bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 811 | Lần tải 145
  • Download images Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt
  • Download images Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt
  • Download images Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt
  • Download images Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt
  • Download images Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
GIAÙO
TRÌNH
AUTO
CAD
2007
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 1 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung
1.
2.
3.
4.
5.
AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vμ v¨n phßng
Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad
Lμm quen s¬ bé víi AutoCad
Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt
C¸c quy −íc
II. C¸c lÖnh vÒ File
1.
2.
3.
4.
5.
T¹o File b¶n vÏ míi
L−u File b¶n vÏ
Më b¶n vÏ cã s½n
§ãng b¶n vÏ
Tho¸t khái AutoCad
III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é
3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap )
4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró
5. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)
6. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é )
IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS
Thu kh«ng gian ®· ®−îc giíi h¹n vμo trong mμn h×nh - LÖnh ZOOM
LÖnh ®Èy b¶n vÏ Pan
§¬n vÞ ®o b¶n vÏ
LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho
LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ
V. C¸c LÖnh vÏ c¬ b¶n
1. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn )
2. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn )
3. LÖnh vÏ cung trßn Arc (A )
4. LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn Pline (PL) : ®−êng cã bÒ réng nÐt
5. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu Polygon (POL)
6. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)
7. LÖnh vÏ Elip Ellipse (EL)
8. LÖnh vÏ ®−êng Spline (SPL) lÖnh vÏ c¸c ®−êng cong
9. LÖnh Mline vÏ ®−êng // vμ MlStyle vμ MLedit
10. LÖnh vÏ ®iÓm Point (PO)
11. LÖnh ®Þnh kiÓu ®iÓm Ddptype
12. LÖnh chia ®èi t−îng thμnh nhiÒu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)
13. LÖnh chia ®èi t−îng ra c¸c ®o¹n cã chiÒu dμi b»ng nhau Measure (ME)
VI. C¸c lÖnh hiÖu chØnh c¨n b¶n
1.
2.
3.
4.
LÖnh xãa ®èi t−îng Erase (E)
LÖnh phôc håi ®èi t−îng bÞ xo¸ Oops
LÖnh huû bá lÖnh võa thùc hiÖn Undo (U)
LÖnh phôc håi ®èi t−îng võa Undo lμ Redo
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 2 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
5.
6.
LÖnh t¸i t¹o mμn h×nh hay vÏ l¹i mμn h×nh Redraw (R)
LÖnh t¸i t¹o ®èi t−îng trªn mμn hinh Regen (RE)
VII. C¸c lÖnh hiÖu chØnh t¹o h×nh
1. LÖnh t¹o c¸c ®èi t−îng song song víi c¸c ®èi t−îng cho tr−íc Offset (O)
2. LÖnh c¾t ®èi t−îng gi÷a hai ®èi t−îng giao Trim (TR)
3.LÖnh c¾t më réng Extrim
4. LÖnh xÐn mét phÇn ®èi t−îng gi÷a hai ®iÓm chän Break (BR)
5. LÖnh kÐo dμi ®èi t−îng ®Õn ®èi t−îng chÆn Extend (EX)
6. LÖnh thay ®æi chiÒu dμi ®èi t−îng Lengthen (LEN)
7. LÖnh v¸t mÐp c¸c c¹nh Chamfer (CHA)
8. LÖnh vuèt gãc hai ®èi t−îng víi b¸n kÝnh cho tr−íc Fillet (F)
9. LÖnh hiÖu chØnh ®a tuyÕn Pedit
10. LÖnh vÏ mét ®−êng th¼ng hoÆc mét chïm ®−êng th¼ng giao nhau. XLINE (Construction line)
11.LÖnh vÏ mét nöa ®−êng th¼ng (RAY)
12. LÖnh vÏ h×nh vμnh kh¨n (DONUT )
13.LÖnh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dμy (TRACE )
14.LÖnh vÏ miÒn ®−îc t« ®Æc (SOLID )
15. LÖnh t¹o mét miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp (REGION)
16.LÖnh Céng c¸c vïng Region (UNION )
17.LÖnh Trõ c¸c vïng Region ( SUBTRACT )
18.LÖnh LÊy giao cña c¸c vïng Region (INTERSECT )
19.LÖnh t¹o nªn mét ®èi t−îng Pline (hoÆc Region) cã d¹ng mét ®−êng bao kÝn (BOUNDARY)
VIII. C¸c LÖnh biÕn ®æi vμ sao chÐp h×nh
1. LÖnh di dêi ®èi t−îng Move (M)
2. LÖnh sao chÐp ®èi t−îng Copy (Co)
3. LÖnh quay ®èi t−îng xung quanh mét ®iÓm Rotate (RO)
4. LÖnh thu phãng ®èi t−îng theo tû lÖ Scale (SC)
5. LÖnh ®èi xøng qua trôc Mi
or (MI).
6. LÖnh dêi vμ kÐo gi·n ®èi t−îng Stretch (S).
7. LÖnh sao chÐp d·y A
ay (AR)
IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®−êng nÐt vμ mμu
1. T¹o líp míi LÖnh Layer (L)
2. NhËp c¸c d¹ng ®−êng vμo trong b¶n vÏ Linetype hoÆc Format \ Linetype
3. §Þnh tû lÖ cho d¹ng ®−êng Ltscale
4. BiÕn CELTSCALE
X. H×nh c¾t mÆt c¾t vμ vÏ ký hiÖu vËt liÖu
1. Tr×nh tù vÏ mÆt c¾t
2. VÏ mÆt c¾t b»ng lÖnh Hatch (H) hoÆc BHatch
3. LÖnh hiÖu chØnh mÆt c¾t HatchEdit
XI. NhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n
1. Tr×nh tù nhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n
2. T¹o kiÓu ch÷ lÖnh Style (ST)hoÆc vμo menu Format \ TextStyle
3. LÖnh nhËp dßng ch÷ vμo b¶n vÏ Text
4. LÖnh TextFill t« ®en ch÷ hoÆc kh«ng t« ®en.
5. LÖnh nhËp ®o¹n v¨n b¶n Mtext (MT)
6. LÖnh hiÖu chØnh v¨n b¶n DDedit (ED)
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 3 -
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

I. Mở đầu Giới thiệu chung
II. Các lệnh về File
III. Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm
IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản
V. Các Lệnh vẽ cơ bản
VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản
VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình
VIII. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình
IX. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu
X. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu
XI. Nhập và hiệu chỉnh văn bản
XII. Ghi và hiệu chỉnh kích thước
XIII. Tạo khối và ghi khối.
XIV. Bảng phím tắt một số lệnh trong AutoCad
XV. Bài tập
.pdf 778981.pdf
Kích thước: 3.79 mb
Lần tải: 0 lần
Download