bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM | Lần xem 23 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Digitally _____ messages can be delivered via capable direct into our homes.
A. numbered
B. dialled
C. deciphered
D. encoded
# 🐷
bởi Linh Kuty lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Giờ còn học hành gì nữa 😑
bởi Hiếu Bùi lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Học giỏi đây rồi :V
bởi Tiến Mạnh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D
bởi Nguyễn Thị Thu Hiền lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

.
bởi Tiến Mạnh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

via capable direct là sao nhỉ
bởi Diệu Linh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

b
bởi Tuấn Anh Nguyễn Danh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

.
bởi Phạm Trinh lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

D đi
bởi Bã Đậu Tàng Hình lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

.