bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 4168 | Lần tải 1260
  • Download images giáo trình tội phạm học
  • Download images giáo trình tội phạm học
  • Download images giáo trình tội phạm học
  • Download images giáo trình tội phạm học
  • Download images giáo trình tội phạm học
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC II. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỘI PHẠM HỌC TRONG LỊCH SỬ III. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM IV. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM V. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM CỤ THỂ VI. NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI VII. PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VIII. DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ KẾ HOẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM IX. PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẬM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN X. PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG XI. PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỀ MA TÚY
.pdf 773061.pdf
Kích thước: 10.63 mb
Lần tải: 0 lần
Download