản phẩm, vật liệu cấu thành, phương
pháp chế tạo, chức năng, mục đích sử dụng, tính chất cơ, lý, hoá…;
8.2) Chất lượng sản phẩm;
8.3) Danh tiếng của nhãn hiệu sản phẩm;
8.4) Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà
sản xuất được uỷ quyền.
Những hàng hoá nhập khẩu về cơ bản đáp ứng các điều kiện là hàng hoá
nhập khẩu giống hệt nhưng có những khác biệt không đáng kể về bề ngoài như
màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng mà không làm ảnh hưởng đến giá trị của hàng hoá thì
vẫn được coi là hàng hoá nhập khẩu giống hệt.
Những hàng hoá nhập khẩu không được coi là giống hệt nếu như trong quá
trình sản xuất ra một trong những hàng hoá đó có sử dụng các thiết kế kỹ thuật,
thiết kế thi công, kế hoạch triển khai, thiết kế mỹ thuật, bản vẽ thiết kế, các sơ đồ,
phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ tương tự được làm ra ở Việt Nam do người
mua cung cấp miễn phí cho người bán.
9) Hàng hoá nhập khẩu tương tự: Là những hàng hoá mặc dù không giống
nhau về mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, bao gồm:
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - hay còn gọi là thông tư 205 - quy định các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan
.pdf 776543.pdf
Kích thước: 610.6 kb
Lần tải: 0 lần
Download