bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 845 | Lần tải 73
  • Download images Giáo trình kế toán đại cương
  • Download images Giáo trình kế toán đại cương
  • Download images Giáo trình kế toán đại cương
  • Download images Giáo trình kế toán đại cương
  • Download images Giáo trình kế toán đại cương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Khoa Kinh Tế - QTKD
Giáo trình
Kế
Toán
Đại
Cương
Biên soạn: Trần Thị Kim Khôi
Nội dung
Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán.
Mục đích:

Giúp học viên hiểu được kế toán ra đời và phát triển trên cơ sở thực tiễn hoạt
động kinh tế, gắn liền với sự phát triển của các nền kinh tế qua từng thời kỳ.

Giới thiệu đôí tượng của môn học và các nguyên tắc cơ bản chi phôí môn
học, làm hành lang cho các chương tiếp theo.
Nội dung
1.
Các vấn đề liên quan: lịch sử, khái niệm, vai trò, nhiệm vụ.
2.
Đôí tượng kế toán: Tài sản và nguồn hình thành tài sản.
3.
Những nguyên tắc kế toán cơ bản.
Chương 2: Bảng cân đôí kế toán và bảng báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh.
Mục đích:

Quen dần với các khái niệm Chi phí, doanh thu, tài sản, nguồn vốn và sự vận
động của đôí tượng kế toán trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đôí tượng kế toán được cụ thể hoá thể hiện ở hai bảng báo cáo chính và
được cung cấp thông tin kế toán ra ngoài bằng các chỉ tiêu tổng hợp.
Nội dung:
1.
Bảng cân đôí kế toán.
2.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
3.
Môí liên hệ giữa Bảng cân đôí kế toán và Báo cáo KQHĐKD.
Chương 3: Tài khoản và kế toán kép.
Mục đích:

Cung cấp một phương pháp để ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế xảy
a tại đơn vị một cách hệ thống toàn diện theo nội dung kinh tế và sự vận động
của các đôí tượng kế toán trong quá trình doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo
thuận lợi cho kế toán tổng hợp thông tin vào cuôí kỳ.
Nội dung
1.
Tài khoản.
2.
Kế toán kép (ghi sổ kép).
3.
Quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đôí kế toán.
4.
Hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết.
Chương 4: Tính giá các đôí tượng kế toán.
Mục đích:

Cung cấp một số phương pháp cơ bản xác định giá trị tương ứng cho các loại
tài sản ở đầu vào và đầu ra nhằm xác định đúng giá trị sử dụng trong kỳ làm cơ
sở cho việc hạch toán đúng và đủ.
Nội dung:
1.
Tính giá tài sản cố định.
2.
Tính giá hàng tồn kho.
3.
Tính giá chứng khoán, ngoại tệ.
Chương 5: Kế toán một số quá trình kinh doanh chủ
yếu:
Mục đích:

Vận dụng hệ thống tài khoản và các phương pháp, nguyên tắc kế toán để
thực hành hạch toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của
doanh nghiệp.

Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh và sử dụng sơ đổ tài khoản thể hiện
các quá trình này.
Nội dung:
1.
Hạch toán quá trình cung cấp.
2.
Hạch toán quá trình sản xuất: Tập hợp chi phí và tính giá thành.
3.
Hạch toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
4.
Hạch toán quá trình mua bán hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh và
phân phôí lợi nhuận.
Chương 6: Kiểm tra số liệu kế toán.
Mục đích:

Cung cấp phương pháp kiểm tra, đôí chiếu, phát hiện sai sót nhằm thể hiện rõ
hơn tác dụng của kế toán kép trên các tài khoản kế toán trước khi tổng hợp lên
các báo cáo tài chính.
Nội dung:
1.
Bảng đôí chiếu số dư và số phát sinh các tài khoản (Bảng cân đôí tài
khoản).
2.
Bảng đôí chiếu số dư số phát sinh kiểu bàn cờ.
3.
Bảng tổng hợp chi tiết số dư và số phát sinh.
Chương 7: Chứng từ, kiểm kê.
Mục đích:

Tìm hiểu một bộ phận cơ bản đầu tiên cấu thành hệ thống kế toán, là chất
lượng công tác kế toán, là cơ sở pháp lý của kế toán và tính chất khách quan
của số liệu ghi sổ.
Nội dung:
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội, loài người từ thấp đến cao, khởi điểm là nền sản xuất hàng hóa. Lúc này xã hội đã có sự trao đổi sản phẩm giữa những người sản xuất với nhau. Từ đó phát sinh nhu cầu theo dõi tính toán hiệu quả của các hoạt động này nhằm mục đích khai thác tốt nhất năng lực sẵn có. Tức là phải thực hiện công tác kế toán để cung cấp các thông tin cần thiết.
.pdf 777643.pdf
Kích thước: 493.96 kb
Lần tải: 0 lần
Download