bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 440 | Lần tải 4
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán

Ful
ight
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Ful
ight
Nguyên lý kế toán
Bài giảng 2
2005-2006
Qui trình kế toán
Chương trình Giảng dạy Kinh tế
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niên khoá: 2005-2006
Nguyeân
lyù
keá
toaùn
10/08/2005
1
Baøi giaûng 2
10/08/2005
2
Nguyễn Bảo Linh
1
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Ful
ight
Nguyên lý kế toán
Bài giảng 2
2005-2006
Qui trình kế toán
Muïc
tieâu
Hieåu caùc thuaät ngöõ keá toaùn: Taøi khoaûn,
nhaät kyù, soå caùi, nôï, coù…
Naém baét caùch phaân loaïi taøi khoaûn vaø ñaëc
ñieåm cuûa caùc nhoùm taøi khoaûn
Hieåu nguyeân taéc ghi soå keùp
Naâng cao khaû naêng thöïc haønh quy trình
ghi cheùp nghieäp vuï treân caùc soå saùch keá
toaùn vaø laäp caùc baùo caùo taøi chính ñôn giaûn
10/08/2005
y Nguyen Bao Linh
3
Taøi
khoaûn

Phöông
trình
keá
toaùn
Taøi
saûn
=
Nôï
+
Voán
chuû
sôû
höõu
A
=
L
+
OE
Taøi
khoaûn
laø
ñôn


sôû
duøng
ñeå
theå
hieän
nhöõng
söï
thay
ñoåi
cuûa
töøng
loaïi
taøi
saûn,
nôï
vaø
voán
chuû
sôû
höõu.
10/08/2005
y Nguyen Bao Linh
4
Nguyễn Bảo Linh
2
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Ful
ight
Nguyên lý kế toán
Bài giảng 2
2005-2006
Qui trình kế toán
Phaân
loaïi
taøi
khoaûn
Caùc
doanh
nghieäp
thieát
laäp
danh
muïc
taøi
khoaûn
(chart
of
account)
phuø
hôïp
vôùi
ñaëc
ñieåm,
quy
moâ,
nhu
caàu
quaûn
lyù
cuûa
mình.
Caùc
taøi
khoaûn
coù
theå
khaùc
nhau
nhöng
thöôøng
ñöôïc
phaân
nhoùm
töông
töï
nhau,
ñoù
laø
caùc
nhoùm
sau
10/08/2005
y Nguyen Bao Linh
5
Phaân
loaïi
taøi
khoaûn
Taøi
saûn
(ASSETS)
Nôï
(LIABILITIES)
Voán
chuû
sôû
höõu
(OWNERS
EQUITY)
Doanh
thu
(REVENUES)
Chi
phí
(EXPENSES)
10/08/2005
y Nguyen Bao Linh
6
Nguyễn Bảo Linh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Hiểu các thuật ngữ kế toán: tài khoản, nhật ký, sổ cái, nợ...
Nắm bắt cách phân loại tài khoản và đặc điểm của các nhóm tài khoản
Hiểu nguyên tắc sổ ghi chép
Nâng cao khả năng thực hành quy trình gi chép nghiệp vụ trên các sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính đơn giản
.pdf 769130.pdf
Kích thước: 319.25 kb
Lần tải: 1 lần
Download