Khác biệt hay là chết Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lewntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
tư duy làm giàu, bí quyết, triệu phú
Ngày đăng
18/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
23
Dung lượng
0.86 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Khác biệt hay là chết được đánh giá là một trong những cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Chính qua quyển sách này, khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay. Xét thấy tầm quan trọng của việc tạo sự khác biệt, hai tác giả Jack

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Khác biệt hay là chết

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Khác biệt hay là chết slide 1

Tài liệu Khác biệt hay là chết slide 2

Tài liệu Khác biệt hay là chết slide 3

Tài liệu Khác biệt hay là chết slide 4

Tài liệu Khác biệt hay là chết slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

(Một cuốn sách không thể thiếu đối với các nhà doanh nghiệp hieän ñaïi,
những người làm marketing và các công ty quảng cáo)
Bìa 3
Jack Trout laø Chuû tòch cuûa Trout & Partners Ltd (www.troutandpartners.com), moät
trong nhöõng coâng ty marketing uy tín nhaát thế giới coù vaên phoøng ñaïi dieän ñaët taïi hôn 20 quoác gia treân theá
giôùi. Jack Trout ñöôïc
moïi ngöôøi bieát ñeán nhö moät baäc thaày veà xaây dựng thöông hieäu vaø hoạt động
marketing. OÂng laø ngöôøi ñöa ra moät khaùi nieäm mang tính caùch maïng - ñònh vò (positioning). OÂng cuõng laø
ñoàng taùc giaû cuûa những cuoán saùch thuoäc haøng kinh điển veà xaây döïng thöông hieäu Positioning (Ñònh vò
Thöông Hieäu), The Power of Simplicity (Sức Mạnh Cuûa Söï Ñôn Giaûn) vaø nhieàu cuoán saùch best-seller khaùc.
Steve Rivkin laø ngöôøi saùng laäp Rivkin & Associates LLC (www.rivkin.net), moät coâng
ty tö vaán marketing vaø truyeàn thoâng. OÂng laø ñoàng taùc giaû cuûa naêm cuoán saùch marketing vaø chieán löôïc
truyeàn thoâng, trong ñoù coù Differentiate or Die (Khaùc Bieät Hay Laø Cheát), The Making of a Name (Taïo Döïng
Một Thöông Hieäu), IdeaWise (Theo Chieàu YÙ Töôûng)… OÂng coøn laø moät dieãn giaû thöôøng xuyeân được môøi
thuyeát trình taïi caùc cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo veà marketing vaø xaây dựng thöông hieäu treân khaép caùc chaâu luïc.
Bìa 4
Khác bit hay là Cht được tôn vinh là một trong những cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại. Chính qua
quyển sách này, khác bit (differentiation) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay.
Xét thấy tầm quan trọng của việc khác biệt hóa, hai tác giả Jack Trout và Steve Rivkin đã cập nhật và bổ sung
thêm nhiều nội dung mới vào ấn bản mới lần này.
Ấn bản này là sự tổng hợp thêm 18 ví dụ minh họa thực tế, thêm nội dung được cập nhật hoàn toàn và ba
chương mới. Một chương giới thiệu các nghiên cứu về dòng sản phẩm. Một chương trình bày sự khác biệt bằng những
tin đồn truyền miệng và chương còn lại củng cố thêm sự quyết tâm trong bạn khi nhấn mạnh rằng bạn có thể khác biệt
hóa mọi thứ với những minh họa thực tế vô cùng sống động.
Nếu bạn đã đọc ấn bản đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thú vị với ấn bản này. Để có cái nhìn đầy đủ về vấn
đề khác biệt hóa trong thế giới kinh doanh ngày nay, bạn hãy giữ bên mình hai ấn bản Khác biệt hay là Chết để làm kim
chỉ nam cho việc kinh doanh của mình.
-----------------
DAØNH TAËNG ROSSER REEVES, NGÖÔØI ÑAÕ LAØM CHO KHAÙI NIEÄM 'LỢI THEÁ BAÙN HAØNG ÑOÄC
ÑAÙO’ TRÔÛ NEÂN NOÅI TIEÁNG. OÂNG ÑUÙNG LAØ NGÖÔØI ÑI TRÖÔÙC THÔØI ÑAÏI BÔÛI KHOÂNG COÙ NHIEÀU
NGÖÔØI TRONG CHUÙNG TA XAÙC ÑÒNH ÑÖÔÏC MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH TREÂN THEÁ GIÔÙI NAØY
ROÀI SEÕ THAY ÑOÅI RA SAO.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Khac-biet-hay-la-chet.pdf[0.86 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự