Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Tài liệu,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ab1ntq
Danh mục
Tài liệu,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.79 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư slide 1

Tài liệu Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư slide 2

Tài liệu Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư slide 3

Tài liệu Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư slide 4

Tài liệu Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

http://www.mpi.gov.vn
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
Số: 13 /2010/TT-BKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 6
năm 2010
THÔNG TƢ
Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ
xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11;
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của
Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tƣ;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá
đầu tƣ nhƣ sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tƣ này quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám
sát, đánh giá đầu tƣ theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15
tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tƣ.
2. Đối tƣợng áp dụng của Thông tƣ này là các tổ chức, cá nhân liên quan
đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ.
Điều 2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ
1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ ban hành kèm theo Thông tƣ này
ao gồm:
a) Mẫu số 1: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tƣ 6 tháng, cả năm;
) Mẫu số 2: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ hàng tháng đối với
các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
c) Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ quý, 6
tháng, cả năm đối với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
d) Mẫu số 4: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tƣ đối
với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
đ) Mẫu số 5: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tƣ dự án đối với các
dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
http://www.mpi.gov.vn
e) Mẫu số 6: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ 6 tháng, cả
năm đối với dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn khác.
2. Trong các mẫu trên đây, những chữ in nghiêng là các nội dung mang tính
hƣớng dẫn và sẽ đƣợc ngƣời sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào tình hình thực tế.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
tháng
năm 2010.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ƣơng, Uỷ ban nhân
dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu
tƣ để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
BỘ TRƢỞNG
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc;
Đã ký
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nƣớc;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
Võ Hồng Phúc
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Website của Chính phủ; Công báo;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tƣ pháp;
- Lƣu: VT, GS&TĐĐT.Tr(
).
2
http://www.mpi.gov.vn
Mẫu số 1. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tƣ 6 tháng, cả năm
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:
/BCGSĐT
.... ngày
tháng
năm.......
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƢ
(6 tháng/năm)
Kính gửi: ................................................................................
I.
TÌNH
HÌNH
BAN
HÀNH
CÁC
VĂN
BẢN
HƢỚNG
DẪN
CÁC
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƢ THEO THẨM
QUYỀN:
- Nêu các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban hành trong kỳ báo cáo (số văn bản,
ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban
hành đối với việc quản lý đầu tƣ.
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả
thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức
liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các
iện pháp giải quyết).
1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản
lý.
2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.
3. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết
III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG 30%
VỐN NHÀ NƢỚC TRỞ LÊN (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những
mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải
quyết).
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án.
2. Tình hình thực hiện các dự án.
- Giá trị khối lƣợng đã thực hiện đầu tƣ trong kỳ; mức độ đạt đƣợc so với
kế hoạch;
- Tình hình giải ngân của các dự án; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch;
- Số dự án chậm tiến độ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-bao-cao-giam-satA-danh-gia-dau-tu.pdf[0.79 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự